ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУТНОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Олександр Станіславович Пруський

Анотація


Пруський О. С. Валютні операції: інтерпретація сутності, класифікація та тенденції розвитку. 

 

Розглянуто питання, пов’язані з дослідженням теоретичної сутності валютних операцій як основи функціонування валютних ринків. На основі аналізу підходів вітчизняних та закор- донних науковців сформульовано власне трактування поняття “валютні операції”, а також здійснено їх класифікацію з урахуванням від різних критеріїв. Досліджено економічний зміст окремих різновидів операцій в іноземній валюті та наведено сучасні тенденції їхнього розвитку. Розкрито місце та роль комерційних банків як головних інститутів валютного ринку, які здійснюють найбільший обсяг валютних операцій.

 

Prus’kyy O. Modern currency operations: interpretation, classification and tendencies of development.

 

The issues related to the theoretical essence research of currency operations as the basis of currency markets functioning are considered. Analysing approaches of domestic and foreign scientists, the own interpretation of the definition currency operations is offered, and depending on different criteria their thorough classification is carried out. The economic essence of certain transactions in foreign currency is explored, and the modern tendencies of their development are given. The place and role of commercial banks as the main currency market institutes carrying out the most volume of currency operations are shown.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” № 15-93 від 19.02.1993 р. (із змінами та доповненнями). – www.zakon.rada.gov.ua.

Боринець С. Я. Міжнародні валютнофінансові відносини : Підручник. – 3-тє вид., стер. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 305 с.

Васечко В. К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. – К. : “Центр навчальної літератури”, 2004. – 216 с.

Гальчинський А. С. Теорія грошей : Навч. посіб. – К. : Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 411 с.

Гроші та кредит : Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; За заг. ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2002. – 598 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Гроші. Валюта. Валютні цінності : Термінологічний словник. – Львів : Бак, 2000. – 184. с.

Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках // Банківська справа. – 1998. – № 1. – С. 16–22.

Михайлів З. В., Гаталяк З. П., Горбаль Н. І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції : Навч. посіб. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 244 с.

Міжнародні розрахунки та валютні операції : Навч. посібник / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. П’ясецька та ін. ; За заг. ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2002. – 392 с.

Петрашко Л. П. Валютні операції : Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2001. – 204 с.

www.bank.gov.ua – Інтернет-сайт Національного банку України.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019