ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ЄВРОПІ

Віктор КОЗЮК, Оксана ШИМАНСЬКА, Казимир ВОЗЬНИЙ

Анотація


Вступ. Країни ЄС демонструють дедалі очевиднішу тенденцію до пріоритету суспільного блага “чиста екологія”. Екологічне оподаткування виконує не тільки фіскальний, а й коректуючий вплив на поведінку економічних агентів. Попри це, фіскальний дизайн екологічних податків та їх композиція як джерел бюджетних надходжень залишається питанням, що потребує подальшого вивчення.

Мета – відстежити сучасні тенденції екологічного оподаткування в Європі, еволюцію фіскальних інструментів екологічної політики в країнах ЄС, проаналізувати їх економічний та соціальний вплив, виявити проблеми існуючої системи екологічного оподаткування в Україні.

Методи. При дослідженні сучасних тенденцій екологічного оподаткування в Європі, виявленні етапів еволюції інструментів екологічної політики, аналізі їх впливу на економіку та соціальну сферу, обґрунтуванні проблем існуючої системи екологічного оподаткування в Україні використана низка загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, зокрема: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, узагальнення, статистичний, графічний, табличний.

Результати. На основі проведеного аналізу динаміки різних екологічних податків у країнах ЄС-28 за період 1995–2017 рр. (валових, енергетичних, транспортних, податків на забруднення, ресурси) виявлено загальну тенденцію щодо їх зростання. У процесі порівняльного аналізу динаміки темпів зростання валових екологічних податків (ТЕТ) і податків на CO2 та парникові гази у тій самій вибірці країн за досліджуваний період виявлено тенденцію щодо перевищення темпів зростання ТЕТ над темпами скорочення обсягів шкідливих викидів, що підтверджує виконання екологічними податками радше фіскальної, аніж коректуючої функції. Констатовано, що, попри послідовність і системність політики європейських країн в частині екологічного оподаткування, компенсація “екологічних втрат” у непрямий спосіб підвищує її чутливість до ефективності публічного сектору та руйнує зв’язок між екологічним оподаткуванням і суспільним благом “чиста екологія”. Виявлено низку проблем у сфері екологічного оподаткування в Україні, пов’язаних, зокрема, з відсутністю прийнятної його моделі, внаслідок неузгодженості механізму надходжень і пропорцій розподілу екологічних податків між бюджетами різних рівнів.

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на оцінці рівня ефективності системи екологічного оподаткування в європейських країнах, що створить підґрунтя для вдосконалення останньої в Україні.


Ключові слова


екологічна політика, екологічні податки, екологічні реформи, податки на енергію, транспортні податки, податки на забруднення, податки на ресурси, екологічний портфель

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


United Nations Environment Programme Environment for Development (UNEP). (2013). Economics Instruments. URL: http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/other/economics/default.asp.

Costantini V., Mazzanti M. On the Green and Innovative Side of Trade Competitiveness? The Impact of Environmental Policies and Innovation on EU Exports. Elsevier Research Policy. 2012. № 41. Р. 132–153.

Fullerton D., Leicester A., Smith S. Environmental Taxes. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Symons E., Proops J., Gay P. Carbon Taxes, Consumer Demand and Carbon Dioxide Emissions: A Simulation Analysis for the UK. Fiscal Studies. 1994. № 15. Р. 19–43.

Barker T., Köhler J. Equity and Ecotax Reform in the EU: Achieving a 10 Per Cent Reduction CO2Emissions Using Excise Duties. Fiscal Studies. 1998. № 19(4). Р. 375–402.

McNally R. H. G., Mabey N. The Distributional Impacts of Ecological Tax Reform. United Kingdom: WWF, 1999.

Ekins P., Dresner S. Green Taxes and Charges: Reducing Their Impact on Low-Income Households. London: Policy Studies Institute, 2004.

Leipprand A. et al. Links between the Social and Environmental Pillars of Sustainable Development. Task 1D: Environmental taxes, Ecologic. 2007.

Blum, U. Untere Einkommensgruppen sind an Kosten des ökologischen Umbaus der Energiewirtschaft stark überproportional beteiligt. Wirtschaft im Wandel. 2008. № 6.

Bach S. Zehn Jahre ökologische Steuerreform: Finanzpolitisch erfolgreich, klimapolitisch halbherzig. DIW Wochenbericht. 2009. № 14. Р. 218–227.

Heine D., Norregaard J., Parry W.H. International Monetary Fund Working Paper. Environmental Tax Reform: Principles from Theory and Practice to Date. 2012. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12180.pdf.

Bach S. et al. The Effects of Environmental Fiscal Reform in Germany: A Simulation Study. Elsevier Energy Policy. 2002. № 30(9). Р. 803–811.

European Environment Agency. Environmental Tax Reform in Europe: Implications for Income Distribution. Technical report. 2011. № 16/2011. URL: http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-tax-reform-in-europe/.

Kurtinaitytė-Venediktovienė D., Pereira P., Černiauskas G. Environmental Taxes in Northern Europe. The Recent Evolution and Current Status in the Baltic Countries. Societal Studies. 2014. № 6(2). Р. 331–348. URL: https://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/3981.

European Environment Agency. Environmental Taxes: Recent Developments in Tools for Integration [interactive]. Environmental issues series. 2010. № 18. URL: http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-bn/eua/00/envissue18.pdf.

Council of the European Union. Strategy for Employment and Growth. 2010. URL: http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus?lang=en& focusID=65890.

European Commission. Regressivity of Environmental Taxation: Myth or Reality? Brussels. 2012. №. 32. URL:https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/taxation_paper_32_en.pdf.

Institute for European Environmental Policy (IEEP). Final Report. Evaluation of Environmental Tax Reforms: International Experiences. 2013. URL: http://www.efv.admin.ch/e/downloads/finanzpolitik_grundlagen/els/IEEP_2013_e.pdf.

European Environment Agency. Environmental Tax Reform in Europe: Implications for Income Distribution. Technical report. 2011. № 16. URL: http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-tax-reform-in-europe/.

Eurostat: Environmental tax revenues. 2019. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_tax〈=en.

Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Про систему оподаткування. Закон Української РСР від 25.06.1991 № 1251-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1251-12/ed19910625.

Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Канонішена-Коваленко К. Екологічний податок від А до Я. Київ: Фундація “Відкрите Суспільство”, 2017. С. 5. URL: http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/Ecology_Tax_from_A_to_Z.pdf.

Екологічний податок–2019 в Україні: “гарячі” зміни як крок до європейської моделі розвитку чи елемент посилення тиску на бізнес? URL: http://ecolog-ua.com/articles/ekologichnyy-podatok-2019-v-ukrayini-garyachi-zminy-yak-krok-do-yevropeyskoyi-modeli.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019