ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

Тетяна Леонтіївна Желюк

Анотація


Желюк Т. Л. Економічний механізм забезпечення інноваційної моделі розвитку.

 

Проаналізовано інституційні передумови, що визначають концептуальне та стратегічне бачення національної системи в довгостроковому періоді. Обґрунтовано напрямки оптимізації організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційної, ноосферизованої моделі розвитку національної економіки як інструменту макроекономічної стабілізації та модернізації суспільного розвитку.

 

Zhelyuk T. Еconomic mechanism of providing of innovative model of development.

 

Institutions pre-conditions which determine conceptual and strategic vision of the national system in a long-term period are analysed. The directions of optimization organizationally economic to the mechanism of providing of innovative, noosferizovanoy model of development of national economy as to the instrument of the macroeconomic stabilizing and modernization of community development are defined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Підгорецька С. М. Роль інвестицій в розвитку галузей вищих технологічних укладів// Університетські наукові записки. – 2007. – № 3 (23). – С. 145–150.

Рекомендації парламентських слухань на тему : “Національна інноваційна система України : проблеми формування та реалізації”. Схвалено Постановою Верховної Ради України від 27 червня 2007 року № 1244-V.

Архієреєв C., Тарасенко Т. Державна підтримка випуску високотехнологічної та інноваційної продукції : зарубіжний досвід та висновки для України/ Електронний ресурс. Режим доступу : www.niss.gov.ua/Monitor/september08/6.htm.

Білорус О. Г., Мацейко Ю. М. Глобальна перспектива і сталий розвиток : Монографія. – К., 2005. – 492 с.

Геєць В. М., Семиноженко В. П. Інноваційні перспективи України : Монографія. – Харків : Константа, 2006. – 272 с.

Інноваційний розвиток економіки : моделі, система управління, державна політика : Монографія / За ред. Л. І. Федулової. – К. : Основи, 2005. – 552 с.

Економіка знань – модернізаційний проект України : Монографія / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл. кор. НАН України Б. Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – 544 с.

Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / Я. А. Жаліло, С. І. Архієреєв, Я. Б. Базилюк та ін. – К. : НІСД, 2006. – 120 с.

Поплавська Ж. В., Поплавський В. Г. Інтелектуальний капітал економіки знань// Вісник НАН України. – 2007. – № 2. – С. 52–62.

Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України, схвалена По- становою Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 916-XIV.

Розпорядження КМУ від від 9 липня 2008 р. N 947-р “Про схвалення Концепції проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року”.

Стратегія сталого розвитку та структурно-інноваційної перебудови української економіки на 2004–2015 роки. Урядовий портал : www.kmu.gov.ua.

Закон України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” від 16.07.1999, № 991-XIV із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 12 січня 2006 року № 3333-IV.

Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” // Урядовий кур’єр. – 2003. – 19 лютого. 15. Закон України “Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій” // Голос України. – 2004. – 15 червня.

Закон України “Про інноваційну діяльність” // Урядовий кур’єр. – 2002. – 7 серпня.

Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів” від 8 вересня 2005 року № 2850-ІV// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – С. 548.

Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002, № 40-IV. Із змінами і до- повненнями, внесеними Законом України від 25 березня 2005 року № 2505-IV. Урядовий портал : www.kmu.gov.ua.

Закон України “Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні” від 16.01.2004, № 433-IV Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 4 листопада 2005 року № 3076-IV, від 9 лютого 2006 року № 3421-IV. Урядовий портал : www.kmu.gov.ua.

Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14.09.2006, № 143-V. Урядовий портал: www. kmu.gov.ua.

Постанова Верховної Ради України “Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні” від 16 червня 2004 року № 1786-ІV.

Knowledge Economy Index (KEI) 2008 Rankings Індекс економіки знань (KEI) 2008 рейтинги (КАМ : www.worldbank.org/kam www.worldbank.org / Kam).

Веб-сайт Національного інформаційного центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій : www.fp7-ncp.kiev.ua.

Веб-сайт Державного агентства України з інвестицій та інновацій : www.in.gov.ua.

Інноваційна активність українських підприємств. Державний комітет статистики// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. in.gov.ua/index.php.

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : gska2.rada.gov.ua/pls/zweb.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019