ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ, ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ І ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІКИ

Ірина ЧИРАК

Анотація


Вступ. В умовах лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків, послаблення державного контролю за рухом капіталу, прискорення глобалізаційних процесів у фінансово-кредитній сфері значно підвищилася фінансова нестабільність, яка послабила стійкість національних економік і зробила їх більш вразливими до кризових шоків. Значні втрати економіки від кризових явищ посилюють потребу в дослідженні суті фінансової нестабільності і стійкості економіки, чинників, що впливають на їх стан, виявлення передкризових ризиків.

Мета – узагальнити теоретичні підходи до визначення сутності фінансової стабільності, фінансової нестабільності та фінансової стійкості, виявити чинники, які впливають на їх стан, а також визначити особливості забезпечення фінансової стійкості економіки за умов пандемії Covid-19.

Методи. У дослідженні сучасних теоретичних підходів стосовно визначення сутності фінансової стабільності та фінансової стійкості економіки використано низку загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, зокрема: аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, абстрактно-логічний та узагальнення.

Результати. Розглянуто й узагальнено теоретичні підходи щодо визначення сутності фінансової стабільності та фінансової стійкості економіки. Встановлено, що вони є взаємопов’язаними івзаємозалежними між собою явищами і найважливішими умовами стабільного розвитку національної економіки. Проаналізовано погляди вчених і дослідників на сутність фінансової нестабільності, причини її виникнення і можливі негативні наслідки для економіки. Встановлено, що переважна більшість вчених пов’язують нестабільність із нездатністю фінансової системи протистояти шокам і перешкоджати їх руйнівному впливу на реальну економіку. З’ясовані чинники, які можуть зумовити фінансову нестабільність, і що вплив кожного з них на певний момент часу може бути визначальним. Акцентовано увагу на наростанні ризиків виникнення і розгортання кризових явищ як у світовій, так і національних економіках в умовах пандемії коронавірусу (Covid-19), а також на важливості надання державної підтримки господарюючим суб’єктам і галузям для їх адаптації до обставин, що склалися.

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на виробленні та ефективному використанні заходів, спрямованих на підвищення фінансової стійкості економіки, які даватимуть можливість мінімізувати негативний вплив шоків і підтримувати стабільно зростаючу економічну динаміку


Ключові слова


фінансова стабільність, фінансова стійкість економіки, фінансова нестабільність, кризові явища, чинники фінансової нестабільності, чинники стійкості економіки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Fisher I. The debt-deflation theory of great depression. Econometrica. 1933. Vol. 1. P. 337–357.

Minsky H. The financial instability hypothesis: an interpretation of keynes and an alternative to “standard” theory. Nebraska Journal of Economics and Business. 1977. Vol. 16, No 1. P. 5–16.

Crockett A. The theory and practice of financial stability. GEI News Letter Issue. Global Economic Institutions. 1997. No 6. URL: http://www.cepr.org/gei/6rep2.htm.

Lagunoff R. A. Model of financial fragility. Kansas Citi: Journal of Economic Theory. 1998. No 203. 56 p. URL: https://www.kansascityfed.org/publicat/reswkpap/pdf/rwp98-01.pdf.

Kregel J. The natural instability of financial markets. The IDEAs Working Papers Series. 2009. No 4. 24 р.

Schroeder S. Defining and detecting financial fragility: New Zeland’s experience. International Journal of Social Economics. 2009. Vol. 36, No 3. P. 287–307.

Aspachs O., Goodhart C., Tsomocos D., Zicchino L. Towards a measure of financial fragility. Annuals of Finance. 2007. No 1. P. 37–74.

Reich M. Social structure of accumulation theory: retrospect and prospect. Review of Radical Political Economics. 1997. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/ 048661349702900301.

Белінська Я. В. Механізм забезпечення фінансової стабільності: структура, інструменти, напрями розвитку. Стратегічні пріоритети. 2012. № 1 (22). С. 72–84.

Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку: кол. монограф. / за ред. д-ра екон. наук М. І. Скрипниченко. НАН України, Інститут економіки та прогнозування. Київ, 2012. 720 с.

Бойко А. В. Забезпечення стійкості національної економіки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 4 (93). С. 16–27. URL: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2017/04(93)02.pdf.

Коваленко В., Гаркуша Ю. Теоретичні та методологічні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи. Вісник НБУ. 2013. № 9. С. 35–40.

Унковська Т. Є. Системне розуміння фінансової стабільності: розв’язання парадоксів. Економічна теорія. 2009. № 1. С. 14–33.

Шпіка П. Питання фінансової стабільності в центральних банках. Банки та банківські системи країн світу. 2007. № 3. С. 4–15.

Крючкова І. В. Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку: монографія. Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2010. 480 с.

Deutsche Bundesbank: Financial Stability Review, November 2006. URL: http://www.bundesbank.de/download/volkswirschaft/finanzstabilitaetsberichte/financialstabilityreview2006.pdf.

Padoa-Shioppa T. Central banks and financial stability: exploring a land in between. The transformation of the European financial system. 2002. P. 269–311. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/transformationeuropeanfinancialsystemen.pdf.

Херреро Г., Симон Н. Иностранные банки и финансовая стабильность в новой Европе. Банки та банківські системи країн світу. 2006. № 1. С. 50–59.

Annual Growth Survey 2018. European Commission. Brussels: 2017, 15 p. URL: http://ec.europa.eu/info /sites/info /files/2017-comm_690_en_O.pdf.

Economic resilience in EMU. European Commission Directive general economic and financial affairs. 2017. P. 13. URL: http://www.consilium.europa.eu/media/23535/europgroup-15-september.item1-com-note-economic-resilience-emu.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019