АДМІНІСТРАТИВНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ

Тетяна Леонтіївна Желюк

Анотація


Желюк Т. Л. Адміністративний аудит як інструмент оцінки ефективності використання бюджетних коштів для виконання загальнодержавних програм.

 

Проаналізовано наукову концепцію та організаційно-методичні основи проведення адміністративного аудиту і доведено об’єктивну необхідність його використання в системі державного управління в Україні. Особливу увагу акцентовано на функціональному механізмі проведення адміністративного аудиту використання бюджетних коштів на реалізацію загальнодержавних програм і визначено ефективність його проведення в Україні. Зроблено пропозиції щодо вдосконалення планування адміністративного аудиту та запропоновано інформаційні блоки для проведення адміністративного аудиту загальнодержавних програм.

 

Jeluk T. Administrative audit as instrument of estimation of the effective use of budgetary facilities for implementation of the national programs.

 

It is analysed scientific conception and organizationally-methodical bases conducting of administrative audit and proved objective necessity of his use in the state control system in Ukraine. Detailed attention is paid on the functional mechanism of conducting of administrative audit of the use of budgetary facilities on realization of the national programs and certain efficiency of his conducting in Ukraine. Done suggestions in relation to perfection of planning of administrative audit and the offered informative blocks for conducting of administrative audit of the national programs.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України №762-IVвід 15.05.2003 // Вісник Верховної ради України, 2003. – № 30. – С. 247.

Кодекс України про адміністратині правопорушення (зі змінами та допов- неннями) // Довідник працівника державної контрольно-ревізійної служби. Т. 1. – К.: ДІЯ, 2001. – С. 18–19.

Указ Президента України "Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері" № 1251 від 25.12.2001 // Комп’ютерна правова система ЛІГА : ЗАКОН.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Стратегії розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчоївлади” від 24. 07. 2003 р. № 1156.

Аудит адміністративної діяльності : теорія та практика / Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 190 с.

Бариніна-Закірова М. В. Важлива складова механізму забезпечення економічної безпеки держави // Фінансовий контроль. – 2003. – № 1.– С. 34–39.

Бурцев В. В. Досвід використання систем внутрішнього контролю організацій // Президентський контроль. – 2001. – № 7. – С. 33.

Германчук П. К., Стефанюк І. Б., Рубан Н. І., Александров В. Т., Назарчук О. І. Державний фінансовий контроль : ревізія та аудит. –Київ: НВП “АВТ”, 2004. – 424 с.

Калюга Є. В. Чинна система державного фінансового контролю та шляхи її реформування // Фінансовий контроль. – 2001. – № 3. – С. 56–57.

Мельничук В. Г. Незалежний державний фінансовий контроль в Україні та досвід зарубіжних країн // Фінансовий контроль. – 2002. – № 2. – С. 33–36.

Методичні рекомендації щодо проведення аудиту ефективності виконання бюджетної програми: наказ Голов- КРУ від 02.04.2003 №75 // Фінансовий контроль. – 2003. – № 3 (16). – С. 43–51.

Романів Є. Напрямки удосконалення системи державного контролю за ефективністю використання державної власності. – Львів: НВФ “Українські технології”, 1997.

Стандарти державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна, затверджені наказом Голов КРУ України від 09. 08. 2002 р. № 168 // Комп’ютерна правова система ЛІГА : ЗАКОН.

Стефанюк І. Б. До нової якості бюджетного контролю через аудит ефективності // Економіка, фінанси, право. – 2003. – № 2. – С. 7–12.

Стефанюк І. Б. Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ : проблеми та шляхи запровадження / Науково-практична конференція. – К.: Піраміда, 2005. – 144 с.

www.kru.gov.ua


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.