ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВЛАНСНОСТІ: ЕКЛЕКТИКА ТА ДІАЛЕКТИКА ПІЗНАННЯ

Вікторія Юріївна Безгубенко

Анотація


Безгубенко В. Ю. Теоретична концептуалізація власності: еклектика та діалектика пізнання.

 

Розглянуто сутність власності як економічної категорії, на основі ретроспективного огляду та аналізу теорій, концепцій, наукових шкіл. Узагальнено філософські, правові, економічні, фінансові та соціальні аспекти власності. Систематизовано концептуальні підходи до пізнання сутності категорії «власність».

 

Bezhubenko V. Theoretical conceptualization of property: eclecticism and dialectics of cognition.

 

The property as an economic category is studied, a retrospective review and analysis of theories, concepts, scientific schools are carried out. The philosophical, legal, economic, financial and social aspects of property are generalized. Basic conceptualization approaches to interpretation of the category “property” are systematized.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Платон. Держава : Пер з давнього. – К. : Основи, 2000.

Шумка М. Л., Гончарук Т. В., Мокряк Л. П., Рудакевич О. М. Філософія (частина перша). Навчально-методичний посібник. – Тернопіль : Воля, 2007. – 352 с.

Домашенко М. В., Рубаник В. Є. Власність і право власності : нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні. – Х. : Факт, 2002. – 550 с.

Руссо Ж.-Ж. Об общечеловеческом договоре // Антология мировой философии. – М., 1970. – Т. 2 – С. 21–108.

Прудон П. Ж. Что такое собственность? Или исследование о принципе права и власти. М., 1919.

Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов : Пер. с англ.. – (Книга V. О доходах государя или государства). – М. : Соцэкгиз, 1992.

Історія економічних вчень : Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2004. – 1300 с.

Коуз Р. Фирма, рынок и право : Пер. с англ. – М. : Дело ЛТД, 1993. – С. 87–141.

Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991. – 325 с.

Конституція Російської Федерації.

Собственность в России. Інтернет.

Закон України «Про власність», затверджений Постановою ВРУ № 885-12 від 26.03.91 р.(із змінами і доповненнями № 75/95- ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. - № 13. – 85 с.

Васильєв С. А. Інтернет. «Собственность».

www.glossary.ru.

Зятковський І. В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень : Монографія. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 388 с.

Чечетов М., Жадан І. Концептуальні засади управління об’єктами державної власності. Економіка України № 3., 2005. – 21 с.

Економічна теорія. Політекономія : Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 6-те видання., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2007. – 719 с.

Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т. 3 / Редкол. : С. В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.

Падалкін Н. Я. Собственность в современной економической науке. Алтайский экономико-юридический институт, Барнаул

Абу Йусуф Йакуб б. Ибрахим ал-Куфи. Ки- таб ал-Харадж (Мусульманское налогообложение) / Пер. с арабского и комментарии А. Э. Шмидта. Супракомментарии к переводу А. С. Боголюбова. Подготовка к изданию, вступит. статья и указатели А. А. Хисматулина. СПб., 2001.

Бандурин В. В., Кузнєцов В. Ю. Управление федеральной собственностю в условиях переходной економики. – М. : «Наука и економика». – 1999. – 151 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019