ОПТИМАЛЬНІ МЕЖІ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ : В ПОШУКАХ КОМПРОМІСУ

Андрій Васильович Лучка

Анотація


Лучка А. В. Оптимальні межі фінансової незалежності місцевого самоврядування: в пошуках компромісу.

 

Розкрито відносний характер та обґрунтовано необхідність визначення оптимальних меж фінансової незалежності місцевого самоврядування. З’ясовано можливі позитивні та негативні наслідки її поглиблення. Сформульовано основні положення концепції забезпечення фінансової незалежності місцевого самоврядування.

 

Luchka A. Optimum limits of local self-government financial independence : in the searches of compromise.

Relative peculiarities of optimum limits of local self-government financial independence are exposed and their determination necessity is proved. The possible positive and negative consequences of its deepening are found out. The main principles of local self-government financial independence providing conception are formulated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Василенко И. Административная реформа во Франции // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 1. – С. 52–56.

Василик О. Д. Про фінансову незалежність органів місцевого і регіонального самоврядування / Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми управління територіями в Україні”, м. Київ, 26–27 листопада 1992 р. – К., 1993. – С. 120–122.

Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 1–2. – С. 95–97.

Декларация о принципах местного самоуправления в государствах-участниках Содружества от 29 октября 1994 г. // Комп’ютерна правова система “Зібрання законодавства України”. – К. : Український інформаційно-правовий центр, 2006. – № 15.

Дилінджер Вільям, Пері Гільєрмо, Веб Стівен Б. Чи можлива фіскальна стабільність в умовах децентралізації? Випадок Латинської Америки. У кн. : Державні фінанси в розвиткових та перехідних країнах / Пер. з англ. – К. : К.І.С., 2006. – С. 259–292.

Лебедев В. А. Местные налоги. Опыт исследования теории и практики местного обложения. – СПб. : Типолитография А. М. Вольфа, 1886. – 583 с.

Луніна І. Місцеві бюджети України : пошук нових підходів до проведення реформ // Економіка України. – 1998. – № 3. – С. 31–41.

Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави : Монографія. – К. : НІОС, 1997. – 176 с.

Поляк Г. Б. Финансы местных советов : Науч. издание. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 152 с.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 // Комп’ютерна правова система “Зібрання законодавства України”. – К. : Український інформаційно-правовий центр, 2006. – № 15.

Соловьев С. Г. К вопросу о несанкционированном законотворчестве муниципальных образований. – [Цит. 2006, 5 вересня]. – Доступний з: .

Твердохлебов В. Местные финансы. – Одесса : Книгоиздательство А. А. Ивасенко, 1919. – 304 с.

Ходский Л. В. Основы государственного хозяйства : Курс финансовой науки. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Типография Ю. Н. Эрлих, 1913. – 580 с.

Циммерманн Х. Муниципальные финансы : Учебник / Пер. с нем. – М. : Издательство “Дело и Сервис”. – 2003. – 352 с.

Swianiewicz P. Foundations of Fiscal Decentralization: Benchmarking Guide for Countries in Transition / Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute. – Budapest: Arktisz Studio, 2003. – 58 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019