ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СФЕРИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА КОМПОНЕНТА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Галина КУЛИНА, Наталія НАЛУКОВА

Анотація


Вступ. В умовах побудови сервісної держави і формування цифрового суспільства інформатизація сфери соціального забезпечення є необхідною компонентою та запорукою успішної реалізації соціальної політики, спрямованої на якісне і своєчасне задоволення потреб громадян. Тому важливою умовою ефективного функціонування органів соціального захисту й обслуговування населення є розробка й технічна новелізація соціальних послуг і каналів їх реалізації за рахунок автоматизованих інформаційних систем, що має відповідати інноваційній стратегії розвитку соціальної сфери держави як складової цифрової економіки.

Мета – обґрунтувати доцільність застосування у сфері соціального забезпечення новітніх цифрових технологій і новелізації на цій основі соціальних послуг, а також виявити особливості і переваги соціального захисту населення через автоматизовані інформаційні системи та канали їх реалізації.

Результати. Обґрунтовано необхідність і роль інформатизації в сучасному цифровому суспільстві та основні виклики, які обумовлюють її реалізацію у сфері соціального забезпечення. Проаналізовано ключові автоматизовані інформаційні системи, які сприяють побудові єдиного інформаційного простору соціальної сфери, появі нової сервісно орієнтованої соціальної служби з широким спектром інформаційно-комунікаційних послуг, дають змогу підвищити соціальну захищеність населення у вітчизняних умовах. Наголошено на необхідності підготовки та перепідготовки висококваліфікованих творчих фахівців нових соціальних спеціальностей, визначено узагальнені принципи систем розвитку навичок в умовах інформатизації, які важливі у підборі соціальних працівників.

Висновки. Установи сфери соціального захисту та соціального забезпечення населення при формуванні власної стратегії мають розцінювати інформаційно-комунікаційний вектор розвитку як найважливіший засіб підвищення ефективності свого функціонування, оскільки від цього залежатиме результативність проведення соціальної політики в державі та рівень задоволення громадян соціальними послугами.

Результати інформатизації соціальних процесів виявляються в імплементації автоматизованих інформаційних систем та побудові єдиного уніфікованого інформаційного простору сфери соціального забезпечення, розробці нових сервісних продуктів, електронній подачі документації і спрощенні процедури отримання соціального забезпечення, прозорості соціального забезпечення і, як результат, успішній соціальній політиці.


Ключові слова


інформатизація, інформаційні системи, сервісно орієнтована служба, соціальне забезпечення, соціальні послуги

Посилання


Avgerou C. Information systems in developing countries: a critical research review. Journal of Information Technologies. 2008. Vol. 23. P. 133–144. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1057/palgrave.jit.2000136.

Васильева Е., Кононенко Д. Современные интерпретации концепции електронного государства (электронного правительства). Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Серия: Юриспруденция. 2016. № 1 (30). С. 9–16.

Дітковська Л. Місце інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності соціальних працівників. Збірник наукових праць ХІСТ Університету “Україна”. 2013. № 2 (8). С. 78–82.

Клімушин П., Спасібов Д. Концепція сервісно орієнтованої держави в контексті модернізації публічного управління. Теорія та практика державного управління. 2017. № 2 (57). С. 2–8.

Konkolewsky H.-H. Digital economy and the future of social. Administration. 2017. Vol. 65. №.4. Р. 21–30. URL: https://www.researchgate.net/publication/322141795_Digital_economy_and_the_future_of_social_security.

Krysovatyi А., Lutsyk A., Synyutka N. Influence of time lags on the efficiency of fiscal policy in Ukraine. 2019. 9th International conference on advanced computer information technologies, ACIT 2019 – Proceedings, art. no. 8780059. P. 380-383.

Monino, J.-L. Data value, big data analytics and decision-making. Journal of Knowledge Economy. 2016. P. 1–12. URL: https://doi.org/10.1007/s13132–016–0396–2.

Mullins L. Managing intellectual property in the digital product market. Journal of Digital Asset Management. 2005. Vol. 1. Iss. 1. P. 59–66. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2Fpalgrave.dam.3640010.pdf.

Попов Е., Семячков К. Проблемы экономической безопасности цифрового общества в условиях глобализации. Экономика региона. 2018. Т. 14. Вып. 4. С. 1088–1101.

Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е. Холостовой, О. Прохоровой. Москва: “Дашков и К”, 2013. 256 с.

Мінсоцполітики: Світовий банк виділив Україні кошти на модернізацію системи соціальної допомоги. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/247437750.

Про Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL): Постанова КМУ від 17.07.2019 р. № 676. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676-2019-%D0%BF.

Україна в міжнародних рейтингах. URL: https://eukraine.org.ua/ua/ news/ukrayina-vmizhnarodnih-rejtingah.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019