МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗДІЙСНЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Олександр МАКСИМЧУК

Анотація


Вступ. Важлива роль у процесі фінансування капітальних видатків для забезпечення оновлення інфраструктури, створення нових основних фондів покладена на місцеві бюджети, які в умовах децентралізації отримали широкі повноваження, пов’язані зі здійсненням капітальних видатків. Місцеві запозичення володіють значним потенціалом мобілізації доходів, який практично не використовує місцева влада. Тому їх дослідження є важливим напрямком обґрунтування напрямків удосконалення бюджетної системи України.

Мета – дослідити нормативно-правове забезпечення та практику здійснення місцевих запозичень, а також виробити рекомендації щодо шляхів удосконалення цього інституту.

Методи. У статті використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: історичний, статистичний, документальний, аналіз і синтез, порівняльний, табличний, методи абстрагування й узагальнення. Інформаційну основу дослідження становлять нормативно-правові акти у сфері бюджетного законодавства, статистичні й аналітичні матеріали, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених.

Результати. Здійснено огляд основних положень чинного законодавства щодо регулювання місцевих запозичень. Досліджено сучасний стан розвитку ринку місцевих запозичень в розрізі двох його елементів: ринку облігацій та кредитного ринку. Проаналізовано основні недоліки досліджуваного інституту та виявлено причини їх виникнення. Наголошено на важливості кредитних ресурсів для забезпечення економічного розвитку місцевих громад та на необхідності усунення причин виявлених проблем. Запропоновано напрямки удосконалення інституту місцевих запозичень.

Перспективи. Подальшого розвитку потребує обґрунтування основних положень порядку випуску облігацій зовнішньої місцевої позики, а також дослідження альтернативних шляхів залучення позикових коштів, на кшталт лізингу.


Ключові слова


місцеві запозичення, облігація місцевої позики, муніципальний кредит, ефективність використання місцевих запозичень, місцеві інвестиції, капітальні видатки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Консолідований баланс за 2018 рік. Державна казначейська служба України. URL:https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5cf/0e0/9a5/5cf0e09a55be6824163726.xls

Buchanan J. M. Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes. Academic Press. 1977. URL: http://lf-oll.s3.amazonaws.com/ titles/1097/Buchanan_0102-08_EBk_v6.0.pdf

Charles C., Shon J. The impact of public debt on state borrowing cost in the US bond market before the great recession. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Managemet. 2018. Vol. 30. Iss. 3. P. 335–346. URL: https://doi. org/10.1108/JPBAFM-02-2018-0001

Shah, A. Local Budgeting. Herndon: World Bank Publications, 2007. URL:http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/LocalBudgeting.pdf

Василенко О. В. Напрями удосконалення системи фінансового забезпечення інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Foa/2008_12/12_03.pdf

Диба О. М., Крук В. В. Механізм залучення зовнішніх ресурсів формування інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Vdnuet/econ/2010_3/Diba.pdf

Квасниця О. В. Практика та проблематика здійснення місцевих запозичень в Україні. Світ фінансів. 2015. № 4. С. 104–116

Кириленко О., Лучка А., Малиняк Б. Історичний досвід, стан і перспективи розвитку місцевих запозичень в Україні. Журнал Європейської економіки. 2005. Том 4. № 1. С. 82–104

Європейська хартія місцевого самоврядування. Офіційний переклад. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036

Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page

Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. № 110. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/110-2011-%D0%BF/ed20141026

Про здійснення в 2014 році запозичення до бюджету міста Києва. Рішення Київської міської ради №34/34 від 31.07.2014.URL: http:// consultant.parus.ua/?doc=09797767F8

Випуски цінних паперів. НКЦПФР. URL:https://www.nssmc.gov.ua/issues/

Козак В. І, Москвін С. О. Емісія облігацій комунальних підприємств та місцевих позик: практичний посібник. Київ: DESPRO, 2017. 106 с. URL:http://despro.org.ua/despro/Despro_2017_oblig_print.pdf

Фінансова грамотність, обізнаність та інклюзія в Україні: звіт про дослідження. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83136332

Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій. Міністерство фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/reiestr-mistsevykh-zapozychen-ta-mistsevykh-harantii

About NEFCO. NEFCO. URL: https://www.nefco.org/about-nefco/

Capital budgeting in the States. National Association of State Budget Officers, 2014.URL: https://www.commonwealthnorth.org/download/ past_study_groups/fiscal-policy-study-group/2014/Capital%20Budgeting%20in%20the%20States.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019