ПОДАТКИ ТА ІНФЛЯЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ ЗАЛЕЖНОСТІ

Андрій Ігорович Крисоватий

Анотація


Крисоватий А. І. Податки та інфляція: філософія залежності.

 

Розглянуто концептуальні основи взаємозв’язку між дефініціями податки і інфляція. На основі моніторингу основних положень теорії державних фінансів сформульовано парадигму залежності економічного зростання та рівня інфляції в державі від особливостей державної політики в сфері перерозподільчих відносин.

 

Krysovatyy A. Taxes and inflation: philosophy of dependence.

 

Conceptual fundamentals of interrelation between the definitions “taxes” and “inflation” are considered. The paradigm of economic growth and inflation level dependence on the peculiarities of state policy in the taxation sphere is formulated on the basis of main principles monitoring of the state finances theory.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Крисоватий А., Луцик А. Податки і фіскальна політика : Навч. посібник. – Тернопіль, 2003. – 312 с.

Кемпбел Р. Макконелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економіка : Принципи, проблеми і політика. Макроекономіка. Частина 1. – Львів, 1997.

Налогообложение : теории, проблемы, решения // В. П. Вишневский, А. С. Веткин, Е. Н. Вишневская и др. ; под общ. ред. В. П. Вишневского. – Донецк : ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.

Риккардо Д. Сочинения : В 3-х т. : Пер.с англ. – М. : Госполитиздат, 1955. – Т. 1 : Начала политической экономии и налогового обложения. – С. 341.

Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. – М., 1997. – С. 108.

Тамбовцев В. Об экономическом росте и размерах государства // Вопросы экономики. – 2003. – № 6.

Тарасова С. В. Экономическая теория благосостояния. Учебное пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с.

Long-term Trends in Tax Revenues of OECD member Countries 1955–1980. – Paris : OECD, 1981.

Revenue Statistics of OECD Member Countries. – Paris : OECD, 2000.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019