ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Вікторія БУЛАВИНЕЦЬ, Наталія КАРПИШИН

Анотація


Вступ. В умовах проведення бюджетної децентралізації в Україні органи місцевого самоврядування намагаються ефективно використовувати надані їм повноваження і розкривати фінансовий потенціал територіальної громади з метою збільшення доходів місцевих бюджетів та підвищення обсягів фінансування суспільних послуг на місцевому рівні.

Мета – з’ясувати суть фінансового потенціалу територіальних громад та проаналізувати його сучасний стан у контексті наявних і потенційних джерел фінансових ресурсів, які можуть використовувати органи місцевого самоврядування для реалізації цілей та перспективних завдань.

Методи. Для досягнення поставленої мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу, синтезу та узагальнення ‒ при опрацюванні літературних, статистичних, законодавчих та Internet-джерел з теми дослідження; методи систематизації й узагальнення даних, порівняння та деталізації ‒ при проведенні аналізу доходів місцевих бюджетів; графічний, табличний і метод візуалізації ‒ для наочного представлення опрацьованих даних; абстрактно-логічний метод – для узагальнення викладеного матеріалу і формулювання висновків.

Результати. З’ясовано, що фінансовий потенціал територіальної громади – це сукупність наявних і потенційних джерел фінансових ресурсів, які органи місцевого самоврядування можуть залучати з допомогою бюджетного, інвестиційного, кредитного та грантового механізмів для забезпечення ефективного функціонування громади. Доведено, що у структурі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування в Україні переважають бюджетні кошти, обсяг яких поступово зростає. Встановлено, що, незважаючи на позитивну динаміку, власні доходи місцевих бюджетів ще не стали основою фінансової незалежності територіальних громад, а податкові надходження становлять 88% у структурі власних доходів місцевих бюджетів.

Проаналізовано можливості залучення інвестиційних коштів приватних структур на засадах державно-приватного партнерства як потенційного джерела фінансових ресурсів територіальних громад. З’ясовано, що джерелами зростання фінансового потенціалу місцевого самоврядування є кредитні і грантові кошти, які забезпечують фінансування інфраструктурних проектів розвитку територіальних громад. Доведено, що специфічним резервом ресурсного забезпечення територіальних громад є людський капітал, за участі якого відбувається формування, розподіл і використання фінансових ресурсів громади. Акцентовано увагу на доходах від утилізації побутових відходів як невичерпному фінансовому ресурсі територіальних громад. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності використання фінансового потенціалу територіальних громад на сучасному етапі розвитку.

Перспективи. Предметом подальших наукових розвідок є пошук та поглиблене вивчення шляхів ефективного використання фінансового потенціалу територіальних громад задля підвищення якості та доступності суспільних послуг на місцевому рівні.


Ключові слова


фінансовий потенціал, територіальні громади, фінансові ресурси, інвестиційні ресурси, кредитні ресурси, грантові кошти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал регіонального розвитку: монографія. Київ: КНЕУ. 2013. 342 с.

Клименко Т. В. Фінансовий потенціал розвитку регіону: автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Чернігів. 2014. 21 с.

Шумська С. С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки. Фінанси України. 2007. № 5. С. 56–57.

Коломиец А. Л, Новикова А. М. О соотношении финансового и налогового потенциала в региональном разрезе. Налоговый вестник. 2000. С. 6–9.

Онишко С. В. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку економіки. Фінанси України. 2003. № 6. С. 67–74.

Тулай О. І. Державні фінанси у забезпеченні сталого людського розвитку: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. С.92

Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу. Аналітична доповідь / Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. та ін. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. С. 11.

Звіти про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за 2014–2018 рр. URL: http://www.treasury.gov.ua.

Місцеві бюджети зростають – але резервів ще багато. URL: https://biz.censor.net.ua/m3029101.

Прихований клондайк: як розкрити потенціал бюджетів об’єднаних територіальних громад. URL: https://voxukraine.org/uk/prihovanijklondajk-yak-rozkriti-potentsial-byudzhetiv-obyednanih-teritorialnih-gromad/.

Державно-приватне партнерство: час вчитися на помилках. URL: https://dt.uagazetaissue1168.

Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг. URL: https://www.prostir.ua/?library=resursnezabezpechennya-objednanoji-terytorialnoji-hromadyta-jiji-marketynh.

Децентралізація влади: як зберегти успішність в умовах нових викликів? URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1131/.

Бюджетний кодекс України. URL: https://zakon.help/law/2456-VI/edition01.01.2018/page8.

Об’єднані територіальні громади. Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/gromada.

Минулого року в Україні збільшилася кількість біоелектростанцій. URL: https://glavcom.ua/economics/finances/-559102.html.

Бюджет України 2018. Статистичний збірник. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019