ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Ольга Володимирівна Кнейслер

Анотація


Кнейслер О. В. Теоретико-методологічний інструментарій дрслідження перестрахувальних відносин.

 

Розглянуто наукові проблеми формування теорії перестрахування. Охарактеризовано діалектику як вихідну методологічну основу пізнання перестрахувальних відносин. Висвітлено закони та принципи діалектичної логіки та мислення у сфері перестрахування. Запропоновано науковий інструментарій для дослідження перестрахувальних процесів.

 

Kneysler O. Theoretical and methodological tool research of reinsurance relations.

 

The scientific problems of reinsurance theory forming are considered. Dialectics as initial methodological basis of cognition of reinsurance relations is described. Laws and principles of dialectical logic and thought are reflected in the field of reinsurance. A scientific tool is offered for research of reinsurance processes.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Акофф Р. Планирование будущего корпорации. Пер. с англ. – М. : Прогресс, 1985.

Алексеєнко Л. М. Ринок фінансового капіталу : становлення, проблеми, перспективи розвитку : Моногр. – К.: Вид. буд-к “Максимум”; Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 424 c.

Базилевич В. Д. Страхування : Підруч. – К. : Знання, 2008. – 1019 c.

Воблый К. Г. Основы экономии страхования : репринтне видання 1915 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 238 c.

Гаманкова О. О. Сутність категорії страхування // Зб. наук. праць ; відп. ред. А. М. Мороз. – К. : КНЕУ, 2003. – Вип. 1. – С. 29–30.

Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, практика : Моногр. – К. : КНЕУ, 2009. – 283 c.

Государственное страхование в СССР : Уч. пособ. / Под ред. Л. И. Рейтмана. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 336 c.

Історія страхування : Підручник / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, С. І. Кубів, О. Д. Вовчак ; За ред. С. К. Реверчука. – К. : Знання, 2005. – 213 c.

Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств : сучасна парадигма та домінанти розвитку. – К. : Знання, 2010. – 431 c.

Кульчицький Б. В. Сучасні економічні системи : Навчальний посібник. – Львів : Афіша, 2004. – 279 с.

Мних М. В. Страхування в Україні : сучасна теорія і практика : Підруч. – К. : Знання України, 2006. – 284 c.

Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження: Моногр. – Львів : Світ, 2001. – 416 c.

Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : Моногр. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 c.

Подольська Є. А. Філософія : Підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 704 c.

Постникова И. Ю. Теория перестрахования : Моногр. – М. : ОАО “Московская типография “Транспечать”, 2009. – 144 c.

Пфайффер К. Введение в перестрахование. – М. : Анкил, 2000. – 155 c.

Страхування : Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 c.

Сучасні економічні теорії : Підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко ; За ред. А. А. Чухна. – К. : Знання, 2007. – 878 с.

Филонюк А. Ф., Залетов А. Н. Страховая индустрия Украины : стратегия развития : Монограф. – К. : Международная агенция “БИЗОН” , 2008. – 448 c.

Юрченко Л. А. Финансовый менеджмент страховика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 119 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019