ФІНАНСУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

Людмила АЛЕКСЕЄНКО, Оксана ЦІЖМА

Анотація


Вступ. Філософія державної політики України має бути скерована на розвиток економічного потенціалу нації та її добробут, здатність економіки ефективно використовувати та відновлювати трудові ресурси. Тому подальша модернізація фінансування трудових ресурсів потребує узгодження економічних інтересів його учасників і розвитку соціуму у контексті сприяння створенню нових робочих місць, зростання ділової активності та підвищення рівня і якості життя населення.

Мета – розкрити концептуальні засади фінансування трудових ресурсів в умовах кризової циклічності та окреслити доцільності застосування публічно-приватних програм для формування належного рівня економічного стимулювання і соціальної підтримки працюючих.

Результати. Обґрунтовано сутність фінансування трудових ресурсів у межах інституційного, діалектичного, відтворювального та системного підходів з урахуванням особливостей розвитку ринку праці. Проаналізовано економіко-соціальні засади підвищення відповідальності й довіри між державою і громадянами в умовах кризових явищ, зокрема активізацію державного стимулювання впливу на зайнятість шляхом повного або часткового субсидування створення нових робочих місць на підприємствах. Констатовано суттєве скорочення кількості економічно активного населення, в тому числі зайнятих та безробітних. Наголошено, що на таку ситуацію вплинули негативні тенденції демографічного розвитку: старіння населення, зростання смертності, депопуляція, деформація статевовікового складу, міграційний відплив працездатних громадян за межі регіону.

Висновки. В ринковій економіці фінансування трудових ресурсів доцільно досліджувати з точки зору сукупності взаємопов’язаних елементів та підсистем (організаційно-технічної, управлінської, технологічної, нормативно-правової), які націлені на підвищення ефективності процесу фінансування за системних змін зовнішнього середовища, зокрема з урахуванням кризової циклічності. Визначено основні складові державної програми розвитку трудових ресурсів. Для відновлення трудових ресурсів запропоновано застосовувати публічно-приватні програми, що надають можливість сформувати належний рівень фінансового стимулювання і соціальної підтримки працюючих. Публічно-приватні програми потрібно структурувати залежно від рівня суб’єкта та обраних засобів й інструментаріїв матеріального стимулювання й нематеріального заохочення працівників, покращення їх фахових компетенцій і професійних здібностей.


Ключові слова


фінансування, трудові ресурси, кризова циклічність, глобальне економічне перезавантаження, економічно активне населення, публічно-приватна програма

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Georgieva K. The global economic reset – promoting a more inclusive recovery. URL: https://blogs.imf.org/2020/06/11/the-global-economicreset-promoting-a-more-inclusive-recovery/.

Кривенко Л. В., Овчаренко С. В. Концептуальні засади розвитку людського капіталу в умовах підвищення конкурентоспроможності країни. Економічний часопис-ХХІ. 2014. № 1–2(1). С. 23–26.

Колот А., Герасименко О. Соціальна держава: генезис та перспективи розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 1. С. 8–36.

Buffie Edward F, Zanna Luis-Felipe, Adam Christopher S, Balma Lacina, Tessema Dawit, Kpodar Kangni R. Debt, investment and growth in developing countries with segmented labor markets. Working Paper. No. 20/102. June 19, 2020. 95 p.

Скрипниченко М. І., Яценко Г. Ю. Індикатори ідентифікації небезпечних балансів в економіках емерджентного типу. Економіка і прогнозування. 2014. № 2. С. 7–20.

Крисоватий А. І., Кощук Т. В., Ватагович М. І. Податково-бюджетна підтримка виробників у контексті законодавства ЄС у сфері державної допомоги. Фінанси України. 2019. № 7. C. 35–51.

Махначова Н. М. Раціональне використання трудових ресурсів на сільськогосподарському підприємстві: теоретичний аспект. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 480–481.

Побережна К. В., Верютіна В. Ю. Активізація трудових ресурсів підприємства як запорука його інноваційного розвитку. Вісник НТУ “ХПІ”. 2015. № 26 (1135). С. 48–54.

Engler Philipp, MacDonald Margaux, Piazza Roberto, Sher Galen. Migration to advanced economies can raise growth. URL: https://blogs.imf.org/2020/06/19/migration-to-advancedeconomies-can-raise-growth/.

Тулай О. І. Фінансові засади соціального захисту безробітних. Бізнес Інформ. 2016. № 2. C. 221–226.

Куценко Т. Ф. Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні: короткий аналітичний огляд. Економiка та держава. 2013. № 9. С. 32–36.

Кропивницький М. О. Про поняття джерел фінансування соціального забезпечення. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки. 2016. № 850. С. 39–47.

Коваленко Д. І. Перспективні інструменти фінансування розвитку системи вищої освіти. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2016. № 1–2. С. 90–98.

Cerra Valerie, Fatas A., Saxena Sweta Chaman. Hysteresis and business cycles. Working Paper. No. 20/73. May 29, 2020. 50 p.

Онуфрієнко О. Феномен циклічності у взаємодії громадянського суспільства та органів державного управління. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 1(28). С. 37–46.

Сулакшин С. С. О причинах мировых финансовых кризисов: модель управляемого кризиса. Век глобализации. 2013. № 2. С. 48–62.

Про затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності: розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 202-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/202-2020-%D1%80#n10.

Економічна активність населення України 2018. Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 205 с.

Економічна активність населення України 2015. Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 213 с.

Економічна активність населення України 2010. Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2011. 208 с.

Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua .

Fruttero Anna, Leichsenring Alexandre Ribeiro, Paiva Luis Henrique. Social programs and formal employment: Evidence from the Brazilian Bolsa Família Program. Working Paper. No. 20/99. June 19, 2020. 21 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019