МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Василь Федорович Байцим, Сергій Григорович Самара

Анотація


Байцим В. Ф., Самара С. Г. Механізми та інструменти ефективного управління підприємствами в умовах світової фінансової кризи.

 

Розкрито сучасний стан проблеми антикризового управління підприємствами та корпораціями, проведено поглиблений аналіз теоретичних і методологічних засад цієї проблеми. Розроблено інформаційний опис підприємницької моделі антикризового управління та алгоритм її реалізації.

 

Baytsym V., Samara S. Mechanisms and instruments of effective management by corporations are in the conditions of world financial crisis.

 

The modern state of problem of anti-crisis management by enterprises and corporations is investigated, the deep analysis of theoretical and methodological principles of this problem is developed. Informative description of enterprise frame of anti-crisis management and algorithm of its realization are elaborated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Байцым В. Ф. Прогнозирование тенденции развития кризисных явлений на предприятии // Вестник ХГПУ. – 131’2001. – Сер. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : ХГПУ, 2001. – С. 76–82.

Байцым В. Ф. Разработка управленческих решений по локализации развития кризисных явлений на предприятии // Економіка : проблеми теорії та практики : Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – Вип. 100. – С. 95–101.

Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В., Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств : Навч. посіб.– К. : ЦУЛ, 2007. – 208 с.

Пушкар О. І. Управління великомасштабними проектами : Навч. посіб. – Харків : Вид. ХДЕУ, 2000. – 248 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019