ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ РИЗИКІВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Надія Петрівна Лубкей

Анотація


Лубкей Н. П. Дискусійні питання сутності ризиків державного боргу та проблеми їх оцінювання в Україні.

 

Розглянуто підходи до трактування сутності боргових ризиків держави. Встановлено, що ризики державного боргу пов’язані не лише із ймовірністю збільшення витрат державного бюджету або зменшення можливостей боргового фінансування бюджету в подальшому, а також із ймовірністю негативного впливу державноїзаборгованості на соціально-економічний розвиток країни та формування негативного іміджу держави на міжнародній арені. Здійснено аналіз різних підходів до оцінки боргових ризиків держави. Визначено основні напрямки ризик-менеджменту державного боргу. Окреслено шляхи удосконалення діючої в Україні методики оцінки ризиків, пов’язаних з управлінням державним боргом.

 

Лубкей Н. П. Дискуссионные вопросы сущности рисков государственного долга и проблемы их оценки в Украине.

 

Рассмотрены подходы к трактовке сущности долговых рисков государства. Установлено, что риски государственного долга связаны не только с вероятностью увеличения расходов государственного бюджета или уменьшения возможностей долгового финансирования бюджета в дальнейшем, а также с вероятностью негативного влияния государственной задолженности на социально-экономическое развитие страны и формирование негативного имиджа государства на международной арене. Осуществлен анализ различных подходов к оценке долговых рисков государства. Определены основные направления риск-менеджмента государственного долга. Обозначены пути совершенствования действующей в Украине методики оценки рисков, связанных с управлением государственным долгом.

 

Lubkey N. Discussion questions of essence ofthe public debt risks and problems of their evaluation in Ukraine.

 

Introduction. The significant and constantly increasing volume of public debt of Ukraine, its irrational structure, inefficient use of borrowed government loans lead to growth of debt risks and decrease of the state debt sustainability. For a successful debt management we need to apply effective risk management ofpublic debt.

Purpose. The aim of this research is to clarify the essence of the public debt risk; to analyze the methodological approaches to their evaluation; to determine the main directions for the risk management of public debt, as well as the ways to improve the current methodology forassessing public debt risk in Ukraine.

Results. Based on studies of different approaches to interpreting the essence ofthe public debt risk we have established that risk of public debt caused by the presence ofthe probability the formation of such debt parameters that may have significant negative impact on the socio-economic development ofthe country. Analysis ofthe main approaches to assessing of public debt risks revealed a number of shortcomings in current Ukrainian methodology. The main directions ofpublic debt risk management are: managing the risks associated with large amounts of public debt; debt management risks caused by irrational structure of public debt; managing the risks associated with the rapid growth of the public debt; risk management related to the inefficient use ofgovernment loans.

Conclusion. The current methodology for assessing the risks associated with debt management used in Ukraine needs to be improved. In our opinion such methodologies must necessarily contain the indicators of effectiveness of government borrowing.


Ключові слова


ризик державного боргу; оцінка боргових ризиків держави; ризик-менеджмент; боргова стійкість держави; риск государственного долга; public debt risk; evaluation of public debt risk; risk management; State debt sustainability

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним (місцевим) боргом” № 815 від 01.08.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakonO.rada.gov.ua/laws/show/ru/ 815-2012-%D0%BF.

Богдан Т. Сучасні підходи до управління ризиками державного боргу/Т. Богдан//Вісник Національного банку України. - 2011. - № 11. -С. 10-17.

Калитчук В. М. Ризики державних боргових зобов’язань / В. М. Калитчук// Наукові праці НДФІ. - 2007. - № 4 (41). - С. 24-30.

Висоцький В. Управління ризиками державного боргу : від теоретичних концепцій до практичних кроків в Україні / В. Висоцький, В. Калитчук, Ю. Драчук, Т. Котович // Світ фінансів. - 2008. -№1,- С. 41-48.

Кукіна Н. В. Державний борг як фактор ризику безпеки України : макроекономічний огляд / Н. В. Кукіна, О. Г. Захарченко // Збірник наук, праць Таврійського держ. агротехнологічного у-ту. - Сер. “Економічні науки". - 2013. -№ 3 (23). - С. 116-122.

Карапетян О. М. Державний борг України : оцінка ризиків та оптимізація управління в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян. - Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vchtei/ 2010_1/NV-2010-V1_27.pdf.

Башко В. Й. Державні гарантії : ризики фіскальної розбалансованості / В. Й. Башко // Економіка і прогнозування. - 2016. - № 3. -С. 29-42.

Федорович І. М. Основні ризики державних боргових зобов’язань та концептуальні напрями їх мінімізації [Електронний ресурс] / І. М. Федорович. - Режим доступу : http://dspace. tneu.edu.ua/bitstream/316497/6578/1.pdf.

Звіт про виконання Програми управління державним боргом за 2013 рік [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. - Режим доступу : http://www.minfln.gov.ua/controi/uk/ publish/article?art_id=399290&cat_id=255473.

Звіт про виконання Програми управління державним боргом за 2016 рік [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. -Режим доступу : http://www.minfln.gov.ua/news/ view/zvit-pro-vykonannia-prohramy-upravlinnia-derzhavnym-borhom-za-rik?category=borg.

Наказ Міністерства економіки України “Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України" від 02 березня 2007 р. № 60 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.

Лубкей Н. Аналіз стану боргової безпеки України на сучасному етапі / Н. Лубкей // Економічний аналіз. - 2008. - Випуск 3 (19). - С. 108-110.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України’ від 29 жовтня 2013р. № 1277 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.me.gov.ua.

Волкова О. Г. Моніторинг боргових ризиків України [Електронний ресурс] / О. Г. Волкова. - Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/5670/1/.

Антонов М. С. Ризик-орієнтований підхід до побудови індикативної системи оцінювання боргової стійкості України / М. С. Антонов //

Інноваційна економіка. - 2016. - № 1-2 (61). - С. 71-76.

References :

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia kontroliu za ryzykamy, poviazanymy z upravlinniam derzhavnym (mistsevym) borhom" [Resolution of the Cabinet ofMinisters ofUkraine “On approval ofthe Procedure for monitoring the risks posed by with the management of public (local) debt"]. (2012, August, 1). Available at : http://zakonO.rada.gov.ua/ laws/show/ru/815-2012-%D0%BF.

Bohdan, T. (2011). Suchasni pidkhody do upravlinnia ryzykamy derzhavnoho borhu [Modern approaches to risk management of public debt], Visnyk Natsionalnoho Banku Ukrainy - Herald the NationalBankofUkraine, 11, 10-17[inUkrainian].

Kalytchuk, V. M. (2007). Ryzyky derzhavnykh borhovykh zoboviazan [The risks of government debt], Naukovi pratsi NDFI - Scientific works of NDFI, 4 (41), 24-30 [in Ukrainian].

Vysotskyi, V., Kalytchuk, V., Drachuk, Yu., Kotovych, T. (2008). Upravlinnia ryzykamy derzhavnoho borhu: vid teoretychnykh kontseptsii do praktychnykh krokiv v Ukraini [Risk management of public debt: from theoretical concepts to practical steps in Ukraine], Svit finansiv - World of finance, 1, 41-48[in Ukrainian].

Kukina, N. V., Zakharchenko, O. H. (2013). Derzhavnyi borh yak faktorryzyku bezpeky Ukrainy : makroekonomichnyi ohliad [Public debt as a risk factor of safety Ukraine : macroeconomic review], Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnichnoho universytetu - Collected works of the Tauride state agrotechnological university, 3 (23), 116-122 [in Ukrainian].

Karapetian, O. M. (2010). Derzhavnyi borh Ukrainy : otsinka ryzykiv ta optymizatsia upravlinnia v umovakh ghlobalnoi finansovoi kryzy [Public debt of Ukraine : risk assessment and management optimization in conditions of global financial crisis]. Available at : http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_ Gum/Vchtei/ 2010_1/NV-2010-V1_27.pdf.

Bashko, V. Y. (2016) Derzhavni harantii: ryzyky fiskalnoi rozbalansovanosti [Government guarantees: fiscal imbalance risks], Екопотіка і prohnozuvannia - Economics and forecasting, 3, 29-42 [in Ukrainian].

Fedorovych, I. M. (2015) Osnovni ryzyky derzhavnykh borhovykh zoboviazan ta kontseptu-alni napriamy yikh minimizatsii [The main risks of public debt and conceptual directions of their minimization], Available at: http://dspace.tneu.edu.ua/ bitstream/316497/6578/1.pdf.

Zvit Ministerstva Finansiv Ukrainy pro vykonannia Prohramy upraviinnia derzhavnym borhom za 2013 rik [Report of the Ministry of Finance of Ukraine on the execution of the Program of debt management at 2013]. Available at : http:// www.minkn.gov.ua/control/uk/publish/article7art_ id=399290&cat_id=255473.

Zvit Ministerstva Finansiv Ukrainy pro vykonannia Prohramy upraviinnia derzhavnym borhom za 2016 rik [Report of the Ministry of Finance of Ukraine on the execution of the Program of debt management at 2016]. Available at : http:// www.minfin.gov.ua/news/view/zvit-pro-vykonannia-prohramy-upravlinnia-derzhavnym-borhom-za--rik?category=borg.

Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy “Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku rivnia ekomichnoi bezpeky Ukrainy" [Decree of the Ministry of Economy of Ukraine “On approval of the Methodology for determining the level of economic security of Ukraine”]. (2007, March, 2). Available at: http://search.ligazakon.ua.

Lubkei N. (2008) Analiz stanu borhovoi bezpeky Ukrainy na suchasnomu etapi [Analysis of the debt security Ukraine at the present stage], Ekonomichnyi analiz - Economic analysis, 3 (19), 108-110[in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvyt-ku і torhivli Ukrainy “Pro zatverdzhennia Metodych-nykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekomichnoi bezpeky Ukrainy” [Decree ofthe Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “On approval of Methodical recommendations on the calculation of the level of economic security of Ukraine’]. (2013, October, 29). Available at : http:// www.me.gov.ua.

Volkova, O. Gh. Monitorynh borhovykh ryzykiv Ukrainy [Monitoring of the debt risks of Ukraine], Available at : http://dspace.oneu.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/5670/1/.

Antonov, M. S. (2016). Ryzyk-oriientovanyi pidkhid do pobudovy indykatyvnoi systemy otsiniuvannia borhovoi stiikosti Ukrainy [The risk-based approach to building assessment system indicative debt sustainability of Ukraine], Innovatsiina екопотіка - Innovative economy, 1-2 (61), 71-76 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019