ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ НА ПРИКЛАДІ ПРОВІДНИХ КРАЇН-АВТОВИРОБНИКІВ

Олена Юріївна Сидорович, Роман Анатолійович Шуклінов

Анотація


Сидорович О. Ю., Шуклінов Р. А. Інструментарій фінансового регулювання ринку електромобілів на прикладі провідних країн-автовиробників.

Проаналізовано понятійний апарат інструментарію фінансового регулювання ринку електромобілів. Визначено світові тенденції становлення та функціонування ринку електромобілів. Досліджено інструменти фінансового регулювання ринку електромобілів у контексті стимулювання попиту та пропозиції. На прикладі провідних країн-автовиробників визначено роль інструментів фінансового регулювання в короткостроковій і довгострокових перспективах. Окреслено засади становлення українського ринку електромобілів та можливості імплементації досвіду фінансового регулювання провідних країн-автовиробників у вітчизняну практику.

 

Сидорович Е. Ю., Шуклинов Р. А. Инструментарий финансового регулирования рынка электромобилей на примере ведущих стран-автопроизводителей.

Проанализирован понятийный аппарат инструментария финансового регулирования рынка электромобилей. Определены мировые тенденции становления и функционирования рынка электромобилей. Исследованы инструменты финансового регулирования рынка электромобилей в контексте стимулирования спроса и предложения. На примере ведущих стран-автопроизводителей определена роль инструментов финансового регулирования в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Определены начала становления украинского рынка электромобилей и возможности имплементации опыта финансового регулирования ведущих стран-автопроизводителей в отечественную практику.

 

Sуdorovуch O., Shuklinov R. Instrumentation of financial regulation of the electric vehicle market on the example of leading automobile manufacturers.

Introduction. The market of electric cars has a long history of its formation. The devastating impact of human management on the environment, the acute need to minimize environmental risks and threats identified by the United Nations Framework Convention on Climate Change in 1992, created the basis for the rapid development of the market for electric vehicles in the early twenty-first century.

The purpose of the paper is an analysis of tools for financial regulation of the electromotive market on the example of leading automotive manufacturers. In particular, the main research interests are the main directions of application of financial regulation instruments and methods, their dependence on long-term goals of application, and analysis of probable variants of introduction of foreign experience in Ukrainian realities in order to stimulate the development of the market of electric vehicles.

Results. The specifics of the financial regulation of the electromotive market are the focus on achieving the long-term goals of the sustainable development concept. The financial instruments for regulating demand for electric vehicles include: subsidizing, lending, tax incentives.

Conclusions. In Ukraine, the market of electric vehicles is at the stage of formation. The main factors for stimulating its development include: the application of tax privileges over the past three years, namely the application of a zero import duty rate, exemption from VAT, reduced excise tax rates, as well as significant operational advantages of electric vehicles.


Ключові слова


фінансове регулювання; податкове регулювання; субсидії; інфраструктура ринку електромобілів; financial regulation; tax regulation; subsidies; electric vehicle market; concept of sustainable development; infrastructure of the market of electric vehicles

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література:

Anzahl der zugelassenen Elektroautos [Electronic resource]. – Access mode : https://de.statista.com/statistik/daten/studie/243993/umfrage/bestand-elektrofahrzeuge-nach-laendern/.

Comparing Electric Vehicles : Hybrid vs. BEV vs. PHEV vs. FCEV [Electronic resource]. – Access mode : https://blog.ucsusa.org/josh-goldman/comparing-electric-vehicles-hybrid-vs-bev-vs-phev-vs-fcev-411.

SHELL WASSERSTOFF-STUDIE ENERGIE DER ZUKUNFT [Electronic resource]. – Access mode : https://www.shell.de/medien/shell-publikationen/shell-hydrogentudy/_jcr_content/par/toptasks_e705.stream/1497968981764/0c6e4c3c838e73351b155afa848c829977d9f0348d9bf21fdfe9643a0fde3151/shell-wasserstoff-studie-.

Ressourceneffizienz und ressourcenpolitische Aspekte des Systems Elektromobilität ZUKUNFT [Electronic resource]. – Access mode : http://www.vivis.de/phocadownload/Download/2012_rur/2012_RuR_665_678_Buchert.pdf.

Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. – К. : НІОС. – 2001. – 416 с.

Венгер В. В. Фінанси : навч. посіб. / В. В. Венгер. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 443 с.

Васечко Л. Співвідношення понять “фінансовий механізм”, “механізм фінансування”, “фінансове забезпечення”, “фінансове регулювання” / Л. Васечко // Вісник Львів. ун-ту. – 2009. – № 41. – С. 103–107.

Базилевич В. Д. Державні фінанси : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Атіка, 2002. – 368 с.

Койбаева М. Х. Финансовое регулирование экономики в современных условиях [Электронный ресурс] / М. Х. Койбаева. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/finansovoe-regulirovanie-ekonomiki-v-sovremennyh-usloviyah.

Шірінян Л. В. Понятійна сутність і теоретико-концептуальні засади фінансового регулювання страхового ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18445/1/Шірінян%20Л..pdf.

Suggested Citation: Fan, Cheng; Reiß, Thomas; Thielmann, Axel : “Challenge-led” – Innovation in China : Das Beispiel Elektromobilität, Fraunhofer ISI Discussion Papers Innovation Systems and Policy Analysis. – 2014. – № 44, Fraunhofer ISI, Karlsruhe. [Electronic resource]. – Access mode : http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0011-n-3092511.

Ländervergleich – Elektromobilität weltweit [Electronic resource]. – Access mode : https://www.homeandsmart.de/elektromobilitaet-weltweit-elektroautos-laendervergleich.

Nationale Plattform Elektromobilität [Electronic resource]. – Access mode : http://nationaleplattform-elektromobilitaet.de/en/background/thevision-for-2020/#tabs.

Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів” [Електронний ресурс] Закон України від 31.05.2016 № 1389-VIII. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1389-19.

Электромобилей в Украине стало вдвое больше. Опубликована статистика Еко Техніка Ukraine [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа : http://mignews.com.ua/cars/14709707.html.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році [Електронний ресурс] Закон України від 07.12.2017 № 2245-VIII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-19.

Ринок електромобілів за 10 місяців зріс на 90% [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : https://news.finance.ua/ua/news/-/438125/rynokelektromobiliv-za-10-mis-zris-na-90.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів [Електронний ресурс] Закон України від 08.11.2018 №2611-VIII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2611-19.

Про схвалення Концепції розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року [Електронний ресурс] Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 452-р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/452-2006-р.

Концепція реформи щодо стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в Україні [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : https://mtu.gov.ua/files/EV%20Reform%2013.04%20FINAL.pdf.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян презентував Концепцію розвитку ринку електричного транспорту в Україні [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : https://mtu.gov.ua/news/28590.html.

References :

Anzahl der zugelassenen Elektroautos. Available at : https://de.statista.com/statistik/daten/studie/243993/umfrage/bestand-elektrofahrzeugenach-laendern/.

Comparing Electric Vehicles: Hybrid vs. BEV vs. PHEV vs. FCEV Available at : https://blog.ucsusa.org/josh-goldman/comparing-electric-vehicles-hybrid-vs-bev-vs-phev-vs-fcev-411.

SHELL WASSERSTOFF-STUDIE ENERGIE DER ZUKUNFT Available at : https://www.shell.de/medien/shell-publikationen/shellhydrogentudy/_jcr_content/par/toptasks_e705.stream/1497968981764/0c6e4c3c838e73351b155afa848c829977d9f0348d9bf21fdfe9643a0fde3151/shell-wasserstoff-studie.

Ressourceneffizienz und ressourcenpolitische Aspekte des Systems Elektromobilität ZUKUNFT Available at : http://www.vivis.de/phocadownload/Download/2012_rur/2012_RuR_665_678_Buchert.pdf.

Vasylyk, O. D. (2001). Teoriia finansiv [Theory of finance]. Kyiv : NIOS [in Ukrainian].

Venher, V. V. (2009). Finansy [Finances]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Vasechko, L. (2009) Spivvidnoshennia poniat “finansovyi mekhanizm”, “mekhanizm finansuvannia”, “finansove zabezpechennia”, “finansove rehuliuvannia”[Correlation between concepts “financial mechanizm”, “financing mechanizm”, “financial support”, “financial regulation”] Visnyk Lvivskogo universutetutu – Bulletin of Lviv University, 41, 103–107 [in Ukrainian].

Bazylevych, V. D., Balastryk, L. O. (Ed.). (2002). Derzhavni finansy [State finance]. Kyiv : Atika [in Ukrainian].

Koibaeva, M. Kh. Finansovoe regulirovanie ekonomiki v sovremennyih usloviyah [Financial regulation of the economy in modern conditions]. Available at : https://cyberleninka.ru/article/n/finansovoeregulirovanie-ekonomiki-v-sovremennyh-usloviyah.

Shirinian, L. V. Poniatiina sutnist i teoretykokontseptualni zasady finansovoho rehuliuvannia strakhovoho rynku [Conceptual essence and theoretical and conceptual foundations of financial regulation of the insurance market]. Available at : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18445/1/Shirinian%20L..pdf.

Suggested Citation: Fan, Cheng; Reiß, Thomas; Thielmann, Axel. (2014): “Challenge-led”-Innovation in China: Das Beispiel Elektromobilität, Fraunhofer ISI Discussion Papers Innovation Systems and Policy Analysis, 44, Fraunhofer ISI, Karlsruhe. Available at : http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0011-n-3092511.

Ländervergleich – Elektromobilität weltweit Available at : https://www.homeandsmart.de/elektromobilitaet-weltweit-elektroautos-laendervergleich.

Nationale Plattform Elektromobilität. Available at : http://nationale-plattform-elektromobilitaet.de/en/background/the-vision-for-2020/#tabs.

Pro vnesennia zminy do pidrozdilu 5 rozdilu KhKh “Perekhidni polozhennia» Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo stymuliuvannia rozvytku rynku vzhyvanykh transportnykh zasobiv”. Zakon Ukrainy vid 31.05.2016 № 1389-VIII [On amendments to subsection 5 of section XX “Transitional provisions” of the Tax Code of Ukraine on stimulating the development of the market of used vehicles. The Law of Ukraine]. (2016, May, 31). Available at : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1389-19.

Elektromobiley v Ukraine stalo vdvoe bolshe. Opublikovana statistika. Eko Tehnika Ukraine [Electric cars in Ukraine has doubled. Published statistics Eco Technology Ukraine]. Available at : http://mignews.com.ua/cars/14709707.html.

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia zbalansovanosti biudzhetnykh nadkhodzhen u 2018 rotsi. Zakon Ukrainy vid 07.12.2017 № 2245-VIII [On amendments to the Tax Code of Ukraine and certain legislative acts of Ukraine on balancing budget revenues in 2018. The Law of Ukraine]. (2017, December, 12). Available at : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-19.

Rynok elektromobiliv za 10 mis. zris na 90% [Electromotive market for 10 months has increased by 90%]. Available at : https://news.finance.ua/ua/news/-/438125/rynok-elektromobilivza-10-mis-zris-na-90.

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo opodatkuvannia aktsyznym podatkom lehkovykh transportnykh zasobiv. Zakon Ukrainy vid 08.11.2018 №2611-VIII [On introduction of amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the taxation of excise tax on motor vehicles. The Law of Ukraine]. (2018, November, 8). Available at : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2611-19.

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku avtomobilnoi promyslovosti ta rehuliuvannia rynku avtomobiliv u period do 2015 roku. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.08.2006 № 452-r. [On approval of the concept of development of the automobile industry and regulation of the automobile market in the period until 2015. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. (2006, August, 3). Available at : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/452-2006-r.

Kontseptsiia reformy shchodo stymuliuvannia rozvytku rynku elektrychnoho transportu v Ukraini [Concept of reform in stimulating the development of the electric transport market in Ukraine]. Available at : https://mtu.gov.ua/files/EV%20Reform%2013.04%20FINAL.pdf.

Ministr infrastruktury Ukrainy Volodymyr Omelian prezentuvav Kontseptsiiu rozvytku rynku elektrychnoho transportu v Ukraini [Minister of infrastructure of Ukraine Volodymyr Omelian presented the concept of the development of the electric transport market in Ukraine]. Available at : https://mtu.gov.ua/news/28590.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019