ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Оксана ДЕСЯТНЮК, Вікторія СІДЛЯР

Анотація


Вступ. В сучасних умовах глобалізації, створення міждержавних угрупувань та функціонування наднаціональних інституцій важливо забезпечити конкурентоспроможність власної країни шляхом сприяння розвитку національного виробництва якісної високотехнологічної продукції з наступним стимулюванням її експорту та захисту від недобросовісного імпорту. Споживання формує сукупний попит та визначальним чином впливає на економічне зростання і суспільний добробут. Стан і тенденції розвитку споживчого ринку значною мірою залежать від визначення важелів впливу держави на його розвиток та застосування дієвих інструментів фіскального регулювання.

Мета – дослідити тенденції споживчого ринку України та обґрунтувати можливі шляхи його регулювання за допомогою фіскального інструментарію з сучасних протекціоністських позицій та в межах глобалізаційних і інтеграційних вимог.

Результати. Досліджено стан, динаміку та структуру споживчих витрат домогосподарств як основних кінцевих споживачів, частку імпорту на споживчому ринку України, тенденції зовнішньої торгівлі. Виявлено значну імпортозалежність споживчого ринку та тенденції щодо її посилення. Визначено основні фіскальні інструменти підтримки та сприяння розвитку національного виробництва з одночасним регулюванням імпорту.

Висновки. Обґрунтовано доцільність реалізації політики імпортозаміщення шляхом ефективного використання фіскального інструментарію для створення сприятливих умов розвитку конкурентного виробництва з акцентом на інноваційну складову. Запропоновано застосування таких важелів, як: податкові пільги і преференції для інвестицій у виробництво високотехнологічної продукції і розвиток інновацій, реінвестицій у модернізацію основних фондів; державна фінансова підтримка наукових досліджень і розробок, адаптації існуючого обладнання до нових вимог в галузі захисту навколишнього середовища. Визначено дієвим фіскальним інструментом протидії недобросовісному імпорту удосконалення та активізацію антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних засобів торговельного захисту.


Ключові слова


фіскальне регулювання, фіскальні інструменти, споживчий ринок, імпортні товари, політика імпортозаміщення, національне виробництво, протекціонізм.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Evenett S.J., Fritz J. Going it alone? Trade policy after three years of populism. The 25th Global Trade Alert Report. 2019. London: CEPR Press. URL: https://www.globaltradealert.org/reports.

Dawar K. Regulating under the radar: EU official export credit support. VOX CEPR Policy Portal. 31.01.2020. URL: https://voxeu.org/article/eu-official-export-credit-support-0.

Baldwin R., Evenett S. J. The collapse of global trade, murky protectionism and the crisis: Recommendations for the G20. London: Centre for Economic Policy Research, 2011. P. 1–9. URL: https://ycsg.yale.edu/sites/default/files/files/Murky_Protectionism.pdf.

Clift B., Woll C. Economic patriotism: reinventing control over open markets. Journal of European Public Policy. 2012. Vol. 19(3). URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2011.638117.

Durusoy S., Sica E., and Beyhan Z. Economic crisis and protectionism policies: the case of the EU countries. International Journal of Humanities and Social Science. 2015. Vol. 5, No. 6 (1) P. 57–68. URL: http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_5_No_6_1_June_2015/7.pdf.

Іщук С., Созанський Л. Оцінка імпортозалежності економіки України (за сегментами споживання продукції переробної промисловості): науково-аналітична доповідь. НАН України. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України”. Львів, 2018. 42 с.

Лупак Р. Інтегральне оцінювання імпортозалежності та економічної безпеки регіонів України. Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. 2018. Вип. 44. С. 306–318. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2018_44_28.

Пугачевська К. С. Імпортозалежність внутрішнього ринку України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 5. С. 27–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2016_5_5.

Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України: колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, чл.- кор. НААН України Т. О. Осташко; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. Київ, 2019. 350 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/310.pdf.

Соколик М. П. Диспропорції у розвитку споживчого ринку України. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2012_3_6.

Лошенюк І. Р. Концептуальні підходи до становлення і розвитку споживчого ринку України. Формування ринкових відносин в Україні. 2007. № 11. С. 101–106.

Лігоненко Л. О. Теоретико-методологічні засади управління споживчого ринку. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 6. С. 103–112.

Звєрєва О. Споживчий ринок: поняття та учасники. Держава і право. Вип. 47. С. 338–343. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/33966/06-Zv%D0%B5r%D0%B5va.pdf?sequence=1.

Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2015 році: Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ: НІСД, 2015. 679 с. URL: https://niss.gov.ua/publikacii/poslannyaprezidenta-ukraini.

Економічна статистика. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua.

COUNTRY PROFILE UKRAINE. Clean Clothes Campaign. URL: https://cleanclothes.org/file-repository/livingwage-europe-country-profilesukraine/view.

Данилишин Б. Як перейти від сировинного експорту до технологічного. Укрінформ. 05.09.2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/2773823-ak-perejti-vid-sirovinnogoeksportu-do-tehnologicnogo.html.

Анатомія хронічної девальвації гривні. Ціна держави. 26.07.2016. URL: http://old.cost.ua/news/446-imports-penetration-inforgraphics.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента від 30.09.2019 р. № 722/2019 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019.

Жилінська О., Мельничук О., Антонюк Л. та ін. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. 2-е вид. Львів: Кальварія, 2017. 164 с. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/E-Book-Doctrine-2030.pdf.

Угода про субсидії та компенсаційні заходи від 15.04.1994 р. № 981_015 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_015.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019