ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТИ

Олександр Романович Квасовський, Віталіна Вікторівна Перевознюк

Анотація


Квасовський О. Р., Перевознюк В. В. Підприємства водопостачання та водовідведення в світлі теорії природних монополій: політекономічний та фінансовий аспекти.

 

Kvasovskyy O., Perevozniuk V. Water supply and sanitation enterprises in national monopolies theory: economic and
financial aspects.

 

Conceptual basis of appearance and functioning of water supply and sanitation enterprises are developed through the prism of the natural monopolies theory. The additional problems are discovered that prevent the development of competition in this brunch, promising introduction of concession relations as an effective way of stimulation competition and modernization are proved.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белоусова Н., Васильева Е., Лившиц В. Теоретические проблемы разработки стратегии реформирования естественных монополий в России // Экономическая наука современной России. – 2000. – № 3–4. – С. 55–71. – Режим доступу до журн. : http://www.ecsocman. edu.ru/text/19061929/.

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії : Вступ до фінансової науки : Пер. знім. С. Терещенко та О. Терещенка ; Під наук. ред. В. Федосова. – К. : Либідь, 2000. – 654 с.

Богачов С., Мельникова М. Проблеми результативності використання комунальних ресурсів міського господарського комплексу // Економіка та держава. – 2005. – № 8. – С. 51–54.

Венгер В. Державне регулювання природних монополій в Україні : напрями вдосконалення // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 3. – С. 65–79.

Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. Избранное : Пер. с англ. П. А. Алабьев, С. А. Батасов, И. Ю. Васильев, Е. А. Гребешкова ; Под. научн. ред. И. В. Филатова. – М. : Эксмо, 2008. – 1200 с. – (Антология экономической мысли).

Гельвановский М., Глазова Е., Никитин С. Монополия в конкурентном и неконкурентном хозяйстве // Общественные науки и современность. – 1991. – № 3. – С. 31–42. – Режим доступу до журн. : http://www.ecsocman.edu. ru/text/18067976/.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=436-15. – Назва з екрану.

Закон Республіки Таджикистан “Про природні монополії” від 12.05.2001 р. № 525. – Режим доступу : http://www.tabiat.narod.ru/LAWDB/ ZAKON61.HTM. – Назва з екрану.

Закон Російської Федерації “Про природні монополії” від 17.08.1995 р. № 147-ФЗ. – Режим доступу : http://www.rosteplo.ru/ Npb_fi les/npb_ shablon.php?id=46. – Назва з екрану.

Закон України “Про концесії” від 16.07.1999 р. № 997-XIV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg= 997-14. – Назва з екрану.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0. – Назва з екрану.

Закон України “Про природні монополії” від 20.04.2000 р. № 1682-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1682-14. – Назва з екрану.

Кондратьев Н. Большие циклы конъюнктуры. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. – 408 с.

Королькова Е. Естественная монополия : регулирование и конкуренция // Экономический журнал ВШЭ. – 2000. – № 4. – С. 528–551. – Режим доступу до журн. : http:// www.ecsocman.edu.ru/ text/16904150/.

Кравченко Ю. Природні монополії в економіці України // Економіст. – 2005. – № 12. – С. 46–48.

Кузнецов Ю. Критика теоретических основ антимонопольного регулирования // Экономический вестник. – 2002. – № 4. – С. 595–643. – Режим доступу до журн. : http:// www.ipm.by/pdf/ Kuznetsov.pdf.

Логвиненко В. Державне управління функціонуванням і розвитком житлово-комунального господарства в Україні : Монографія / За ред. В. Дорофієнко. – Донецьк : СПД В. Купріянов, 2009. – 488 с.

Малинникова Е. Зарубежный опит регулирования естественных монополий // Экономический журнал ВШЭ. – 1998. – № 3. – С. 342–357. – Режим доступу до журн. : http:// www.ecsocman.edu.ru/ text/18294823/.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 р.” від 25 лютого 2009 р. № 151. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=151-2009-%EF. – Назва з екрану.

Рента локальных монополий и региональное экономическое развитие. – Режим доступу : http://lab.obninsk.ru/cemetery/rent.php. – Назва з екрану.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві” від 16 вересня 2009 р. № 1184-р Київ. – Режим доступу : http:// zakon.nau.ua/doc/?uid=1095.5357.0. – Назва з екрану.

Самуельсон П. Економика : вводный курс : Пер. с англ. В. Антонов, О. Клесмет, А. Криворотченко, П. Олдака, Р. Хафизова ; За ред. А. Кудрявцева. – М. : ПРОГРЕС, 1964. – 844 с.

Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора : Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К. : Основи, 1998. – 854 с.

Филюк Г. Соціально-економічні наслідки монополій : теоретичний і практичний аспекти // Економіка України. – 2007. – № 1. – С. 30–41.

Чураков Я. Державне регулювання фінансової діяльності та ціноутворення природних монополій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економікою”. – 18 с. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/inode/33975.html.

Depoorter B. Regulation of Natural Monopoly. – Режим доступу : – http://ie.boom.ru/Referat/ Monopol.htm. – Назва з екрану.

DiLorenzo T. The Myth of Natural Monopoly. – Режим доступу : – http://www.mises.org/ journals/rae/pdf/R92_3.pdf. – Назва з екрану.

Musgrave R. The Theory of Public Finance : A study of Public Economy. – New-York, Toronto, London: MgGraw Book Company, 1959 – 628 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019