ФІНАНСОВІ МЕТОДИ У СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: НАУКОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Богдана ШУЛЮК

Анотація


Вступ. Невід’ємною умовою функціонування фінансового механізму державно-приватного партнерства є формування дієвих фінансових методів. Разом із тим в економічній літературі відсутній єдиний підхід стосовно з’ясування сутності фінансових методів та їх видів, що потребує активізації наукових зусиль, спрямованих на дослідження зазначених питань.

Мета – поглибити теоретико-концептуальний базис сутності фінансових методів у структурі фінансового механізму державно-приватного партнерства завдяки узагальненню та систематизації наукових підходів до їх розуміння у фаховій літературі.

Методи. У дослідженні використано методи діалектичного аналізу та синтезу, а також методи логічного узагальнення, порівняння і формалізації.

Результати. Висвітлено сутність фінансових методів, як прояву дії фінансового механізму державно-приватного партнерства. Під ними варто розуміти сукупність фінансових процедур, що використовують у спільній діяльності держава і суб’єкти господарської діяльності задля виконання своїх функцій. Виокремлено їх види, зокрема: фінансове планування, фінансове забезпечення, фінансове регулювання, фінансовий облік, аналіз, оцінка результативності й ефективності функціонування механізму, фінансовий контроль. Розкрито об’єктивну необхідність ефективного розроблення та результативного використання фінансових методів у сфері реалізації партнерських відносин держави і бізнесу. Адже з їх допомогою створюються стратегічні й тактичні вектори діяльності, здійснюється мобілізація необхідних фінансових ресурсів та раціональний їх розподіл, виконуються завдання учасників партнерства. Зазначено, що актуальність зазначених питань зумовила значний інтерес і увагу вчених до вивчення фінансових методів. При цьому вказано на різнобічність висвітлення цього поняття у науковій літературі і, як наслідок, відсутність термінологічної бази його пізнання в сфері обраного дослідження.

Перспективи. Важливими є подальші наукові дослідження стосовно здійснення аналізу практичних аспектів використання фінансових методів, що сприятиме з’ясуванню існуючих проблем і виокремленню напрямів їх вирішення.


Ключові слова


фінансовий механізм, державно-приватне партнерство, фінансові методи.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Васечко Л. І. Співвідношення понять “фінансовий механізм”, “механізм фінансування”, “фінансове забезпечення”, “фінансове регулювання”. Вісник Львівського університету. Серія: Економіка. 2009. № 41. С. 103–107.

Василик О. Д. Теорія фінансів. Київ: НІОС, 2000. 416 с.

Колодізєв О. М. Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки: монографія. Харків: ІНЖЕК, 2009. 239 с.

Миляков Н. В. Финансы: учебник. 2-е изд. Москва : ИНФРА_М, 2004. 543 с.

Міщук О. В. Фінансове забезпечення економічного зростання: теоретичний аспект.

Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2011. № 2. С. 9–12.

Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ: КНЕУ, 2002. 240 с.

Фінанси: навч. посібник / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев та ін. ; за ред. І. В. Оспіщева. Київ: Знання, 2006. 415 с.

Финансы / В. М. Родионова, В. Я. Вавилов, Л. И. Гончаренко и др.; под ред. В. М. Родионовой. Москва: Финансы и статистика, 1993. 432 с.

Фінанси : підручник. 2-ге вид., доп. і переробл. / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. Київ: Знання, 2012. 687 с.

Данілов О. Д., Паєнтко Т. В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 256 с.

Кузнецов Б. Т. Финансовый менеджмент: учеб. пособ. для студ. вузов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 415 с.

Гладій С. Фінансовий механізм інвестування інноваційного розвитку: теоретико-методологічний підхід до управління. Наука молода. 2005. № 3. С. 109–115.

Осмірко І. В. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку: поняття, структура та принципи функціонування. Бізнес Інформ. 2012. № 7. С. 47–49.

Козій І. С. Місце і значення фінансового забезпечення в структурі фінансового механізму. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.9. С. 223–229.

Погріщук Г. Б. Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01. Тернопіль, 2005. 20 с.

Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь: французская, русская, английская, испанская терминология: в 2-х т. Т. 1. Пер. с фр. Москва: Междунар. отношения, 1997. 784 с.

Блэк Дж. Экономика. Толковый словарь: англо-русский. Москва : ИНФРА-М, 2000. 840 с.

Мацьків В. В. Теоретичні основи фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2012. Вип. 8 (1). С. 279–290.

Алескерова Ю. В. Державне фінансове регулювання аграрного сектору економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Вип. 4. С. 328–331.

Антикризисное управление: учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. Э. М. Короткова. Москва: ИНФРА-М., 2010. 620 с.

Никитаева А. Ю. Управление взаимодействием государства и бизнеса в экономической системе региона: методология, теория, механизмы: автореф. дис. д-ра экон. наук : 05.13.10 / Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону, 2008. 50 с. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003172075#?page=27.

Макаров И. Н., Колесников В. В. Аудит эффективности и производство опекаемых благ: взгляд с позиции экономической социодинамики. Российское предпринимательство. 2010. № 6. С. 51–55.

Макаров И. Н., Манасян С. М. Теоретико-методологические основы анализа эффективности проектов ГЧП в добывающей промышленности и ТЭК страны. Российское предпринимательство. 2014. № 1. С. 148–163.

Макаров И. Н., Колесников В. В., Гудович Г. К., Рязанцева Е. А. Инвестиционный контроль и аудит промышленных проектов на базе государственно-частного партнерства. Российское предпринимательство. 2018. Т. 19. № 5. С. 1533–1542


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019