ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Володимир Степанович Свірський

Анотація


Свірський В. С. Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади.

 

Розглянуто теоретичні та методологічні аспекти фінансового потенціалу. Проаналізовано та систематизовано основні підходи до визначення поняття “фінансовий потенціал” і на цій основі запропоновано авторське визначення.

 

Svirskyy V. Financial potential: theoretical and methodological aspects.

 

The paper describes the theoretical and methodological aspects of financial potential. The main approaches to the interpretation of the essence of the definition “financial potential” are analyzed and systematized. The own definition of financial potential is offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : Монографія. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 240 с.

Зимовець В. В. Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток (монографія) / Відпов. ред. д.е.н., проф. В. І. Кононенко. – Ін-т економіки НАНУ, 2003. – 314 с.

Геєць В. М. Уроки та перспективи ринкових реформ і довгострокового економічного зростання в Україні // Економічна теорія. – 2004. – № 3. – С. 3–27.

Опарін В., Федосов В. Концептуальні основи фінансової стратегії економічного зростання в Україні // Економіка України. – 2002. – № 2. – С. 10–20.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і гол. редактор В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВГФ “Перун”, 2005. – 1728 с.

Фінансовий словник-довідник / М. Я. Дем’я ненко, Ю. Я. Лузан, П. Т. Саблук, П. М. Скупий та ін. ; за ред. М. Я. Дем’яненка. – К. : ІАЕ УАНН, 2003. – 555 с.

Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні : проблеми і напрями : Монографія / За наук. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2002. – 387 с.

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. – М. : Инфра-М, 2005. – IV, 724 с.

Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні : Монографія. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 642 с.

Таранов І. Теоретико-організаційні засади визначення фіскального потенціалу держави // Світ фінансів. – Випуск 2 (7). – 2006. – С. 60–65.

Климова Н. Экономический инструментарий регулирования федеративных отношений [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// federalmcart.ksu.ru/conference/seminar4/klimova.htm.

Бабурина Н. А. Кредитно-инвестиционный потенциал банка : понятие и элементы // Вестниктюменского государственного университета. – № 3. – 2006. – С. 208–210.

Мешко Н. П. Механізм управління інвестиційно-інноваційним потенціалом : макрорівень : Монографія. – Д. : Наука і освіта, 2004. – 272 с.

Киррилова О. С. Доходный потенциал территориальных бюджетов // Финансы. – 2006. – № 9. – С. 22–24.

Кашина Н. В. Методика расчетов налогового потенциала // Финансы. – 2001. – № 12. – С. 35–37.

Мірчев О. Методологічні підходи до дослідження податкового потенціалу // Економіст. – 2006. – № 9. – С. 70–73.

Коломиец А. Л., Мельник А. Д. О понятиях налогового и финансового потенциалов региона [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// www. nalvest.com. /articles/1133. html?p=.

Сабитова Н. М. О понятии финансового потенциала региона и методология его оценки // Финансы. – 2003. – № 2. – С. 63–65.

Тумусов Ф. С. Инвестиционный потенциал региона : теория, проблемы, практика. – М. : “Экономика”, 1999. – 272 с.

Туріянська М. М. Інвестиційні джерела : Монографія. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2004. – 317 с.

Онишко С. В. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку економіки // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С. 67–74.

Герасимчук З. В., Вахович І. М., Камінська І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону : Монографія. – Луцьк : Насдтир’я, 2006. – 220 с.

Стецюк П. А. Економічна суть фінансових ресурсів // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 129–143.

Коломиец А. Л., Новикова А. И. О соотношении финансового и налогового потенциала в региональном разрезе // Налоговый вестник. – 2000. – № 3. – С. 5–6.

Экономический словарь / Под. ред. А. Н. Азриляна. – М. : Институт новой экономики, 2007. – 1152 с.

Экономический словар / Е. Г. Базудина [и др.] ; отв. ред. А. И. Архипов. – М. : ТК Велби, Изд- во Проспект, 2005. – 624 с.

Финансовый потенциал // Экономический словарь [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// abc.informberau.com/html/oeiainiaue_iioaioeae.html.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.

Финансовый потенциал государственного сектора в целях осуществления Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций / Доклад секретариата Комитета экспертов по государственному управлению ООН № E/C.16/2002/6, 2002. – 15 с.

Формирование национальной финансовой стратеги России : Путь к подъему и благосостоянию / Под ред. В. К. Сенчагова. – М. : Дело, 2004. – 416 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019