ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ НА РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Оксана Миронівна Десятнюк, Василь Петрович Войцешин

Анотація


Десятнюк О. М., Войцешин В. П. Вплив інтеграційних об'єднань на розвиток експортного потенціалу України.

 

Критично оцінено вступ України до інтеграційних об’єднань у контексті впливу на її експортний потенціал. З’ясовано, що поряд із позитивними результатами членства України в Світовій організації торгівлі та Європейському Союзі існує низка проблем, що ілюструють негативні аспекти економічної інтеграції України. Виявлено ключові тенденції розвитку вітчизняного експортного потенціалу в розрізі інтеграційних об’єднань із використанням економетричного моделювання. Зроблено висновки і надано рекомендацїї щодо усунення основних негативних факторів інтеграції.

 

Десятнюк О. М., Войцешин В. П. Влияние интеграционных объединений на развитие экспортного потенциала Украины.

 

Критически оценено вступление Украины в интеграционные объединения в контексте влияния на ее экспортный потенциал. Установлено, что вместе с положительными результатами членства Украины во Всемирной торговой организации и Европейском Союзе существует ряд проблем, иллюстрирующих негативные аспекты экономической интеграции Украины. Выявлены ключевые тенденции развития отечественного экспортного потенциала в разрезе интеграционных объединений с использованием эконометрического моделирования. Сделаны выводы и предоставлены рекомендации по устранению основных негативных факторов интеграции.

 

Desyatnyuk O., Voitseshyn V. The impact of the integration associations on the development of the export potential of Ukraine.

Introduction. The development of the economy of Ukraine is directly determined by the value of the export of products, in particular, in the long-term perspective, that is, in the future, 

which is expressed in the export potential, which allows us to assess the level of the economic power of the state and the ability to furtherits development.

The deepening of the economic integration of Ukraine, expressed in its participation in the integration associations, when Ukraine has recently become a full member of the European Union (EU) , actualizes the issue ofthe development ofits exportpotential, afterall, the Ukraine's membership in the EU obliges it to implement its norms into the national economy, including the trade (as certifies by the participation of Ukraine in the World Trade Organization (WTO), which directly affects on its export.

Purpose. This research sets up an assessment ofthe impact ofthe membership of Ukraine in the WTO and the EU, in part ofits contractual commitments on its exportpotential.

Methods. In this research we used a cross-correlation and a correlation-regression analysis.

Results. In the course of this research we found that the effect ofthe membership of Ukraine in the WTO and the EU on the export potential is controversial, because with the expansion of the partnership and the sales markets ofthe products and the strengthening ofits competitiveness, a crisis has emerged in the Ukrainian economy generated by a regional integration, which has had a negative impact on the export potential of Ukraine.

Conclusion. This research proposes following conclusions and recommendations for improving the impact ofintegration associations on the development of the export potential of Ukraine:

• the search forsolutions to the military-political crisis in Ukraine;

• trade liberalization in the context ofthe gradual abolition of export duties on goods with the addition ofa new schedule ofremovating ofthe export duties.


Ключові слова


військово-економічна криза; експорт; експортна квота; експортний потенціал; кореляційно-регресійна залежність; Європейський Союз; military-economic crisis; export; export quota; export potential; correlation-regression dependence; The European Union

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Патика Н. І. Світова Організація Торгівлі (СОТ) і розвиток економік країн-нових членів / Н. І. Патика // Економіка та держава. - 2012. -№ 4. - С. 25-28.

Європейський Союз - провідний світовий гравець [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.iib.pu.if.ua/europa/eu_info_ sheets_uk+.

Тюріна Н. М. Сутнісні характеристики експортного потенціалу / Н. М. Тюріна, Є. О. Шелест // Вісник Хмельницького національного університету. - Серія “Економічні науки". - 2009. - № 4, Т. З. - С. 189-196.

Членство України в СОТ : огляд зобов’язань [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ier.com.ua/ua/publications/ books?pid=1510. - 39 с.

Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// sfs.gov.ua/.

Шмиголь Н. М. Експортне мито в Україні. Причини використання та наслідки / Н. М. Шмиголь, А. А. Антонюк, Д. О. Анікєєва //Держава та регіони. - 2013. - №4 (73). - С. 16-21.

Іванова І. М. Державна підтримка експорту як інструмент захисту національних інтересів : досвід ЄС, СОТ та уроки для України / І. М. Іванова // Стратегічні пріоритети. - 2015. - № 1 (34). - С. 51-55.

Урядовий портал [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/.

Данкевич B. C. Митне регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської продукції в умовах асоціації з ЄС / B. C. Данкевич // Гповальні та національні проблеми економіки. - 2015. - Вип. 4. - С. 57-60.

Маханьова Ю. М. Визначення компаративних переваг експорту продукції агропромислового сектору України в умовах членства в СОТ та асоціації з ЄС / Ю. М. Маханьова // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. - 2014. - № 5-6. - С. 48-63.

Крисанов Д. Системи технічного регулювання Європейського Союзу, України та Митного союзу для агропродовольчої сфери : напрями їх зближення, можливості звуження невідповідності та зменшення асиметричності [Текст] /Д. Крисанов // Економіст. - 2014. -№ 2. - С. 4-10.

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4485-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/

show/4495-17.

Теорія статистики : навч. посіб. [П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач]. -К. : Либідь, 2001. - 320 с.

Мельник Т. Експортний потенціал Украї-ни:методологіяоцінкитааналіз/Т.Мельник//Між-народна економічна політика. - 2008. - № 8-9. -С. 241-271.

The World Bank Group [Electronic resource]: IBRD IDA. - Access mode : http://data. worldbank.org/.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua/.

Созанський Л.Й. Прогноз динаміки товарного експорту і імпорту в Україні/Л.Й. Созанський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. -2016,- Вип. 3(119).-

С. 114-119.

Осіпова П.В. Євроінтеграція економіки України та ї вплив на динаміку зовнішньої торгівлі та національну економіку /П.В. Осіпова // Вісник Хмельниц. нац. у-ту. - Сер. “Економічні науки". - 2016. - № 5, Том 1. - С. 124-131.

UNCTADstat [Electronic resource]: UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. - Access mode : http://unctadstat. unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.

Буцкюнене О. Изменения структуры украинского экспорта: макроэкономическая оценка/О. Буцкюнене, А. Витас//Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. -

- Вип. 2 (118). - С. 14-19.

Лиськова П.М. Аналіз динаміки торговельно-економічних відносин Україна-ЄС: ефекти після підписання Угоди про асоціацію / П.М. Лиськова // Молодий вчений. - 2016. -№ 12.1 (40). - С. 848-852.

References

Patyka, N.I. (2012). Svitova Organizatsiia Torhivli (SOT) і rozvytok ekonomik krain-novyh chleniv [The World Trade Organization (WTO) and a development of economies of member countries], Ekonomika ta derzhava - Economy and state, 4, 25-28 [in Ukrainian],

Yevropeiskyi Coiuz - providnyi svitovyi hravets [The European Union is a leading global player]. Available at: http://www.lib.pu.if.ua/europa/ eu_info_sheets_uk+.

Tiurina, N.M., Shelest, Ye.O. (2009). Sut-nisni kharakterystyky eksportnoho potentsialu [An essential characteristics of the export potential], Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu -Bulletin of the Khmelnytsky national economic university, 4, 189-196 (Vols 3) [in Ukrainian],

Chlenstvo Ukrainy v SOT: ohliad zoboviazan [The membership of Ukraine in the WTO: review of obligations]. Available at : http://www.ier.com.ua/ua/ publications/books?pid=1510.

Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy [State fis-calservice ofUkraine]Available at: http://sfs.gov.ua/.

Shmyhol, N.M., Antoniuk, A.A., Anikieieva, D.O. (2013). Eksportne myto v Ukraini. Prychyny vykorystannia ta naslidky [Export tax in Ukraine. Motivations and consequences], Derzhava ta regiony- State and regions, 4 (73), 16-21 [in Ukrainian],

Ivanova, I.M. (2015). Derzhavna pidtrymka eksportu yak instrument zakhystu natsionalnykh interesiv : dosvid YeS, SOT ta uroky dlia Ukrainy [A state export support as a tool for protecting national interests: experience of the EU and WTO and lessons for Ukraine], Strategichni priorytety - Strategic priorities, 1 (34), 51-55[in Ukrainian].

Uriadovyi portal [Government portal] (n.d.). Available at : http://www.kmu.gov.ua/. [in Ukrainian].

Dankevych, V.Ye. (2015). Mytne rehuliuvan-nia eksportu ta importu silskohospodarskoi produk-tsii v umovakh asotsiatsii z YeS [Customs regulation of export and import of agricultueral products in the context of association with EU], Hlobalni ta nationalni problemy екопотіку - Global and national problems of economy, 4, 57-60 [in Ukrainian].

Makhanova Yu. M. (2014). Vyznachennia komparatyvnykh perevah eksportu produktsii ah-ropromyslovoho sektory Ukrainy v umovakh chlenstva v SOT ta asotsiatsii z YeS [The definition of the export comparative advantages of products of agricultural sector of Ukraine in conditions of its membership in the WTO and EU association], Zovnishnia torhivlia : ekonomika, finansy, pravo - Foreign trade : economy, finance, law, 5-6, 48-63 [in Ukrainian],

Krysanov, D. (2014). Systemy tekhnichno-ho rehuliuvannia Yevropeiskoho Soiuzu, Ukrainy ta Mytnoho soiuzu dlia ahroprodovolchoi sfery : napriamy yikh zblyzhennia, mozhly'vosti zvuzhennia nevidpovidnosti ta zmenshennia asymetrychnosti [System of technical regulations of the European Union, Ukraine and the Customs union for the agricultural and food held : directions for their converging, opportunities for contradictions’ reduction and asymmetry minimization], Ekonomist - Economist, 2, 4-10 [in Ukrainian].

Mytnyi kodeks Ukrainy [Customs Code of Ukraine], Available at : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/4495-17.

Vashkiv, P.G., Paster, P.I., Storozhuk, V.P., Tkach, Ye.l. (2001). Theoriia statystyky [Theory of statistics], Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Melnyk T. (2008). Eksportnyi potentsial Ukrainy: metodolohiia otsinky ta analiz [The export potential of Ukraine: methodology of evaluation and analysis], Mizhnarodna ekonomichna polityka - International economic policy, 8-9, 241-271 [in Ukrainian],

The World Bank Group. Available at : http:// data.worldbank.org/.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine], Available a t: http://www.ukrstat.gov.ua/[in Ukrainian].

Sozanskyi, L. J. (2016). Prohnoz dynamiky tovarnoho eksportu і importu v Ukraini [The prognosis of the dynamics of commodity exports and imports in Ukraine], Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy - Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 3 (119), 114-119[in Ukrainian].

Osipova, L. V. (2016). Yevrointehratsiiaекопотіку Ukrainy ta yi vplyv na dynamiku zovnishnoi torhivli ta natsionainu ekonomiku [European integration of economy of Ukraine and its impact on the national economy], Visnyk Khmelnytskoho natsion-alnoho universytetu - Bulletin of the Khmelnitsky national university, 5, 124-131 [in Ukrainian].

UNCTADstat : UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. Available at: http://unctadstat.unctad.org/wds/Re-portFolders/reportFolders.aspx [in English].

Butskiunene, O., Vitas, A. (2016). Izmene-nyya struktury ukrainskogo eksporta: makroeko-nomicheskaya otsenka [Changes in the Ukraine’s export structure: macroeconomic assessment], Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy - Socio-economic problems of the modern periodofUkraine, 2 (118), 14-19[in Russian].

Lyskova, L. M. (2016). Analiz dynamiky torhovelno-ekonomichnykh vidnosyn Ukraina-YeS: efekty pislia pidpysannia Ugody pro asotsiatsiiu [Analysis of Ukraine-EU trade relations dynamics: effects after association agreement], Molodyi vcheny - Young scientist, 12.1 (40), 848-852 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019