БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНА ДОКТРИНА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУЧАСНА ПАРАДИГМА, ІМАНЕНТНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ, РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Сергій Ілліч Юрій, Василь Григорович Дем'янишин

Анотація


Юрій С. І., Дем'янишин В. Г. Бюджет, бюджетна доктрина та бюджетна політика держави: сучасна парадигма, іманентний детермінізм, реалії і перспективи.

 

Розглянуто місце бюджету у системі економічних відносин, сучасні тенденції розвитку державного та місцевих бюджетів, взаємовідносини між ними. Доведено необхідність розробки бюджетної доктрини, розкрито процес її формування і реалізації. Охарактеризовано зміст бюджетної політики, її ефективність та напрямки удосконалення в умовах трансформаційних процесів.

 

Yuriy S., Demyanyshyn V. Budget, budget doctrine and state budget policy: modern paradigm, immanent determinism, realities and prospects.

 

The place of the budget in the system of economic relations, modern trends in state and local budget development as well as the relationship among them are considered. The necessity of the budget doctrine elaboration is proved; as well as the process of its formation and implementation is analysed. The content of budget policy, its effectiveness and improvement directions under transformation conditions are considered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси : Навч. посібн. ; За заг. ред. В. Д. Базилевича. – К. : Атіка, 2002. – 368 с.

Бюджет України за 2002 рік : Статистичний збірник Міністерства фінансів України. – К. : Міністерство фінансів України, 2003. – 264 с.

Бюджет України за 2005 рік : Статистичний збірник Міністерства фінансів України. – К. : Міністерство фінансів України, 2006. – 292 с.

Бюджет України за 2008 рік : Статистичний збірник Міністерства фінансів України. – К. : Міністерство фінансів України, 2009. – 301 с.

Бюджетний кодекс України. Затверджений Верховною Радою України 08.07.2010 р. № 2456-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17.

Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; За заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України : Підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : Монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – 2-ге вид., випр. та доп. – Львів : Видавництво “Центр Європи” 1997. – 576 с.

Огонь Ц. Г. Доходи бюджету України : теорія і практика : Монографія. –К. : Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2003. – 580 с.

Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : Навч. посібн. – 4-е вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2007. – 240 с.

Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : Монографія. – К. : НДФІ, 2006. – 584 с.

Родионова В. М. Государственный бюджет СССР и его роль в сбалансированном развитии экономики. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 143 с.

Романенко О. Р. Фінанси : Підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

Статистична інформація. Національні рахунки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat. gov.ua.

Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні : проблеми і напрями : Монографія / За наук. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.

Фінанси : Навч. посібн. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. – К. : Знання, 2006. – 247 с.

Фінанси : Підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін. ; За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с.

Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку. – К. : НІОС, 2003. – 488 с.

Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України : Навч. посібн. – К. : НІОС, 2000. – 400 с.

Юрій С. І., Стоян В. І., Даневич О. С. Казначейська система : Підручник. –2-ге вид., змін. й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 818 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019