ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО: ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ

Тетяна КІЗИМА, Юрій ХАМИГА

Анотація


Вступ. В сучасних умовах активне використання новітніх інформаційних технологій, безготівкової форми розрахунків спричинили зростання різного роду проявів шахрайства у фінансовій сфері. Під ризик шахрайських схем нині потрапляють фактично усі сфери суспільних відносин, починаючи від фінансово-кредитної та страхової і завершуючи зовнішньоекономічною діяльністю та мережею Інтернет.

Мета – дослідити теоретико-концептуальні засади фінансового шахрайства, насамперед, з точки зору сучасної фінансової науки, та виокремити економічні, морально-психологічні і правові аспекти цього явища.

Методи. При дослідженні теоретичних засад фінансового шахрайства та його економічного підґрунтя були використані такі загальнонаукові методи, як: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, узагальнення.

Результати. Констатовано, що фінансове шахрайство – це комплексне, багатогранне економічне явище, яке базується, насамперед, на психологічному підґрунті (саме жадоба легкої наживи і непоінформованість є тими людським слабостями, які “підживлюють” фінансове шахрайство). До того ж недосконала правова система сприяє тому, що в державі продовжують доволі активно реалізовувати різноманітні шахрайські схеми. Відтак лише ґрунтовне і системне дослідження фінансового шахрайства як економічного, антисоціального, протиправного (а нерідко й наднаціонального) діяння сприятиме формуванню необхідних умов і виробленню ефективних заходів для його мінімізації в сучасних умовах.

На основі напрацювань вітчизняних і зарубіжних учених сформульовано авторське визначення фінансового шахрайства як сукупності економічних відносин, які реалізують юридичні або фізичні особи (як правило, без насильницьких дій) у процесі формування, розподілу і використання фінансових ресурсів (доходів) шляхом обману або зловживання довірою чи службовим становищем з метою отримання економічної або/та іншої вигоди (особистої, корпоративної чи на користь третіх осіб).

На основі офіційних статистичних даних проаналізовано динаміку кількості та структури злочинів, пов’язаних із фінансовим шахрайством в Україні у 2015–2018 роках, та наголошено на високому рівні їх латентності. Акцентовано на важливій ролі держави у подоланні цього негативного явища.

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на ґрунтовному аналізі основних форм і видів фінансового шахрайства, які мають місце в Україні. На нашу думку, це дасть змогу сформувати цілісну систему заходів, спрямованих на подолання цього негативного явища.


Ключові слова


шахрайство, фінансове шахрайство, економічне підґрунтя фінансового шахрайства, психологічна і правова природа фінансового шахрайства, латентність фінансового шахрайства

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Чернишов Г. М. До питання про визначення фінансового шахрайства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. 2014. Вип. 26. С. 230–234.

Автореферати дисертацій. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe

Євчук Л. А. Правові основи фінансового шахрайства: причини розквіту та соціально-економічні наслідки. Наукові праці. Економіка. 2015. Вип. 253. Т. 265. С. 44–48.

Бостан Л. М., Кохановська О. І. Історико-правові основи шахрайства як кримінально караного діяння. URL: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=18804&chapter=1

Новий тлумачний словник української мови: в 4. т. / за ред. В. Яременко, О. Сліпушко. Київ: Аконіт, 2000. Т. 4. 966 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бу¬сел. Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. 1736 с.

Кримінальний кодекс України: Кодекс за № 2341-III від 5 квітня 2001 р. (зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09

Чорнуцький С. П. Суть і методика виявлення фактів фінансового шахрайства. Економіка та держава. 2011. № 7. С. 127–131.

Чернявський С. С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.09.09 / Чернявський Сергій Сергійович; Нац. акад. внутрішніх справ. Київ, 2010. 34 с.

Данн А. Жулики, мошенники, аферисты: наставления простофилям и инструкции мошенникам: Кн. 1. Сант Петербург: Политехника, 1996. 185 с.

Яни П. С. Мошенничество и иные преступления против собственности: уголовная ответственность. Москва, 2002. 136 с.

Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков: Консум, 1999. 480 с.

Мусієнко О. Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах: монографія / за ред. проф. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2010. 168 с.

Sutherland E. H. Is “White collar crime” crime? American Sociological Review. 1945. Iss. 10. P. 132–139.

Hazel Croall. White collar crime: criminal justice and criminology. Buckingham – Philadelphia, 1994. 127 р.

Price waterhouse Coopers Украина. Всемирный обзор экономических преступлений. URL: http://www.pwc.com/en_UA/ua/services/forensic/ assets/gecs_2011_report_ukraine_rus.pdf

The Association of Certified Fraud Examiners. The Report to the Nation on Occupation Fraud and Abuse. Austin: ACFE, 2018. URL: https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/

Конвенція щодо захисту фінансових інтересів Європейських співтовариств: Акт Ради ЄС від 26 липня 1995 року. URL: www.lіgа.nеt

Карпович О. Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы с финансовым мошенничеством: монография. Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Москва: Закон и право, 2011. 271 с.

Чернявський С. С. Наукові основи розробки криміналістичної методики розслідування фінансового шахрайства. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2008. № 6. С. 89–100.

Бура О. В., Добровольська І. І. Фінансове шахрайство в Україні та заходи протидії. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=2879

Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку: монографія. Київ: Знання, 2010. 431 с.

Сахневич С. Ключові фактори виникнення фінансових маніпуляцій, пірамід та масових спекуляцій. Innovations.com.ua. 2011.01.12. URL: http://innovations.com.ua/ua/articles/14390/temp

Феномен фінансових пірамід. Експерти радять захищатися від подібних шахрайських схем самостійно. Хрещатик. URL: http://www. kreschatic.kiev.ua/print/art/1346179696.html

Про заборону фінансових пірамід в Україні: Проект Закону України за № 2700 від 3 квітня 2013 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46406

Мудряк Т. О. Особливості розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Міжнародний юридичний вісник: зб. наук. праць Нац. ун-ту державної податкової служби України. 2014. Вип. 1. С. 128–133.

Фойницкий И. Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. Электронная библиотека. URL: http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum4088

FBI Reports and publication. URL: http://www.fbi.gov/stats-services/publications

Найпоширеніші шахрайства, пов’язані з грошима і фінансами. URL: http://groshi-v-kredit.org.ua/najposhyrenishi-shahrajstva-povyazani-z-hroshyma-ta-finansamy.html

Стан злочинності в Україні у 2015– 2018 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019