СУТНІСНО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Галина Миронівна Лацик

Анотація


Лацик Г. М. Сутнісно-теоретичні основи фінансових інструментів.

 

Розглянуто концептуальні підходи до сутності фінансових інструментів та їх класифікації. Висвітлено інвестиційні характеристики цінних паперів та особливості впливу економічних законів на їх вартість. Окреслено цілі, принципи та функції оцінки цінних паперів.

 

 Latsyk H. Conceptual bases of financial instruments.

 

The conceptual approaches to essence financial instrument and their categorizations are considered. The investment features of the securities and particularities of the influence of the economic laws are illuminated on their cost. The outlined purpose, principles and functions of the securities are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бердникова Т. В. Оценка ценных бумаг : Учеб. пособие. – М. : Инфра–М, 2004. – 144 с.

Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов : Пер. с англ. – М. : ЗАО “Олимп-Бизнес”, 1997. – 1120 с.

Бригхем Ю., Гаспенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс : В 2-х томах : Пер. с англ. – СПб. : Экономическая школа, 1997. – Т. 1. – 493 с.

Бригхем Ю., Гаспенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс : В 2-х томах : Пер. с англ. – СПб. : Экономическая школа, 1997. – Т. 2. – 669 с.

Бурденко І. М. Фінансові інструменти : особливості їх класифікації // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4 (58). – С. 125–128.

Винс Р. Новый подход к управлению капиталом : структура распределения активов между различными инвестиционными инструментами : Пер. с англ. – М., 2003. – 264 с.

Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов : акции, облигации, векселя. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 267 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. – Л. : Львівська політехніка, 2005. – 714 с.

Ігнатенко А. В., Кабанов В. Г. Фінансові інвестиції на ринку нерухомості // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 11 (66). – С. 32–36.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег : Пер. с англ. – М. : Прогресс, 1978.

Коттл С., Мюррей Р., Блок Ф. “Анализ ценных бумаг” Грэма и Додда : Пер. с англ. – М. : ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2000. – 704 с.

Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. – К. : НДФІ, 2003. – 376 с.

Лацик Г. Фінансові інструменти іпотечного ринку України : теоретичні основи та проблеми використання // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теорія та практика ринкових перетворень : економічний та соціальний контекст”. – Том III. – Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2008. – С. 111–115.

Маковецкий М. Ю. Инвестиционный процесс и рынок ценных бумаг : механизм функционирования, современное состояние, перспективы развития. – М. : Анкил, 2003. – 312 с.

Маршалл Дж. Ф., Бансал В. К. Ф. Финансовая инженерия : Пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 784 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. – Т. 3 : Процесс капиталистического производства, взятый в целом. – Собр. соч. – Ч. 2. – 634 с.

Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М. : Перспектива, 1995. – 529 с.

Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устенко О. А., Юрій С. І. Економічний енциклопедичний словник. – Т. 2 / За ред. С. В. Мочерного. – Л. : Світ, 2005. – 568 с.

Пересада А., Коваленко Ю. Фінансові інвестиції. – К. : КНЕУ, 2006. – 728 с.

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками : Пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 288 с.

Сорнетте Д. Как предсказывать крахи на финансовых рынках : Пер. с англ. – М., 2003. – 394 с.

Сохацька О. Нові підходи до класифікації інструментів фінансового ринку // Вісник ТАНГ. – 2004. – № 5-2. – С. 14-21.

Фабоцци Ф. Дж. Управление инвестициями : Пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 932 с.

Фельдман А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты. – М. : Финансы и статистика, 2003.

Чесноков В. Фінансові інструменти. – Херсон : В-во ХНД, 2007. – 246 с.

Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции : Пер. с англ. – М. : ИНФРА – М, 2001. – 1028 с.

Thomas S. Kuhn. The Structure of Scientific Revolution. The University of Chicago Press, 1962.

World Bank Glossary. – Wash., The World Bank. – 1991. – Р. 93.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019