КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС ПАРАДИГМИ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Віктор Броніславович Кривіцький

Анотація


Кривіцький В. Б. Концептуальний базис парадигми митної безпеки України.

Досліджено поняття “митна безпека”. На основі семантичного аналізу лексичних одиниць, чинного законодавства та порівняння теоретико-методологічних розробок учених розглянуто відмінні та спільні риси сутності митних інтересів на рівні держави, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і міжнародних інституцій. Розмежовано концептуальні відмінності між митною безпекою держави та механізмом забезпечення митної безпеки. Запропоновано авторське бачення концептуального базису парадигми митної безпеки України.

 

Кривицкий В. Б. Концептуальный базис парадигмы таможенной безопасности Украины.

Исследовано понятия “таможенная безопасность”. На основе семантического анализа лексических единиц, действующего законодательства и сравнения теоретико-методологических разработок ученых, рассмотрены отличительные и общие черты сущности таможенных интересов на уровне государства, субъектов внешнеэкономической деятельности и международных институций. Разграничены концептуальные различия между таможенной безопасностью государства и механизмом обеспечения таможенной безопасности. Предложено авторское видение концептуального базиса парадигмы таможенной безопасности Украины.

 

Krуvуtsky V. The conceptual basis of the paradigm of customs security in Ukraine.

Introduction. The globalization processes of the 21st century have influenced the exacerbation of existing and the emergence of new challenges for the national security of states. Modern conditions of functioning of Ukraine actualize the search for the latest conceptual basis of the national security paradigm in the customs sphere.

The purposeof the article is to substantiate the conceptual basis of the customs security paradigm of Ukraine on the basis of generalization, analysis and systematization of the economic essence of its conceptual constructs, identification of the principles of security and the criteria for the effectiveness of customs security measures.

Results. The expediency of differentiating the concept of “customs interests” in the context of customs interests of the state, subjects of foreign economic activity and international institutions is determined. It is substantiated that the notion of customs security is a multidimensional phenomenon, the interpretation of which is based on the norms of the Customs Code, according to which it reflects the state of the security of customs interests of Ukraine.

Conclusions. The essence of the mechanism of customs security is to identify, prevent and neutralize probable and real risks and threats, ensure sustainable development, to protect the customs interests of the state and subjects of foreign economic activity.


Ключові слова


безпека; мито; митна безпека; митні інтереси; механізм митної безпеки; безопасность; пошлина; таможенная безопасность; таможенные интересы; security; customs; customs security; customs interests; customs security mechanism

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Закон ВРУ “Про національну безпеку України” від 21.06.2018 року // Відомості Верховної Ради України. – 2018. № 31. – С. 241.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – С. 351.

Разумей М. Зовнішньоторговельна безпека держави і управлінський аспект / М. Разумей // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – 2010. – № 2(5). – С. 18–26.

Пашко П. В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації) : монографія / П. В. Пашко – Одеса : ПЛАСКЕ, 2009. – 628 с.

Митний кодекс України (редакція від 25.11.2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Шевчук С. В. Аналіз теоретико-методологічних підходів визначення поняття “митні інтереси” / С. В. Шевчук //

Економіка та держава. – 2018. – № 10. – С. 42–48.

Комаров О. В. Механізми адміністрування митних ризиків в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності : дис. … канд. наук з держ. управл. / О. В. Комаров ; Дніпро, 2017. – 198 с.

Недобєга О. О. Митна політика України в умовах інтеграції : сутність і функції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aspirantura.at.ua/blog/nedobega_o_o_mitna_politika_- ukrajini_v_umovakh_integraciji_sutnist_i_funkciji/2014-03-29-18.

Іващук І. Митна доктрина глобального простору : дис. … д-ра економ. наук / І. Іващук. - Тернопіль, 2010. – 575 с.

Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія / І. Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с.

Пашко П. В. Умови та чинники забезпечення митної безпеки / П. В. Пашко // Митна справа. – 2010. – № 1(67). – С. 5–16.

Левко М. М. Системний підхід до визначення ролі та місця митної безпеки у забезпеченні економічної безпеки держави / М. М. Левко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 16–20.

Гавловська Н. І. Вплив митних органів на економічну безпеку держави / Н. І. Гавловська, О. В. Осадчук, Є. М. Рудніченко // Митна безпека. – 2011. – № 1–2. – С. 52–56.

Про результати аудиту ефективності виконання органами Державної фіскальної служби України повноважень у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства / Рішення Рахункової палата від 30 травня 2017 року № 12-3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16751938/R_RP_12-3_2017.pdf?subportal=main.

Економічна безпека України в умовах гібридної агресії. Аналітична доповідь НІСД. – Серія “Економіка”. – 2017. – Вип. 25.

Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її реалізація митними органами : монографія / Д. В. Приймаченко. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2006. – 332 с.

Пашко П. В. Понятійний апарат системи забезпечення митної безпекоспроможності / П. В. Пашко // Економіка та управління національним господарством. – 2009. – С. 62–68.

Пудрик Д. В. Поняття “митна безпека” в сучасній юридичній науці // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія “Юриспруденція”. – 2016. – № 24. – С. 106–108.

Руренко О. Г. Митна безпека України в умовах глобалізації / О. Г. Руренко, В. М. Горбачук // Митна безпека. – Серія “Економіка”. – 2010. – № 1. – С. 55–58.

Стельмащук А. М. Підвищення ролі митної політики в системі захисту внутрішнього ринку / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – C. 279–286.

Шевченко М. М. Функції та завдання системи забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах / М. М. Шевченко // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. – 2014. – Вип. 3–4. – С. 14–24.

Шевчук С.В. Аналіз динаміки здійснення митної справи в Україні / С. В. Шевчук // Економiка та держава. – 2018. – № 8. – С. 65–70.

References :

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy. Zakon Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 21.06.2018 [On National security of Ukraine. Law of the Verkhovna Rada of Ukraine]. (2018, June, 21).Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 31, 241 [in Ukrainian].

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 N 964-IV [On the fundamentals of National security of Ukraine. The Law of Ukraine]. (2003, June, 19). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 39, 351 [in Ukrainian].

Razumei, M. (2010). Zovnishniotorhovelna bezpeka derzhavy: upravlinskyi aspect [Foreign security state: managerial aspect]. Derzhavne upravlinia ta mistseve samovriaduvania – Public administration and local self-government, 2(5), 18– 26 [in Ukrainian].

Pashko, P. V. (2009). Mytna bezpeka (teoriia, metodolohiia ta praktychni rekomendatsii) [Customs safety (theory, methodology and practical recommendations)]. Odesa : Plaske [in Ukrainian].

Mytnyi kodeks Ukrainy (redaktsiia vid 25.11.2018) [Customs Code of Ukraine (2018, November, 25). Available at : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Shevchuk, S. V. (2018). Analiz teoretykometodolohichnykh pidkhodiv vyznachennia poniattia “mytni intersy” [Analysis of theoretical and methodological approaches to the definition of “customs interests”]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 10, 42–48 [in Ukrainian].

Komarov, O. V. (2017). Mekhanizmy administruvannia mytnykh ryzykiv v systemi derzhavnoho rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Mechanisms of customs risks administration in the system of state regulation of foreign economic activity]. (Thesis). Dnipro [in Ukrainian].

Nedobieha, O. O. Mytna polityka Ukrainy v umovakh intehratsii: sutnist i funktsii [Customs policy of Ukraine in terms of integration: essence and functions]. Available at : http://aspirantura.at.ua/blog/nedobega_o_o_mitna_politika_ukrajini_v_umovakh_integraciji_sutnist_i_funkciji/2014-03-29-18.

Ivashchuk, I. (2010). Mytna doktryna hlobalnoho prostoru [Customs Doctrine of the global space]. (Thesis). Ternopil [in Ukrainian].

Berezhniuk, I. H. (2009). Mytne rehuliuvannia Ukrainy: natsionalni ta mizhnarodni aspekty [Customs regulation of Ukraine: national and international aspects]. Dnipropetrovsk: Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy [in Ukrainian].

Pashko, P. V. (2010). Umovy ta chynnyky zabezpechennia mytnoi bezpeky [Terms and factors provide customs security]. Mytna sprava – Customs business, 1(67), 5–16 [in Ukrainian].

Levko, M. M. (2015). Systemnyi pidhid do vyznachennia roli ta mistsia mytnoyi bezpeky u zabezpechenni ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Systematic approach to indentifying role and place of customs safety in the economic safety of the state]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytety – Scientific Bulletin of Kherson State University, 15, 16–20 [in Ukrainian].

Gavlovska, N. І. (2011). Vplyv mytniy orhanіv na ekonomіchnu bezpeku derzhavy [Influence of customs bodies on the economic security of the state]. Mytna bezpeka – Customs Safety, 1–2, 52–56 [in Ukrainian].

Pro rezultaty audytu efektyvnosti vykonannia organamy Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy povnovazhen u sferi derzhavnoi mytnoyi spravy ta borotby z pravoporushenniamy pid chas zastosuvannia mytnoho zakonodavstva. Rishennia Rahunkovoi palaty vid 30 travnia 2017 roku N 12-3 [On the results of the audit of the effectiveness of the authorities of the State fiscal service of Ukraine in the field of state customs and the fight against offenses during the application of customs legislation. The Accounting Chamber of Ukraine. Resolution]. (2018, August, 11). Available at : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16751938/R_RP_12-3_2017.pdf?subportal=main.

Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh hibrydnoi ahresii. Analitychna dopovid NISD. (2017). [Economic security of Ukraine in conditions of hybrid aggression. Analytical report of NISS]. Seriia : Ekonomika – Series: The Economics, 25 [in Ukrainian].

Pryimachenko, D. B. (2006). Mytna polityka derzhavy ta yiyi realizaciia mytnymy organamy [Customs policy of the state and its implementation by the customs authorities]. Dnipropetrovsk : Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy [in Ukrainian].

Pashko, P. V. (2009). Poniatiinyi aparat systemy zabezpechennia mytnoi bezpekospromozhnosti [The concept of the system for ensuring customs security]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom – Economics and management of the national economy, 4(94), 62–68 [in Ukrainian].

Pudryk, D. V. (2016). Poniattia “mytna bezpeka” v suchasniy yurydychniy nautsi [The concept of “customs security” in modern legal science]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Yurysprudentsiia – Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series : Jurisprudence, 24, 106–108 [in Ukrainian].

Rurenko, O., Horbachuk, M. (2010). Mytna bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Customs safety of Ukraine in the conditions of globalization]. Mytna bezpeka. Seria : Ekonomika – Customs Security. Series : The Economics, 1, 55–58 [in Ukrainian].

Stelmashchuk, A. M. (2011). Pidvyshchennia roli mytnoi polityky v systemi zahystu vnutrishnoho rynku [Increasing the role of customs policy in the system of protection of the domestic market]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative economy, 6, 279–286 [in Ukrainian].

Shevchenko, M. M. (2014). Funktsii ta zavdannia systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy v suchasnyh umovah [Functions and tasks of the system of ensuring the national security of Ukraine in modern conditions]. Naukovo-informatsiynyi visnyk Akademii natsionalnoi bezpeky – Scientific and Information Bulletin of the Academy of National Security, 3–4, 14–24 [in Ukrainian].

Shevchuk, S. V. (2018). Analiz dynamiky zdiysnennia mytnoi spravy v Ukraini [Analysis of the dynamics of the customs business in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 8, 65–70 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019