УПРАВЛІННЯ ПОЗИКАМИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ольга Михайлівна Карапетян

Анотація


Карапетян О. М. Управління позиками міжнародних фінансових організацій.

 

Проведено оцінку використання позик МФО на виконання системних та інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України та виявлено, що ці позики використовувались неефективно. Обґрунтовано основні причини неефективного використання запозичених у МФО коштів. Розглянуто проблеми управління прямими та умовними зобов’язаннями. Запропоновано дійові заходи для нівелювання загроз дестабілізації державних фінансів з боку гарантованого боргу.

 

Karapetyan O. Management of international financial organizations.

 

The estimation of the use of loans of IFO is conducted on implementation of system and investment projects of economic and social development of Ukraine and it is discovered that these loans were utillized uneffective. Grounded principal reasons of the uneffective use of the facilities adopted in IFO. The problems of management direct and conventional obligations are considered. Effective measures are offered for leveling of threats of destabilization of state finances from the side of the assured debt.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006–2008 роки” від 20.06.2006 р. №844 [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http: / uapravo.net/data/base07/ukr07981.htm.

Рахункова палата України. Аналіз ефективності використання позик міжнародних фінансових організацій на виконання системних та інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України. – К. : Рахункова палата України, 2007. – Випуск 6.

Рахункова палата України. Позичали – на реформи, витратили – на ремонт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov. ua/ achamber/control/uk/publish/article/main.

Кучер Г. В. Управління державним боргом : Підручник. – К. : Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2002. – 342 с.

Вахненко Т. П. Державний борг України та його економічні наслідки. – К. : Альтерпрес, 2000. – 152 с.

Рахункова палата України. Безцільне боргове плавання Мінфіну [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/ achamber/control/uk/publish/article/main.

Монтес М., Попов В. “Азиатский вирус” или “Голландская болезнь”. Теория и история валютных кризисов в России и других странах. – М. : Дело, 1999. – 136 с.

Mehran H. External Debt Management. – Washington : International Monetary Fund, 1985. – 316 p.

Ruiz-Arranz М., Zavadjil М. Are Emerging Asia’s Reserves Really Too High? // IMF Working Paper. – August 2008. – 35 р.

Іваненко Ю., Мамишев А. До питання розкриття інформації про державний борг // Вісник Національного банку України. – 20007. – №3. – С. 22–26.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019