ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Наталія Ігорівна Вовна

Анотація


Вовна Н. І. Теоретичні підходи до трактування сутності фінансового адміністрування та фінансового менеджменту державних установ і організацій.

 

З’ясовано сутність термінів фінансового адміністрування та фінансового менеджменту державних установ і організацій, виділено ознаки, котрі їх вирізняють. Визначено об’єкти, суб’єкти, функції, принципи і завдання фінансового адміністрування та фінансового менеджменту державних установ і організацій. Охарактеризовано елементи механізму фінансового адміністрування та менеджменту державних установ і організацій.

 

Vovna N. Theoretical approaches to interpretation of essence of financial administration and financial management of state establishments and organization.

 

Essence of terms of financial administration and financial management of state establishments organizations, is found out, signs which select them are selected. Objects, subjects, functions, principles and tasks of the financial financing and financial management of state establishments, organizations are certain. The elements of mechanism of financial administration and management of state establishments, organizations are described.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України. Закон від 28.06.1996 р. №254к/96- ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – К. : Атіка, 2001.

Бескид Й. М. Фінансовий механізм вищої школи в умовах ринку // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 103–106.

Бескид Й. М. Сучасний стан та фінансове забезпечення соціальних послуг в Україні // Світ фінансів. Випуск 1. – 2005. – С. 102–107.

Боголіб Т. М. Оперативне фінансове управління вищим закладом освіти // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 46–52.

Боголіб Т. М. Удосконалення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 106–113.

Боголіб Т. М. Управління фінансами вищих навчальних закладів // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 26–31.

Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 7-е изд., доп. – М. : Институт новой экономики, 2007. – 1472 c.

Господарський кодекс України. Коментар основних положень / Упор. С. О. Теньков. – К. : Літера ЛТД, 2006. – 240 с.

Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління : Навч. посіб. – К. : Знання –Прес, 2002. – 406 c.

Загородній А. Г., Вознюк Л. Г. Фінансово-економічний словник. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.

Зятковський І. В. Фінансове забезпечення бюджетних установ в умовах реорганізації сфери виробництва суспільних благ // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 13–23.

Зятковський І. В.Оцінка ефективності діяльності некомерційних організацій // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 142–148.

Зятковський І. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Навч. посіб. – ЗУЕПУ. – КП, видавництво “Золоті литаври”, 2007. – 274 с.

Казнова М. І. Ціна на послуги в освітніх закладах // Фінанси України. – 2001. – № 3. – С. 69–73.

Кондрашова І. В. Розробка і впровадження системи управління бюджетними коштами державних вищих навчальних закладів // Фінанси України. – 2004. – № 9. – С. 45–51.

Кондратюк С. Я. Позабюджетні надходження медичних закладів держави // Фінанси України. – 2001. – № 8. – С. 71–84.

Кураков Л. П., Кураков В. Л. Большой толковый словарь экономических и юридических терминов. – М. : Вуз и школа, 2001. – 720 с.

Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устенко О. А., Юрій С. І. Економічний енциклопедичний словник : У 2 т. – Т. 1. / За ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.

Медведєв Ю. Б., Селеміхін І. М., Голота О. П. Фінансове забезпечення Збройних сил України в умовах її реформування // Фінанси України. – 2006. – № 1.–С. 58–65.

Назаренко І. Правове забезпечення та особливості фінансування територіальних установ охорони здоров’я // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Економіка. – 2004. – № 17. – С. 136–142.

Огонь Ц. Г. Бюджет освіти : підсумки та напрями вдосконалення // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 20–27.

Осовська Г. В., Юркевич О. О., Завадський Й. С. Економічний словник. –К. : Кондор, 2007. – 358 с.

Пігош В. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – С. 204–212.

Полозенко Д. В. Проблеми фінансування професійно-технічних навчальних закладів в Україні // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 22–31.

Полозенко Д. В. Фінансове забезпечення загальноосвітніх закладів та шляхи його вдосконалення // Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 27–33.

Сисюк С. Необоротні активи бюджетних установ і особливості та проблеми організації їх обліку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Економіка. – 2004. – № 17. – С. 203–206.

Семеніхін І. М. Фінансове забезпечення Збройних сил // Фінанси України. – № 6. – 2004. – С. 67–73.

Сухарський В. С. Економічний словник- довідник. – Тернопіль : Навч. книга Богдан, 2002. – 328 с.

Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / А. М. Поддєрьогін та ін. – К. : КНЕУ, 2001.

Цимбал Л. І. Особливості ціноутворення на ринку освітніх послуг // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 81–84.

Чернобай А. М. Правове забезпечення фінансування системи вищої освіти // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 127–132.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019