Світ фінансів

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ НАУКОВОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ 
“СВІТ ФІНАНСІВ”

 

Науковий журнал Тернопільського національного економічного універ­ситету «Світ фінансів» заснований у травні 2004 року.

Журнал входить до переліку фахових видань у галузі економічних наук (Постанова Президії ВАК України №1–05/4 від 14 жовтня 2009 р.).

Журнал «Світ фінансів» включено Міжнародним Центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) до міжнародного реєс­тру періодичних засобів масової інформації із числовим кодом міжнародної ідентифікації: ISSN 1818-5754.

 

 

ТЕМАТИЧНА СПРЯМОВАННІСТЬ ЖУРНАЛУ:


Висвітлення актуальних питань теорії фінансів, грошей і кредиту; проблем у сфері державних фінансів; оподаткування і фіскальної політики; державного адміністрування і фінансового менеджменту; банківської справи й монетарної політики; ринку фінансових послуг і міжнародних фінансів.

Ринкові й демократичні трансформації в Україні на рубежі тисячоліть радикально змінили не лише вітчизняну економіку та фінансову систему, а й українську фінансову науку, що позначилося на наукових виданнях – їхніх тиражах, змістовності, професійному утвердженні нової генерації вітчизняних інтелектуальних родоначальників сучасної фінансової думки.

У пошуках підходів до вирішення гострих економічних і соціальних проблем перед вітчизняною фінансово-економічною думкою постають радикальної важливості питання про напрями й завдання фінансової реструктуризації в Україні, шляхи оздоровлення фінансової системи та інституційні реформи в реальному й фінансовому секторах економіки, методи збалансування та джерела наповнення бюджету, зміцнення національної валюти, механізми інтеграції України в міжнародний фінансовий простір. Фінансова домінанта починає відігравати провідну роль. Фінансові трансакції є тією головною детермінантою, яка нині визначає тенденції розвитку сучасної глобальної економіки. Необхідність глибокої перебудови суспільної свідомості, що відбувається у зв’язку зі становленням ринкового господарства, формуванням громадянського суспільства, створенням правової держави та розвитком демократії зумовлюється ще одним когерентним процесом – глобалізацією та бурхливим розвитком фінансового сектору світової економіки. Усе це зумовлює об’єктивну необхідність глибокого осмислення інтелектуального доробку, пізнання істини через суперечки, дискусії, творчі сумніви. У такому пошуку нікому не заборонено викладати, а тим паче – чесно й свідомо переглядати свою позицію, витісняючи застарілі погляди, консерватизм і закостенілість. Адже навряд чи можуть бути виправданими претензії до вчених, які прагнуть по-новому розглядати ті чи інші проблеми сучасності й вітчизняної фінансової науки.

Висвітлюючи актуальні проблеми фінансової теорії і практики, ми не претендуємо на ексклюзивні наукові здобутки, однак сподіваємось, що нове видання сприятиме не лише широкому інформуванню громадськості про фінансову діяльність та фінансові проблеми в Україні, а й консолідуватиме зусилля сучасних науковців і практиків для розв’язання нагальних економічних проблем держави.

Хочеться лише побажати усім енергії, творчої наснаги для реалізації планів і задумів, сміливих та конструктивних ідей, фундаментальних теоретичних пошуків, широкого кола читачів і талановитих авторів.