ВПЛИВ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ НА ВАРТІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Наталія ТКАЧЕНКО, Людмила СЕЛІВЕРСТОВА

Анотація


Вступ. Питання поєднання вартості страхової компанії з розвитком страхового бізнесу є актуальними з огляду на формування ефективної системи продажу страхових продуктів. Важливість проведення аналізу в цьому напрямку зумовлена постійною концентрацією капіталу та компаній задля створення більш конкурентоспроможних страхових структур. Водночас критичний науковий аналіз з проблематики оцінювання вартості страховика та розвитку системи продажу страхових продуктів дав змогу виокремити низку ключових узагальнень.

Мета – поглибити теоретико-методичні засади ідентифікування вартості страхової компанії, сформувати переваги та недоліки основних методів такої оцінки та обґрунтувати вплив системи продажу на вартість страхового бізнесу.

Результати. Обґрунтовано, що зростання вартості страхової компанії спрямоване не лише на безпосереднє отримання доходу від продажу того чи іншого страховика, а й є стимулом для розширення його бізнесу, підвищення іміджу страхової компанії, залучення інвестицій на розвиток та покращення якості пропонованих послуг. Систематизовано переваги та недоліки окремих методів обчислення вартості страховика, а саме: визначення вартості чистих активів компанії, порівняльної оцінки, методу дисконтованих грошових потоків. Доведено значущість використання методу оцінки на основі показника залишкового доходу або залишкового чистого прибутку. Аргументовано, що продаж страхових продуктів є одним із основних компонентів формування вартості страхової компанії. Визначено двосторонність впливу системи продажу на вартість страхового бізнесу: як ефективного механізму підвищення обсягу продажів та з позицій впливу окремих складових системи продажу на вартість компанії.

Висновки. Завдяки розвитку системи продажів страхових продуктів, як ключового елемента формування вартості страхової компанії, забезпечуватиметься в подальшому її зростання.


Ключові слова


страхова компанія, продаж страхових продуктів, оцінка страхового бізнесу, метод порівняльної оцінки, прогнозний метод, індикатори вартості, продуктовий ряд, клієнтоорієнтований сервіс

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. 6-е изд., доп. Москва: Институт новой экономики, 2004. 1376 с.

Залєтов О. М. Дистрибуція страхових продуктів. Green Capital News. 2011. № 11. С. 6–9.

Зубец А. Н. Страховой маркетинг. Москва: Издательский дом “АНКИЛ”, 1998. 256 с.

Ионин Д. Е. Пример практического применения модели экономической добавленной стоимости в управлении страховой компанией. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 227: в 3 т. Т. 1. ДНУ, Дніпропетровськ. 2007. С. 16–28.

Лозинський В. Т., Міщук І. П. Формування сучасних систем дистрибуції товарів: проблеми теорії і практики. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2010. № 690. С. 95–103.

Международные стандарты оценки / Г. И. Микерин, М. И. Недужий, Н. В. Павлов, Н. Н. Яшина; Москва: Типография “Новости”, 2000. Кн. 1: Перевод, комментарии, дополнения. 264 с.

Пікус Р. В., Заколодяжний В. О. Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 71–75.

Проказа Т. В. Розвиток методів оцінки вартості страхових компаній. Економічний вісник Донбасу. 2010. № 3 (21). С. 74–76.

Салов С. П. Методы оценки стоимости страховой компании. Страховое дело. 2006. № 7. С. 2–7.

Ткаченко Н. В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика: монографія. Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2009. 570 с.

Tham J. Equivalence between discounted cash flow and residual income models. Working Paper. Social Science Research Network. 2000. 34 p.

Stewart G. The quest for value. N.Y., 1991. P. 12.

Seliverstova L. S. Current trends in insurance market in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч. 1. С. 63–69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019