В ПОШУКАХ МОДЕЛІ ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Лариса Василівна Проданова

Анотація


Проданова Л. В. В пошуках моделі зростання і розвитку економіки.

 

Узагальнено досвід вітчизняної економічної науки та практики щодо створення моделі зростання й розвитку національної економіки і вироблення механізму її функціонування. Запропоновано абстрактну факторну модель зростання й розвитку економіки.

 

Prodanova L. In search of the model of growth and development of economy.

 

An attempt of experience generalization of domestic economic science and practice on creation the model of national economy growth and development, and development of its functioning mechanism is presented. The abstract factorial model of economy growth and development is offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Ін-т екон. прогнозув. ; Фенікс, 2003. – 1008 с.

obozrevatel.com. Спосіб доступу : http://news. uaclub.net/10_230356.html

Статистичний щорічник України за 2005 рік. / За ред. Осауленка О. Г. – К. : Консультант, 2006. – 570 с.

Статистичний щорічник України за 2006 рік. / За ред. Осауленка О. Г. – К. : Консультант, 2007. – 545 с.

Безчасний Л., Мельник В. Інноваційна модель економічного розвитку України // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 3. – С. 303–315.

Геец В. Характер переходных процессов к экономике знаний // Экономика Украины. – 2004. – № 4. – С. 5–14. – № 5. – С. 4–13.

Гальчинский А., Левочкин С. Становление инвестиционной модели экономического роста Украины // Экономика Украины. – 2004. – № 6. – С. 4–11.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) “Шляхом європейської інтеграції”/ Авт. кол. : А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

Конкурентоспроможність економіки України : стан і перспективи підвищення / За ред. д-ра екон. наук І. В. Крючкової. – К. : Основа, 2007. – 488 с. Спосіб доступу: http://iee.org.ua/ru/pub/p87 .

Концепція державної програми підвищення конкурентоспроможності національної економіки на 2007-2011 роки. – К., 2007./ Наук. ред. д е. н. І. В. Крючкова. Спосіб доступу : http://iee.org.ua/ru/ pub/p85

Чухно А. Актуальные проблемы стратегии экономического и социального развития на современном этапе // Экономика Украины. – 2004. – № 4 – С. 15–23. – № 5. – С. 14–23.

Чухно А. А. Поєднання процесів індустріального та постіндустріального розвитку : проблеми теорії та практики // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2005. – № 75–76. – С. 4–11.

Федулова Л. Технологическое развитие экономики // Экономика Украины. – 2006. – № 5. – С. 4–10. – № 6. – С. 4–11.

Современный словарь иностранных слов. – М. : Рус. яз., 1992. – 740 с.

Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – 5-е изд. – М. : Политиздат, 1987. – 590 с.

Политическая экономия: Учебник для вузов / В. А. Медведев, Л. И. Абалкин, О. И. Ожерельев и др. – М. : Политиздат, 1988 – 735 с.

Мочерний С. В. Економічна теорія : Підручник. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 856 с.

Экономическая теория (политэкономия) : Ученик / Под общ. ред. акад. В. И. Видяпина, акад. Г. П .Журавлевой. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 640 с.

Дмитриченко Л. И. Государственное регулирование экономики : теория и методология. Монография. – Донецк : Изд-во «УкрНТЭК», 2001. – 329 с.

Теория капитала и экономического роста : Учеб.пособие / Под ред. С. С. Дзарасова – М. : Изд-во МГУ, 2004. – 400 с.

Тодаро М. П. Экономическое развитие : Ученик / Пер. с англ. под ред. С. М. Яковлева, Л. З. Зевина. – М. : Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 671 с.

Нуреев Р. Теории развития : дискуссия о внешних факторах становления рыночной экономики // Вопросы экономики. – 2000. – № 7. – С.141–156.

Глобальна перспектива і сталий розвиток : (Системні маркетол. дослідж.) / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко. – К. : МАУП, 2005. – 492 с.

Проект Концепції переходу України до сталого розвитку // Вісник НАН України. – 2007. – № 2. – С. 15–44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019