ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ МИТНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Ольга ЗАМАСЛО, Олег ПІДХОМНИЙ, Марта ПЕТИК

Анотація


Вступ. Стрімке пожвавлення інтеграційних процесів в усьому світі, посилення міжнародного економічного співробітництва, активізація експортно-імпортних операцій збільшують вплив митної системи на стан національної економіки. Відтак гостро постає необхідність використання дієвих механізмів блокування та усунення чинників, які підривають діяльність митної системи і не сприяють підвищенню рівня митної безпеки держави.

Мета – проаналізувати індикатори митної безпеки України й ідентифікувати джерела загроз митній безпеці держави, з’ясувати роль фіскальної ефективності митних органів у забезпеченні митної безпеки держави, розробити рекомендації щодо усунення реальних і потенційних загроз у контексті мінімізації митних ризиків за умов конфлікту інтересів окремих учасників ЗЕД.

Результати. Розкрито сутність митної безпеки держави, визначено джерела загроз митній безпеці. Проаналізовано значення індикаторів митної безпеки України крізь призму митного навантаження на економіку країни й ефективності діяльності митних органів у 2009–2018 рр. Виявлено втрату позицій України на світовому ринку та зменшення обсягів торгівельних операцій українських суб’єктів господарювання, що свідчить про певні кризові явища в національній економіці. Констатовано, що залежність державного бюджету на 2/5 від обсягів митних платежів є окремим ризиком з позицій фінансової безпеки держави.

Встановлено, що система митного контролю, передусім, характеризується якісними вихідними параметрами, які перебувають переважно за межами прямої юрисдикції митних органів, проте безпосередньо впливають на ефективність організації митної справи на практиці. Суб’єктивними чинниками впливу на ефективність організації митної справи є рівень інформаційно-технічного забезпечення та порядок організаціїпроцедур митного контролю, часові витрати на здійснення митного оформлення товарів, налагодженість комунікативних відносин між учасниками митних відносин, рівень кваліфікації працівників, дотримання усіма учасниками ЗЕД правил та процедур проходження митного контролю.

Підтверджено, що головними критеріями оцінювання митної безпеки держави мають бути повнота сплати митних платежів і частота виявлення випадків митних правопорушень; загрозою для митної безпеки держави може бути саме та частина митних податків, яку митні органи не добрали до державного бюджету внаслідок цього, або бюджет втратив через компенсацію ПДВ за фіктивний експорт.

Митна безпека держави тісно пов’язана з митною безпекою суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та визначається рівнем налагодженої взаємодії усіх суб’єктів митних відносин.

Перспективи. Обґрунтовано пропозиції щодо впровадження першочергових заходів у системі підвищення митної безпеки України, зокрема: координації дій усіх державних органів щодо здійснення митного контролю з метою усунення корупційної складової під час проходження митного та прикордонного оформлення, модернізації інформаційного забезпечення та налагодження комунікацій між працівниками митних органів та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.


Ключові слова


митна безпека, митна безпекоспроможність, митний контроль, загрози митній безпеці, індикатори митної безпеки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 року № 4495-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Митна політика та митна безпека України: монографія / за заг. ред. П. В. Пашка, І. Г. Бережнюка. Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2013. 338 с.

Положення про Міністерство фінансів України: Постанова КМУ № 375 від20.08.2014 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF.

Годованець О. В. Фіскальний потенціал митної системи України. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/69.

Левко М. М. Наукова систематизація зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці у митній сфері. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4573.

Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика: монографія / за заг. ред. І. Г. Бережнюка. Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2014. 288 с.

Офіційний портал Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/.

Петик М. І., Микуляк О. В. Митні ризики та інструменти реалізації митної безпеки України: Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine. Collective monograph. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. Vol. 1. Р. 213–228.

Коригування вартості товару митним органом: способи протидії і захисту. Європейська бізнес асоціація. URL: https://eba.com.ua/article/koryguvannya-vartosti-tovaru-mytnymorganom-sposoby-protydiyi-i-zahystu/.

Акуленко Л., Зелді Р., Мельник А. Автоматизація митних процедур: на шляху до митниці майбутнього. VoxUkraine. 26 травня 2017. URL: https://voxukraine.org/uk/avtomatizatsiya-mitnih-protsedur-na-shlyahu-domitnitsi-majbutnogo/.

Analysis of Round 1 Data / prepared by Andrea Lemgruber [et al.]. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2015. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2015/fad1501.pdf.

Бізнес покращив оцінку роботи митниці ‒ дослідження ЄБА. Економічна правда. 20 серпня 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/20/650785/.

Десятнюк О. М., Харкавий М. О. Новітня парадигма реалізації митного контролю в умовах спрощення митних процедур. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. 2014. № 3(66). С. 262–268.

Які схеми використовуються “сірими” імпортерами. ЛігаЗакон. 23.01.2019. URL: https://biz.ligazakon.net/ua/news/183562_yakskhemi-vikoristovuyutsya-srimi-mporterami.

Руденко Н. Аналіз обсягів контрабанди в Україні: масштаби, прямі / непрямі втрати бюджету та економіки. Асоціація підприємств інформаційних технологій України. 16.07.2019. URL: http://apitu.org.ua/node/119.

Крисоватий А. І., Новосад І. В. Діяльність митних органів у забезпеченні митної безпеки України у сфері протидії порушенням митних правил. Науковий погляд: економіка та управління. 2017. № 2 (58). С. 66–76.

Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 540 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019