ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анна Ґнатишин-Дзіковска

Анотація


Ґнатишин-Дзіковска А. Перспективи реалізації стабілізаційної функції держави в умовах Європейської економічної інтеграції.

 

Проаналізовано динаміку процесу європейської інтеграції. Обґрунтовано напрямки вдосконалення стабілізаційної функції держави в економіці, що інтегрується. Висвітлено переваги та недоліки механізму дуалізму стабілізаційної функції держави.

 

Hnatyshyn-Dzikovska A. Prospects of realization of the state’s adjustment function in condition of European economic integration.

 

The dynamics of european integration process is analyzed. The directions of improvement of the state’s adjustment function in integrating economy are substantiated. The pros and cons of the mechanism of the state’s adjustment function dualism are ascertained.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Alesina, R. Perotti, The political economy and Budge Deficits, NBER Working Paper 1996, nr 4637, tekst dostępny na stronie : http://www.nber.org/ papers/w4637.pdf (z dnia 3.04.2005).

A. Alesina, I. Angeloni, L Schuknecht, What Does the European Union Do?, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, EUI RSC Working Papers 2002, nr 61.

P. Arestis, K. McCauley, M. Sawyer, An Alternative Stability Pact for the European Union, Working Paper 1999, nr 296, artykuł dostępny na stronie : http://129.3.20.41/eps/mac/papers/ 0004/0004043.pdf, (z dnia 18.01.2005).

J. Barcz, Unia Gospodarcza i Walutowa. Aspekty prawne i instytucjonalne, Sprawy Międzynarodowe 1999, nr 4.

A. Bartzokas, European Financial Markets after EMU: A Review of Recent Literature and Evidence, EIFC Working Paper 2001, nr 1, artykuł dostępny na stronie : http://www.intech.unu.edu/publications/eifctf-papers/eifc01-1.pdf (z dnia 20.01.2006).

I. Begg, Economic Policy coordination in the UE : economic & political rationales, paper prepared for the panel on “Three Modes of Economic Governance in the European Union : Increasing Synergies or Strange Worlds Apart?”, EUSA biennial conference, Nashville, March 2003.

L. Bini-Smaghi, D. Gros, Is the ECB sufficient accountable and transparent?, European Network of Economic Policy Research Institutes Working Paper 2001, nr 7, artykuł dostępny na stronie : http:// www.enepri.org/Publications/WP007.pdf, (z dnia 27.01.2006).

H. Buiter, The “Sense and Nonsense of Maastricht” Revisited : What Have We Learnt Abort Stabilization in EMU, CEPR Discussion Paper 2005, nr 5405.

M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik akademicki, Wyd. PWE, Warszawa 2000.

M. Buti, S. Eijffinger, D. Franco, Revisiting the Stability and Growth Pact : grand design or internal adjustment, European Commission, Economic Paper 2003, nr 180.

M. Buti, M. Nava, Towards a European Budgetary System, EUI Working Papers 2003, nr 8.

M. Buti, W. Roeger, J. in’t Veld, Monetary and Fiscal Interactions under a Stability Pact, EUI Working Paper 2001, nr 8.

M. Buti, P. van den Noord, Discretionary Fiscal Policy and Elections; the experience of the early years of EMU, OECD Working Paper 2003, nr 351.

J. Ciak, Wypełnianie finansowych wymogów Traktatu z Maastricht przez kraje obszaru euro i Polskę w realizowanej polityce budżetowej, Bank i Kredyt 2003, nr 8.

Code of Good Practices on Fiscal Transparency, IMF 1998, revised 2001, kodeks dostępny na stronie : http://www.imf.org/external/np/ fad /trans/code.htm, (z dnia 27.01.2006).

Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies : Declaration of Principles, IMF 26 wrzesień 1999, kodeks dostępny na stronie : http://www.imf.org/external/np/mae/mft/ code/ index.htm#I, (z dnia 27.01.2006).

Communication from The Commission to Council and the European Parliament. Strengthening co-ordination of budgetary policies, COM (2002) 668 final, Bruksela 2002.

Z. Darvas, A.K. Rose, G. Szapary, Fiscal divergence and business cycle synchronization : irresponsibility is idiosyncratic, NBER Working Paper 2005, nr 11580, tekst dostępny na stronie http://www.nber.org/papers/w11580 (z dnia 25.09.2005).

M. Dunin-Wasowicz, Suwerenność i pieniądz, Sprawy Międzynarodowe 2003, nr 4.

P. De Grauwe, Unia walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania, Wyd. PWE, Warszawa 2003.

J. De Haan, F. Amtenbrink, S. Eijffinger, Accountability of Central Banks: Aspects and Quantification, Center for Economic Research Discussion Paper 1998, nr 9854.

M. Demertiz, A.H. Hallett, Central Bank Transparency in Theory and Practice, CEPR Discussion Paper 2002, nr 3639, artykuł dostępny na stronie : http://www.cepr.org/pubs/dps/DP3639.asp, (z dnia 15.03.2006).

S. Eusepi, Does Bank Transparency Matter for Economic Stability?, Primary Job Market Paper 12/15/2003, artykuł dostępny na stronie : http://repec. org/sce2004/up.10672.1077839435.pdf, (z dnia 15.03.2006).

M. Frenkel, C. Nikel, How Symmetric are the Shocks Adjustment Dynamics Between the Euro Area and Central and Eastern European Countries, International Monetary Fund, IMF Working Paper 2002, nr 222.

T. Gruszecki, Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

E. Hein, A. Truger, Macroeconomic co-ordination as an economic policy concept t- opportunities and obstacles in the EMU, WSI Discussion Paper 2004, nr 125.

R. P. Inman, D.L. Rubinfeld, Subsidiarity and the European Union, NBER Working Paper Series 1998, Working Paper 6556.

W. Jakóbik, Dylematy koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej, Gospodarka Narodowa 2006, nr 1-2.

M. Jarmuzek, L.T. Orlowski, A. Radziwill, Monetary Policy Transparency in Inflation Targeting Countries: the Czech Republic, Hungary and Poland, CASE Studia i Analizy 2005, nr 281.

A. Majocchi, Fiscal Policy Co-ordination in the European Union and the Financing of the Community Budget, SSI Working Paper 2003, nr 1.

K. Markowski, Rola państwa w gospodarce rynkowej, Wyd. PWE, Warszawa 1992.

OECD Best Practices for Budget Transparency, OECD 2001, tekst dostępny na stronie : http://www.oecd.org, (z dnia 27.01.2006).

L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wyd. PWN, Warszawa 2004.

Perspektywy finansowe na lata 2007-2013 Wartość dodana oraz narzędzia realizacji, Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, COM(2004) 487 wersja ostateczna.

Public finance in EMU 2004, European Commission, European Economy 2004, nr 3.

Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP Warszawa 2004.

Statistical Annex of European Economy, SPRING2006, European Commission 2006.

K. Szeląg, Koordynacja polityk gospodarczych w Unii Europejskiej – część I, Bank i Kredyt 2003, nr 3.

K. Szeląg, Polityka gospodarcza w strefie euro : koordynacja czy centralizacja?, Bank i Kredyt 2004.

K. Szeląg, Wpływ wprowadzenia euro na politykę gospodarczą UE. Implikacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2003, nr 9, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2003.

M. Walkowski, Współczesne tendencje w rozwoju europejskich procesów integracyjnych, Wyd. UAM, Poznań 1998.

E. Wojnicka, Spory wokół teorii optymalnych obszarów walutowych, Ekonomista 2002, nr 1.

A. Wojtyna, Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka: teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 1990.

A. Wojtyna, Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym – nowe nurty w teorii, Gospodarka Narodowa 2003, nr 5-6.

J. Woś, A. Hnatyszyn-Dzikowska, Mechanizm dualizacji stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej, w: “Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkowstwa w Unii Europejskiej”, red. S. Swadźba, wyd. AE Katowice, Katowice 2006.

J. Woś, A. Hnatyszyn-Dzikowska, Stabilizacyjna funkcja państwa w teoriach współczesnych szkół ekonomicznych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 4.

Wzmocnienie zarządzania gospodarczego – Reforma Paktu na Rzecz Stabilności i Wzrostu, Opinia Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego, ECO/160, Bruksela 15 luty 2006.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019