ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

Світлана Василівна Савчук

Анотація


Савчук С. В. До питання про сутність бюджетного планування.

 

Розкрито дискусійні аспекти сутності бюджетного планування. Охарактеризовано різноманітні погляди науковців щодо інтерпретації терміну “бюджетне планування”. Запропоновано авторське визначення даного поняття та узагальнено основні його завдання, систематизовано принципи бюджетного планування.

 

Savchuk S. To the issue of the budget planning essence.

 

The discussing aspects of the budget planning essence are reaveled in the article. Various views of scientists to the “budget planning” term interpretation are characterized. The definition of the given notion is offered and its main tasks are generalized. The budget planning principles are systematized.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т. 2 / Редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 848 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.

Дем’янишин В. Г. Бюджетне планування та його особливості в умовах демократичних перетворень // Світ фінансів. Випуск 1, жовтень 2004 р. – С. 62–71.

Фінанси : Навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. – К. : Знання, 2006. – 247 с.

Сафонова Л. Д. Бюджетний менеджмент : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 186 с.

Чечетов М. В., Чечетова Н. Ф., Бережна А. Ю. Бюджетний менеджмент : Навчальний посібник. В 2-х ч. – Ч. 1. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 560 с.

Юрій С. І., Стоян В. І., Даневич О. С. Казначейська система : Підручник. – 2-ге вид. змін. й доп. – Тернопіль : Карт- бланш, 2006. – 818 с.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.

Романенко О. Р. Фінанси : Підручник. – К : Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; За заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Петровська І. О., Клиновий Д. В. Фінанси (з елементами статистики фінансів) : Навчальний посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 300 с.

Артус М. М., Хижа Н. М. Бюджетна система України : навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2005. – 220 с.

Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України : Підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

Деркач Н. И., Гордеева Л. П. Бюджет и бюджетный процесс в Украине. – Навч. посібник. – Дніпропетровськ : “Пороги”, 1995. – 256 с.

Бородин С. В., Демичев А. Н. Финансы и кредит СССР. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы, 1978.

Чугунов І. Я. Перспективне бюджетне планування як складова системи економічного регулювання // Вісник національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – 2004. – № 69. – С. 59–61.

http:// ebk.net.ua /Book /Fpravo/ index.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019