ОПТИМІЗАЦІЯ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

Ірина Миколаївна Боярко

Анотація


Боярко І. М. Оптимізація балансу підприємства.

 

Проведено оцінку прийнятних діапазонів зміни показників структури балансу в розрізі агрегованих елементів активів і пасивів відповідно до встановлених у нормативних методиках граничних значень коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості.

 

Boyarko I. The balance sheet optimization.

 

The estimation of acceptable changes limitations of agrigated balance is conducted in accordance with the maximum values of liquidity, solvency and financial stability set in normative methods.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 326 с.

Кистерева Е. В. Анализ финансовых коэффициентов – способ восприятия и оптимизации баланса // Финансовый менеджмент. – 2008. – № 5. – С. 3–15.

Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий аналіз : Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.

Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства : Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/ doc/?code=v0014665-06 – 29.01.2010. – Назва з екрану.

Подольська В. О., Яріш О. В. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації : Наказ Міністерства фінансів України, ФДМУ від 26.01.2001р. №49/121 [Электронный ресурс] / Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=z0121-01 – 29.01.2010. – Назва з екрану.

Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К. : КНЕУ, 2005. – 592 с.

Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 568 с.

Шкарабан С. І., Спільник І. В., Шеремета М. Й. Фінансовий аналіз : Навчально-методичний комплекс дисципліни (для студентів напряму підготовки “Фінанси і кредит”). – Тернопіль : “Економічна думка”, 2009. – 252 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019