БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНИМ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ

Вікторія Георгіївна Боронос, Костянтин Вікторович Савченко

Анотація


Боронос В. Г., Савченко К. В. Бюджетно-податкові інструменти механізму управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком економіки.

 

Висвітлено підходи до удосконалення бюджетних та податкових інструментів механізму управління інноваційним розвитком економіки з урахуванням екологічних факторів. Зосереджено увагу на недоліках існуючої моделі бюджетного фінансування видатків на інноваційний розвиток в Україні. Проаналізовано вплив податкових інструментів стимулювання екологічно орієнтованого інноваційного оновлення виробництва. Запропоновано шляхи до удосконалення бюджетно-податкових інструментів механізму управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком економіки.

 

Boronos V., Savchenko K. Budgetary-tax instruments of mechanism of management by the ecologically
directed innovative development of economy.

 

The approaches to the improvement of budgetary and taxes instruments of management innovative development of economy taking into account ecological factors are explored. Attention is concentrated on the lacks of existent model of the budgetary financing of charges on innovative development in Ukraine. Influence on an income and profitability of production of instruments of taxes of stimulation of the ecologically oriented innovative update of enterprise is analysed. Conclusions are done in relation to possibilities of application of those or other instruments of budgetary-taxes of management.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Василик О. Д. Теорія фінансів : Підручник для студ. екон. спец. вищ. закладів освіти / – 4-те вид., доп. – К. : НІОС, 2003. – 411 с.

Ковалюк О. М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики) : Монографія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 396 с.

Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання. – К. : Ін-т екон. прогнозув., 2000. – 344 с.

Луніна І. О., Короткевич О. В., Вахненко Т. П. Державні фінанси України та їх вплив на економічний розвиток. – К. : Інститут економічного прогнозування НАН України, 2000. – 96 с.

Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки : Монографія / За ред. д-ра екон. наук А. І. Даниленка. – К. : Ін-т економіки НАНУ, 2003.– 415 с.

Гофман К. Г. Экономика природопользования (из научного наследия). – М. : Эдиториал УРСС, 1998. – 272 с.

Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : Монографія. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с.

Добров Г. М., Перелет Р. А. НТР и природоохранная политика. – К. : Наукова думка, 1986. – 149 с.

Балацкий О. Ф., Мельник Л. Г., Яковлев А. Ф. Экономика и качество окружающей природной среды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 190 с.

Welford, R. & Gouldson, A. Environmental Management and Business Stategy Pitman Publishing. – London, 1993. – 210 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019