ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ярослав Іванович Чайковський

Анотація


Чайковський Я. І. Грошовий обіг в Україні: сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення організації.

Досліджено розвиток грошового обігу в Україні у 2013–2017 рр. Проведено аналіз динаміки грошових показників та визначено переваги готівкових розрахунків. Визначено чинники, які впливають на рівень готівки, та переваги безготівкових розрахунків для всіх учасників грошових відносин в економіці. Розкрито пріоритетне завдання Національного банку України щодо прийняття проекту Сashless economy. На основі проведеного аналізу грошового обігу зроблено висновки щодо скорочення готівкового грошового обігу та розвитку безготівкових розрахунків в Україні.

 

Чайковский Я. И. Денежное обращение в Украине: современное состояние, проблемы и направления совершенствования организации.

Исследовано развитие денежного обращения в Украине в 2013–2017 гг. Проведен анализ динамики денежных показателей и определены преимущества наличных расчетов. Определены факторы, влияющие на уровень наличности, и преимущества безналичных расчетов для всех участников денежных отношений в экономике. Раскрыто приоритетную задачу Национального банка Украины относительно принятия проекта Сashless economy. На основании проведенного анализа денежного обращения сделаны выводы по сокращению наличного денежного обращения и развитию безналичных расчетов в Украине.

 

Chaykovskyi Ya. Money circulation in Ukraine: current status, problems and directions for improvement of organization.

Introduction. One of the most effective means to solve the acute problems of the modern stage of Ukraine's economic development is the rational organization of monetary circulation. The solution to this problem lies in the scope of the National Bank of Ukraine measures aimed, on the one hand, on improvement of cash circulation of money and, on the other hand, the development of cashless settlements.

The purposeof the article is to study the current state of money circulation in Ukraine, identify the most significant problems and definition specific areas for improvement of the operation of banks with cash and the development of cashless payments, in particular, through bank payment cards.

Results. The dynamics of money outside the banks, money supply, household income and gross domestic product (GDP) in Ukraine for the period of 2013-2017 has been analyzed. The dynamics of monetary indicators in Ukraine are analysed and the advantages of cash settlements are determined. The dynamics of general data on the number of participating banks of card payment systems, clients, the total number of payment cards and payment devices, types of payment cards issued by Ukrainian banks by types of information carriers, the amount and number of transactions using payment cards has been analyzed for the period 2013-2017.

Conclusions. The advantages of cash settlements have been determined. The factors of increase of quantity of cash in circulation in the country are revealed. The components of cost of cash payments and the advantages of cashless payments for participants in monetary relations in the economy are determined. The priority task of the National Bank of Ukraine on reducing the volume of cash circulation, its streamlining and development of cashless settlements through the adoption of the Cashless economy project is disclosed. Based on the analysis of the development of monetary circulation in modern conditions, conclusions were made regarding the reduction of cash circulation and the development of cashless settlements in Ukraine.

 

 

 


Ключові слова


грошовий обіг; готівковий обіг; безготівковий обіг; грошова маса; грошові агрегати; готівка; банкноти; денежное обращение; наличный оборот; money circulation; cash circulation; cashless circulation; money supply; monetary aggregates; cash

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література:

Батракова Т. І. Сучасний стан готівкового обігу та проблеми безготівкових розрахунків в Україні [Електронний ресурс] / Т. І. Батракова, А. В. Полова // Молодий вчений. – 2016. – № 2 (29). – С. 5–8. – Режим доступу : file:///C:/Users/Admin/Downloads/molv_2016_2_4.pdf.

Болгар Т. М. Проблеми збільшення частки безготівкового обігу в Україні [Електронний ресурс] / Т.. Болгар // Проблеми економіки транспорту : матеріали XV Мiжнaр. нaук.-прaкт. кoнф. (м. Дніпро, 20-21 квіт. 2017 р.). – Д. : ДНУЗТ, 2017. – С. 239–241. – Режим доступу : http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/1570/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%202017.pdf.

Бублик Є. О. Обмеження готівкових розрахунків в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Є. О. Бублик // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 2. – С. 34–42. – Режим доступу : http://eip.org.ua/docs/EP_13_2_32_uk.pdf.

Варцаба В. І. Грошовий ринок України у контексті трансформаційних процесів [Електронний ресурс] / В. І. Варцаба, В. О. Огородник // Економіка та держава. – 2017. – № 10. – С. 9–12. – Режим доступу : http://www.economy.in.ua/pdf/10_2017/4.pdf.

Глоба Н. С. Щодо ефективності заходів НБУ у сфері стимулювання безготівкових розрахунків [Електронний ресурс] / Н. С. Глоба // Європейські перспективи. – 2013. – № 11. – С. 176–183. – Режим доступу : file:///C:/Users/Admin/Downloads/evpe_2013_11_29%20.pdf.

Дикий В. C. Розвиток безготівкової економіки [Електронний ресурс] / В. C. Дикий. – Режим доступу : http://management.fmm.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/Cashlesseconomy_05.12.2017.pdf.

Дзюблюк О. В. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності : монографія / О. В. Дзюблюк, В. В. Корнєєв, В. І. Міщенко та ін. ; за ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2017. – 298 с.

Ігнатова О. М. Статистичний аналіз готівкового обігу в Україні та його вплив на вартість національної грошової одиниці [Електронний ресурс] / О. М. Ігнатова, О. В. Касьян // Економiка та держава. – 2013. – № 6. – С. 53–56 – Режим доступу : file:///C:/Users/Admin/Downloads/ecde_2013_6_17.pdf.

Князєва О. А. Тенденції та перспективи розвитку безготівкових платежів в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Князєва, Н. І. Осеньчук // Молодий вчений. – 2017. – № 6 (46). – С. 438–442. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/100.pdf.

Кошонько О. В. Перспективи використання безготівкових розрахунків в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Кошонько, Ю. І. Капустяк // Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського “Глобальні та національні проблеми економіки”. – 2016. – Випуск 11. – С. 713–718. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/11-2016/150.pdf.

Кравець Р. І. Як в Україні зробити cashless economy [Електронний ресурс] / Р. І. Кравець. – Національний банк України. – 2017. – 11 с. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36963478.

Лебедик Д. В. Стан та перспективи організації безготівкових розрахунків в Україні [Електронний ресурс] / Д. В. Лебедик, Н. О. Максютенко, В. В. Яценко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. – Випуск 22. – С. 166–171. – Режим доступу : http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/22-2016/38.pdf.

Тищенко О. І. Розвиток Cashless-розрахунків в банківському секторі [Електронний ресурс] / О. І. Тищенко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2016. – № 6 (230). – С. 163–168. – Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1388/1/163-168.pdf.

Грошово-кредитна та фінансова статистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Індекс інфляції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/.

Юров А. Пути развития наличного денежного обращения в Российской Федерации / А. Юров // Деньги и кредит. – 2008. – № 7. – С. 3–10.

Офіційний сайт Національного банку Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbp.pl/home.aspxf=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/m3.html.

Річний звіт Національного банку України за 2016 рік [Електронний ресурс]. – 2017. – 146 с. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=C7779A9D86294FAB2A3012CBAFFBBFAD?id=49064031.

Малинська О. Win-win рішення для суспільства і банків [Електронний ресурс] / О. Малинська. – Режим доступу : https://biz.nv.ua/ukr/experts/malinskaya/win-win-rishennjadlja-suspilstva-i-bankiv-2207923.html.

А9. Cashless economy Концепція проекту [Електронний ресурс]. – 2016, 18 травня. –50 с. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=31538042.

Веремійченко Є. Чи існує світ без готівки? [Електронний ресурс] / Є. Веремійченко. – Режим доступу : http://intercity.ua/2017/11/10/chiisnuye-svit-bez-gotivki/.

Юров А. В. Наличные деньги и электронные средства платежа: оценка перспектив [Електронный ресурс] / А. В. Юров // Деньги и кредит. – 2007. – № 7. – С. 37–42. – Режим доступа : http://xn--80ablwmcepr1b.xn--p1ai/publ/MoneyAndCredit/Yurov.pdf.

Кравчук В. Електронні гроші в Україні : аналітичний звіт / В. Кравчук, Д. Науменко, А. Глибовець. – K. : Альфа-ПІК, 2012. – 64 c.

Забути, як виглядає гривня. Чому світ відмовляється від готівки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://espreso.tv/article/2017/10/11/cashless_ekonomika.

Постанова Правління Національного банку України № 148 від 29 грудня 2017 р. “Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Міжнародний досвід обмеження готівкових розрахунків та збільшення безготівкових розрахунків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=21230658.

Офіційний сайт ПАТ КБ “ПриватБанк” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://privatbank.ua/about/social.

References:

Batrakova, T. I., Polova, A. V. (2016). Suchasnyi stan hotivkovoho obihu ta problemy bezghotivkovykh rozrakhunkiv v Ukraini [The current state of cash circulation and the problems of cashless settlements in Ukraine]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 2 (29), 5–8. Available at : file:///C:/Users/Admin/Downloads/molv_2016_2_4.pdf.

Bolgar, T. M. (2017). Problemy zbilshennia chastky bezghotivkovoho obihu v Ukraini [Problems of increasing the share of cashless circulation in Ukraine]. Problemy ekonomiky transportu: materialy XV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Problems of transport economics: materials of XV International. scientific-prakt. conf., 239–241. Available at : http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/1570/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0 % BF% D1% 80% D0% BE% 202017.pdf.f.

Bublyk, Ye. O. (2013). Obmezhennia hotivkovykh rozrakhunkiv v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Restrictions of cash settlements in Ukraine: problems and prospects]. Ekonomika i prohnozuvannia – Economics and forecasting, 2, 34–42. Available at : http://eip.org.ua/docs/EP_13_2_32_en.pdf.

Vartsaba, V. I., Ogorodnik, V. O. (2017). Hroshovyi rynok Ukrainy u konteksti transformatsiinykh protsesiv [The money market of Ukraine in the context of transformation processes]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 10, 9–12. Available at : http://www.economy.in.ua/pdf/10_2017/4.pdf.

Globa, N. S. (2013). Shchodo efektyvnosti zakhodiv NBU u sferi stymuliuvannia bezghotivkovykh rozrakhunkiv [On efficiency of NBU actions in the field of stimulation of cashless settlements]. Yevropeiski perspektyvy – European prospects, 11, 76–183. Available at : file:///C:/Users/Admin/Downloads/evpe_2013_11_29%20.pdf.

Dykyi, V. S. (2017). Rozvytok bezghotivkovoi ekonomiky [Development of non-cash economy]. Available at : http://management.fmm.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/Cashless-economy_05.12.2017.pdf.

Dziubliuk, O. V., Kornev, V. V., Mishchenko, V. I. Mishchenko (2017). Teoriia i praktyka hroshovoho obihu ta bankivskoi spravy v umovakh hlobalnoi finansovoi nestabilnosti [Theory and practice of monetary circulation and banking in the onditions of global financial instability]. Ternopil : FOP Osadtsa Yu. V. [in Ukrainian].

Ignatova, O. M. (2013). Statystychnyi analiz hotivkovoho obihu v Ukraini ta yoho vplyv na vartist natsionalnoi hroshovoi odynytsi [Statistical analysis of cash circulation in Ukraine and its influence on the value of the national monetary unit]. Ekonomika ta derzhava – Economics and the state, 6, 53–56. Available at : file:///C:/Users/Admin/Downloads/ecde_2013_6_17.pdf.

Kniazieva, O. A., Osenchuk N. I. (2017). Tendentsii ta perspektyvy rozvytku bezghotivkovykh platezhiv v Ukraini [Trends and prospects for the development of cashless payments in Ukraine]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 6 (46), 438–442.

Available at : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/100.pdf.

Koshonko, O. V., Kapustiak, Yu. I. (2016). Perspektyvy vykorystannia bezghotivkovykh rozrakhunkiv v Ukraini [Prospects for the use of noncash payments in Ukraine]. Elektronne naukove fakhove vydannia Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho “Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky” – Electronic scientific professional edition of Nikolayev national university named after V. O. Sukhomlynskyi “Global and national problems of economy”, 11, 713–718. Available at : http://global-national.in.ua/archive/11-2016/150.pdf.

Kravets, R. I. (2017). Yak v Ukraini zrobyty cashless economy [How to make cashless economy in Ukraine]. Available at : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36963478.

Lebedyk, D. V., Maksiutenko, N. O., Yatsenko, V. V. (2016). Stan ta perspektyvy orhanizatsii bezghotivkovykh rozrakhunkiv v Ukraini [Status and prospects for the organization of cashless settlements in Ukraine]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific bulletin of the International humanitarian university, 22, 166–171. Available at : http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/22-2016/38.pdf.478.

Tyshchenko, O. I. (2016). Cashlessrozrakhunkiv v bankivskomu sektori [Development of cashless settlements in the bank sector]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia – Bulletin of the East Ukrainian national university named after Volodymyr Dal, 6 (230), 163–168. Available at : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1388/1/163-168.pdf.

Hroshovo-kredytna ta finansova statystyka [Monetary, credit and financial statistics]. Available at : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415.

Ofitsiynyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Indeks infliatsii [Inflation index]. Available at : https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/.

Yurov, A. V. (2008). Putі razvitiya nalichnogo denezhnogo obrashcheniya v Rossiyskoy Federatsii [Ways of development of cash circulation in the Russian Federation]. Dengi i kredit – Money and credit, 7, 3–10 [inRussian].

Ofitsiynyi sait Natsionalnoho banku Polshchi [Official site of the National Bank of Poland]. Available at : http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/m3.html.

Richnyi zvit Natsionalnoho banku Ukrainy za 2016 rik [Annual report of the National Bank of Ukraine for 2016]. Available at : https://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=C7779A9D86294FAB2A3012CBAFFBBFAD?id=49064031.

Malynska, O. Win-win rishennia dlia suspilstva i bankiv [Win-win solution for society and banks]. Available at : https://biz.nv.ua/ukr/experts/malinskaya/win-win-rishennja-dlja-suspilstva-ibankiv-2207923.htm.

A9. Cashless economy Kontseptsiia proektu [A9 Cashless economy The concept of the project]. Available at : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=31538042.

Veremiichenko, Ye. Chy isnuie svit bez hotivky? [Is there a world without cash?]. Available at : http://intercity.ua/2017/11/10/chi-isnuye-svitbez-gotivki/.

Yurov, A. V. (2007). Nalichnyie dengi i elektronnyie sredstva platezha: otsenka perspektiv [Cash and electronic means of payment: estimation of prospects]. Dengi i kredit – Money and credit, 7, 37–42. Available at : http: //xn--80ablwmcepr1b.xn--p1ai/publ/MoneyAndCredit/Yurov.pdf.

Kravchuk, V., Naumenko D., Hlybovets, A. (2012). Elektronni hroshi v Ukraini. Analitychnyi zvit [Electronic money in Ukraine. Analytical Report]. Kyiv : Alpha-PIC [in Ukrainian].

Zabuty, yak vyhliadaie hryvnia. Chomu svit vidmovliaietsia vid hotivky [Forget what hryvnia looks like. Why the world refuses to cash]. Available at : https://espreso.tv/article/2017/10/11/cashless_ekonomika.

Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy № 148 vid 29 hrudnia 2017 r. “Polozhennia pro vedennia kasovykh operatsii u natsionalnii valiuti v Ukraini” [Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “Regulations on the conduct of cash transactions in the national currency in Ukraine”]. (2017, December, 29). Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17.

Ofitsiynyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official site of the National Bank of Ukraine]. Available at : https://bank.gov.ua/.

Mizhnarodnyi dosvid obmezhennia hotivkovykh rozrakhunkiv ta zbilshennia bezghotivkovykh rozrakhunki [International experience of limiting cash payments and increasing non-cash payments]. Available at : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=21230658.

Ofitsiynyi sait PAT KB “PryvatBank” [Official site of PJSC “PrivatBank”]. Available at : https://privatbank.ua/about/social.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.