ЗРОСТАННЯ РОЛІ ФІНАНСІВ У РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Михайло КРУПКА, Мирослав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, Олександра КОВАЛЕНКО

Анотація


Вступ. Ситуація, що склалася на ринку праці України, суттєво позначається на кількісних та якісних параметрах робочої сили, реальний трудовий потенціал якої усе більше відстає від номінального. Сьогодні особливо гострою є потреба в пошуку фінансових можливостей щодо реалізації на практиці наявного трудового потенціалу та його подальшого зростання.

Мета – оцінити використання трудового потенціалу України на основі макроекономічних показників, що відображають його кількісний і якісний стан; з’ясувати вплив фінансів та фінансової політики на розвиток трудового потенціалу, що проявляється в бюджетній та інвестиційній діяльності суб’єктів фінансової системи, рівні зайнятості та доходах населення; розробити пропозиції щодо удосконалення фінансової політики в частині фінансового забезпечення розвитку трудового потенціалу України.

Результати. Обґрунтовано необхідність зростання ролі фінансів в економіці та наголошено, щo в умовах товарного способу виробництва вони охоплюють усі складові економіки. Не є виключенням і трудовий потенціал, що характеризує потенційні можливості окремого працівника, корпорації та економіки в цілому. Сформовано концептуальні підходи до сучасного розуміння економічної природи трудового потенціалу. Проведено оцінку макроекономічних показників, що відображають стан і динаміку змін у трудовому потенціалі України. Визначено та структуровано чинники формування фінансової політики, комбінація яких у кожному конкретному випадку відображає об’єкти та суб’єкти, форму та зміст фінансової політики. Ознаками групування чинників формування фінансової політики обрано суб’єкти фінансової системи, форму власності, галузі та напрями фінансової діяльності.

Розроблено пропозиції щодо удосконалення фінансової політики в частині формування та розвитку трудового потенціалу України.

Зроблено висновок, що фінансова політика та заходи з її удосконалення в основному зосереджені на питаннях управління фінансовими ресурсами, чого для стійкого розвитку економіки недостатньо, якщо у процесі управління фінансами не враховується потреба у підвищенні ефективності використання усіх інших видів економічних ресурсів. Серед них особливо важлива роль належить трудовим ресурсам та їх потенціалу, зростання якого сприятиме заміщенню нестачі кваліфікованої робочої сили.


Ключові слова


фінансова політика, трудовий потенціал, держава, суб’єкти господарювання, населення.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Словник іншомовних слів / за ред. члена–кореспондента АН УРСР О.С. Мельничука. Київ, 1977. 775 с.

Оникиенко В.В. Методологические вопросы воспроизводства трудового потенциала. Трудовой потенциал Украинской ССР. Київ, 1982. С. 4.

Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості / Долішній М. І., Злупко С. М. та ін. Ужгород: Карпати, 1997. 422 с.

Статистичний щорічник України за 2017 рік. Київ, 2018. 535 с.

Указ Президента України від 3 серпня 1999 року № 959/99 “Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року”. Урядовий кур’єр. 1999. 19 серпня. С. 12–14.

Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. Київ: Наук. думка, 1992. 177 с.

Статистичний збірник “Україна у цифрах 2016” / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 240 с.

Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці: нав. посіб. 2-ге вид., стер. Київ: Знання-Прес, 2001. С. 77.

Приймак В. І. Трудовий потенціал і механізм його реалізації в регіоні: монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. 383 с.

Лазебник Л.Л. Сутність та компоненти фінансової політики. Фінанси України. 2006. № 1. С. 66–73.

Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: підручник / за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. 576 с.

Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. на 01 березня 2011 року. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. 160 с.

Фінанси: підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. Київ: Знання, 2008. 611 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансовоекономічний словник. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. 714 с.

Кудряшов В. П. Засади бюджетної політики розвитку. Фінанси України. 2007. № 7. С. 3–19.

Бюджетна система: підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем’янишин, О. П. Кириленко та ін. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 624 с.

Глобальний конкурентний простір: монографія / О. Г. Білорус та ін.; кер. авт. Колективу і наук. ред. О. Г. Білорус. Київ: КНЕУ, 2007. 680 с.

Уманців Ю. М. Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації. Фінанси України. 2009. № 10. С. 95–106.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019