ДІАГНОСТИКА ФІСКАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ірина Василівна Новосад

Анотація


Новосад І. В. Діагностика фіскальної складової митної безпеки України.

 

Розглянуто сутність фіскальної складової митної безпеки. Проведено аналіз фіскальної складової митної безпеки в Україні, що необхідно для формування ефективних напрямків реформування митної системи. Наведено дані щодо динаміки та структури митних надходжень до Державного бюджету України за 2006-2016 рр. Розраховано рівень митного навантаження в Україні. Зроблено висновок щодо доцільності проведення оцінювання митної безпеки на основі групи індикаторів, що дають можливість репрезентувати виконувані митними органами функції: показники забезпечення безпеки, фіскальної результативності, інформаційно-технічного забезпечення, організації митного контролю, сприяння бізнесу, ефективності діяльності працівників митниць.

 

 

Новосад И. В. Диагностика фискальной составляющей таможенной безопасности Украины.

Рассмотрена сущность фискальной составляющей таможенной безопасности. Проведен анализ фискальной составляющей таможенной безопасности в Украине, что необходимо для формирования эффективных направлений реформирования таможенной системы. Приведены данные по динамике и структуре таможенных поступлений в Государственный бюджет Украины за 2006-2016 гг. Рассчитан уровень таможенной нагрузки в Украине. Сделан вывод о целесообразности проведения оценки таможенной безопасности на основе группы индикаторов, которые дают возможность представить выполняемые таможенными органами функции: показатели обеспечения безопасности, фискальной результативности, информационно-технического обеспечения, организации таможенного контроля, содействия бизнесу, эффективности деятельности работников таможен.

 

 

Novosad I.Diagnostics of the fiscal component of Ukraine's customs security.

 

Introduction. The unstable political, economic and social realities in the state, crisis phenomena, as well as new strategies for change determine the direction of further development of the fiscal component of the customs security of the state. At the present stage of the intensive entry into the foreign economic space in the European direction, the important role belongs to the maximum approach to European customs security standards of Ukraine.

The purpose of the article is to diagnose the functioning of the fiscal component of customs security and to carry out a thorough analysis of its provision in Ukraine, which undoubtedly has a significant impact on the formation of effective areas for reforming the customs system.

Results. The article analyzes the system of indicators for the provision of customs security in Ukraine. The functioning of the fiscal component of customs security and a thorough analysis of its provision in Ukraine are explored, which certainly has a significant impact on the formation of effective areas for reforming the customs system.

Conclusion. It should be noted that under the effectiveness of customs security it is necessary to understand the indicator, which reflects the ratio of results of activity in the relevant field and involved in achieving such results of resources.


Ключові слова


митна безпека; індикатори митної безпеки; фіскальна складова; ефективність митної безпеки; таможенная безопасность; индикаторы таможенной безопасности; customs security; customs safety indicators; fiscal component; customs safety efficiency

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Оболенський О. Ю. Розробка системи показників для моніторингу діяльності державних органів / О. Ю. Оболенський, В. М. Сороко // Університетські наукові записки. - 2005. -№ 3. - С. 321-329.

Архірейська Н. В. Аналіз підходів до оцінювання ефективності митної справи [Електронний ресурс] / Н. В. Архірейська. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com. иа/?ор=1&атр; z=3176.

Бережнюк І. Г Митне регулювання України : національні та міжнародні аспекти : монографія / І. Г. Бережнюк. - Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. - 453 с.

Новікова К. І. Глобалізаційні виклики митній безпеці держави / К. І. Новікова // Вісник Запорізького національного університету. - Серія “Економічні науки”. - 2012. - № 4. - С. 174-180.

Пашко П. В. Митна політика та митна безпека України / П. В. Пашко, П. Я. Пісной // Фінанси України. - 2006. - № 1. - С. 74-85.

Туржанський В. А. Показники оцінювання забезпечення безпеки митницями ДФС України / В. А. Туржанський, О. О. Лазунін //Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур : збірник тез ІІ науково-практичної Інтер-нет-конференції (м. Хмельницький, 22 травня 2015 року). - Хмельницький : Державний науково-дослідний ін-т митної справи, 2015. - С. 31-32.

Стратегічний план ДФС України на 2015-2018 роки : наказ Державної податкової служби України від 12 лютого 2015 року № 80. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : sfs.gov.ua/data/normativ/000/001/ 63703 / Nakaz_ DFS_80.doc.

Офіційний веб-сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. me.gov.ua/?lang=uk-UA.

References :

Obolenskyi, O. Yu., Soroko, V. M. (2005). Rozrobka systemy pokaznykiv dlia monitorynhu diialnosti derzhavnykh orhaniv [Development of indicators system for monitoring the activities of state bodies]. Universytetski naukovi zapysky - University scientific notes, 3, 321-329 [in Ukrainian].

Arhireiska, N. V. Analiz pidkhodiv do otsini-uvannia efektyvnosti mytnoi spravy [Analysis of approaches to assessing the effectiveness of the customs business]. Available at : http://www.economy. nayka.com.ua/?Op = 1 &z = 3176.

Berezhniuk, I. H. (2009). Mytne rehuliuvan-nia Ukrainy : natsionalni ta mizhnarodni aspekty [Customs regulation of Ukraine: national and international aspects]. Dnipropetrovsk : Akademiia myt-noi sluzhby Ukrainy [in Ukrainian].

Novikova, K.I. (2012). Hlobalizatsiini vyklyky mytnii bezpetsi derzhavy [Globalization challenges to the customs security of the state]. Visnyk Zapor-izkoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Eko-nomichni nauky - Bulletin of Zaporizhzhya national university, 4, 174-180 [in Ukrainian].

Pashko, P. V., Pisnoy, P. Ya. (2006). Mytna polityka ta mytna bezpeka Ukrainy [Customs policy and customs safety of Ukraine]. Finansy Ukrainy -Finance of Ukraine, 1, 74-85 [in Ukrainian].

Turzhanskiy, V. A., Lazunin, O. A. (2015). Pokaznyky otsiniuvannia zabezpechennia bezpeky mytnytsiamy DFS Ukrainy. Doslidzhennia teoretychnykh aspektiv ta rozrobka systemy otsiniuvannia efektyvnosti mytnykh protsedur : zbirnyk tez II naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii [The indicators of security assurance assessment by customs DFS of Ukraine. Investigation of theoretical aspects and development of a system for evaluating the effectiveness of customs procedures : Collection of theses of the II scientific and practical Internet conference]. Khmelnytskyi : Derzhavnyi naukovo-doslidnyi in-t mytnoi spravy, 3132 [in Ukrainian].

Stratehichnyi plan DFS Ukrainy na 20152018 roky : nakaz Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy vid 12 liutoho 2015 roku № 80 [Strategic plan for DFS of Ukraine for 2015-2018 : Order of the State Tax Service of Ukraine]. (2015, February, 12). Available at : sfs.gov.ua/data/normativ/000/001/63703/Nakaz_DFS_80.doc.

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at : http://sfs.gov.ua.

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Official website of the State Fiscal Service of Ukraine]. Available at : http://www. ukrstat.gov.ua.

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Official website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine]. Available at : http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019