БЮДЖЕТНІ ОБМЕЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ

Тетяна Олексіївна Кізима

Анотація


Кізима Т. О. Бюджетні обмеження домогосподарств та їх вплив на прийняття фінансових рішень.

 

Визначено основні чинники, що впливають на зміну бюджетного обмеження домогосподарства, проаналізовано вплив держави на цей процес та охарактеризовано механізм прийняття домашніми господарствами фінансових рішень в умовах економічних ризиків.

 

Kizyma T. Budget constraints of households and their infl uence on acceptance of fi nancial decisions.

 

Basic factors which infl uence on the change of budget constraint of households are defi nited, infl uence of the state on this processes is analysed and the mechanism of acceptance of fi nancial decisions by the households in the conditions of economic risks is described.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Dewatripont M., Maskin E., Roland G. Soft Budget Constraint and Transition // Maskin E. Planning, Shortage and Transformation / Simonovits A. (ed.). – MIT Press, Cambridge, 1999.

Maskin E., Chenggang K. Soft Budget Constraint Theories : From Centralization to the Market // Economics of Transition. – 2001. – P. 1–27.

O’Connel S., Wetzel D. Systemic Soft Budget Constraints in Ukraine // Rodden J., Eskeland G. Fiscal Decentralization and Challenge of Hard Budget Constraints / Litvak J. (ed.). – MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2003.

Blomquist S. Restrictions in Labour Supply Estimation : Is the MaCurdy Critique Correct? // Economic Letters. – 1995. – № 47. – P. 229–235.

Мортіков В. В. Бюджетне обмеження домогосподарства : питання теорії та державної політики //Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 19–26.

Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003р. №889-IV (зі змінами і доповненнями) // Право і практика. – 2005. – № 15. – С. 3–76.

Витрати і ресурси домогосподарств України в першому кварталі 2007 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) // Праця і зарплата. – 2007. – № 38. – С. 5.

Тресвятська Т. Умови та проблеми становлення середнього класу в Україні //Україна : аспекти праці. – 2005. – № 7. – С. 22–30.

Доходи населення // Праця і зарплата. – 2007. – № 17. – С. 4.

Десятнюк О. Дефініція ризику податкової системи // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 24–34.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М. : Издательство “Ось-89”, 1997. – 256 с.

Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : Учеб. пособ. – М. : Дело и сервис, 1999. – 112 с.

Arrow Kenneth. Esseje z teorii ryzyka. – Warszawa : PWN, 1979. – 370 s.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) /Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.

Економічний енциклопедичний словник : У 2 т. – Т. 2 /За ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2006. – 568 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019