ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

Алла ХОМУТЕНКО, Віра ХОМУТЕНКО

Анотація


Вступ. Ступінь задоволення суспільних інтересів залежить від ефективності управління процесами формування, розподілу та використання державних фондів грошових коштів. Усвідомлення цього зумовило розробку науково-методичних підходів до діагностування стану управління державними фінансами як окремими науковцями та практиками, так і науково-дослідними установами, й організаціями національного та міжнародного рівнів.

Мета – розкрити світові та вітчизняні науково-методичні підходи до оцінювання ефективності управління державними фінансами, що дасть змогу виявити наявні в них недоліки та прогалини, які впливають на точність отриманих результатів.

Результати:

  • Охарактеризовано підходи, що застосовують для оцінювання ефективності державного управління й державної служби загалом та управління державними фінансами і державним бюджетом зокрема.
  • Визначено критерії, що використовують для розрахунку Індексу міжнародної ефективності державної служби.
  • Проаналізовано показники країн світу за цим індексом за 2019 р.
  • Досліджено критерії оцінювання стану державного управління, які використовує Світовий банк, та проаналізовано результативні показники України за 2007–2017 рр.
  • Продемонстровано методику оцінювання ефективності управління державними фінансами (PEFA), що апробував Світовий банк з групою партнерів USAID, ЄС, GIZ в Україні у 2011 та 2015 рр.
  • Наведено результативні показники окремих критеріїв ефективності управління, таких як: відкритість бюджету, індекс глобальної конкурентоспроможності економік, індекс рівня глобалізації країн світу.
  • Зображено матрицю поглядів науковців на склад критеріїв ефективності бюджетного менеджменту.
  • Визначено показники й індикатори ефективності управління фінансами державного сектору економіки, який у досліджених методиках не включається до складу державних фінансів.
  • Виявлено, що жоден із проаналізованих підходів не дає можливості комплексно оцінити ефективність управління державними фінансами.

Перспективи. У подальших публікаціях буде запропоновано авторський науково-методичний підхід до оцінювання ефективності управління державними фінансами.


Ключові слова


державні фінанси, ефективність, бюджетний менеджмент, державний сектор економіки, світовий досвід.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Рожко О. Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку: монографія. Київ: Видавництво “Ліра-К”, 2016. 360 с.

Рудик Н. В. Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави. Проблеми економіки. № 3. 2016. С. 74–82. URL: http://www.problecon. com/export_pdf/problems-of-economy-2016-3_0-pages-74_80.pdf

Тулай О. І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2016. 414 с.

Баглай М. Ю., Білопольська В. М. Бюджетний менеджмент в Україні: проблеми та пропозиції щодо їх вирішення. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2012. С. 34–38. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7eRhR1xvYNsJ:jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/download/1415/1444+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua.

Винниченко Н. В. Трансформація бюджетного менеджменту в умовах реформування сектора публічних фінансів в Україні: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.08 / Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України. Суми, 2018. 471 с.

Горбунов О. В. Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання економіки: дис. … канд. екон. наук. : 08.00.03/ Центральноукраїнський національний технічний університет. Кропивницький, 2018. 272 с. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/K_23_073_03/Gorbunov_dis.pdf

Мельничук Н. Ю. Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання: теорія, метрологія, практика: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.08 / Черн. нац. техн. ун-т. Чернігів, 2018 с. 518 с. URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17023.

Дейнека О. В., Боярко І. М., Дехтяр Н. А. Ефективність фінансів державного сектора економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України: монографія. Суми: Університетська книга, 2012. 165 с. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/50439/25/Dekhtiar_state_ fina nce.pdf.

Офіційний веб-сайт Blavatnik School of Government – University of Oxford. URL: https://www.bsg.ox.ac.uk/about/partnerships/internationalcivil-service-effectiv eness-index-2017.

Офіційний веб-сайт World Bank Group. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports.

Звіт з ефективності управління державними фінансами в Україні за 2015 р. URL: https://pefa.org/sites/default/files/UA-May16-PFMPRPublic-UA.pdf.

Офіційний веб-сайт International Budget Partnership. URL: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budgetsurvey-2017-sum mary-russian.pdf.

The Global Competitiveness Report. 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.

Офіційний веб-сайт KOF Swiss Economic Institute. URL: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-andindicators/indicators/kof-globalisation-index.html.

Официальный веб-сайт Всемирного банка. Оценка бизнес регулирования. 2019. URL: http://russian.doingbusiness.org/.

Офіційний веб-сайт Index of Economic Freedom. 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.

Барциц И.Н. Показатели эффективности государственного управления (субъективный взгляд на международные стандарты). Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. № 1 (80). 2008. С. 10–26. URL: http://pvlast.ru/archive/index.433.php.

Гуралюк А.Г. Концепції оцінки ефективності управління навчальним закладом. Теорія та методика управління освітою. Випуск 3. 2010. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/3/10gurmee.pdf.

Потриваєва Н.В. Система збалансованих показників як аналітичний засіб підвищення ефективності функціонування підприємств. Ефективна економіка. № 12. 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5092.

Хомутенко А. В., Зінченко М. А. Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за цільовим підходом. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 1 (175). С. 294–305.

Вареник В.М. Аналіз управління грошовими потоками в економіці України: аналітичний аспект. Ефективна економіка. №1. 2012. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=899.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019