ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ У СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАЮЧОЇ ЕКОНОМІЇ ВІД МАСШТАБУ ВИРОБНИЦТВА

Петро Михайлович Сем'янчук

Анотація


Сем'янчук П. М. Інтелектуалізація праці у стратегії зростаючої економії від масштабу виробництва.

 

Проаналізовано види економії від масштабу виробництва та їхній вплив на динаміку господарських процесів економічних агентів. Арґументовано суть рутинної та особливості й структурні компоненти інтелектуальної праці. Обґрунтовано модель та її систему показників, яка забезпечила б зростаючу економію від масштабу виробництва й мінімізацію закону спадної віддачі ресурсів в умовах зростання конкурентоспроможності продукції.

 

Semyanchuk P. Intellectualization of labour in strategy of increasing economy from scale of production: theoretical and mathematical aspect.

 

The types of economy from the scale of production and their infl uence on the dynamics of economic processes of economic agents are analysed. Essence of routine and features and structural components of intellectual labour are argued. Model and its system of parameters, which would insure increasing economy from the scale of production and minimization of law of descending return of resources in the conditions of growth of competitiveness of products are grounded.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі : Пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 670 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ“ Перун”, 2007. – 1736 с.

Нельсон Ричард Р., Уинтер Сидней Дж. Эволюционная теория экономических изменений : Пер. с англ. М. Я. Каждана. – М. : Издательство “Дело”, 2002. – 534 с.

Теория капитала и экономического роста / Под редакцией д. э. н., профессора С. С. Дзарасова. – М. : Издательство Московского университета, 2004. – 400 с.

Фандель Г. Теорія виробництва і витрат : Пер. з нім. М. Г. Грещака. – К. : Таксон, 2000. – 501 с.

Чухно А. А., Юхименко П. І., Леоненко П. М. Сучасні економічні теорії : Підручник /За ред. А. А. Чухна. – К. : Знання, 2007. – 878 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, процента и цикла конъюнктуры) : Пер. с нем. В. С. Автономова, М. С. Любского, А. Ю. Чепуренко. – М. : Издательство “Прогресс”, 1982. – 440 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019