ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИСУТНОСТІ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ І ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Вікторі Володимирівна Коваленко

Анотація


Коваленко В. В. Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи.

 

Розглянуто основні передумови доступу іноземного капіталу в банківську систему України. Визначено проблеми, що стосуються капіталізації банківської системи України. Надана характеристика перевагам і недолікам доступу іноземних банків у банківський сектор України. Доведено доцільність та ефективність діяльності банків з іноземним капіталом.

 

Kovalenko V. Estimation of presence efficiency of foreign capital and financial safety of the banking system.

 

Basic pre-conditions of foreign capital access in the bank system of Ukraine are examined. Problems which are up to capitalization of the bank system of Ukraine are certain. It is given description to advantages and lacks of access of foreign banks in the bank sector of Ukraine. Expedience and efficiency of banks activity with foreign capital are proved.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балануца О. О. Проблеми та шляхи розвитку державного і недержавного гарантування іноземних інвестицій в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 65–70.

Барановський О. І. Банківська безпека : проблема виміру // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 7–26.

Барановський О. І. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 9. – C. 12–20.

Генеральна угода про торгівлю послугами. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=981_017.

Дані фінансової звітності банків України на 01.01.2010. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/ Finance_b/2010/01.01.2010/fi n_state.htm.

Кірєєв О. І., Жак О. П. Роль іноземного капіталу у розвитку міжбанківської конкуренції в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Т. 9. – C. 78–84.

Коваленко В. В., Крухмаль О. В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи : Монографія. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 198 с

Коваленко В. В. Доступ іноземного капіталу в банківську систему України в умовах поглиблення інтеграційних процесів // Вісник соціально-економічних досліджень. – Вип. 24. – Одеса : ОДЕУ, 2006. – С. 86–92.

Коваленко В. В. Іноземний капітал і фінансова безпека банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Т. 16. – Суми, 2006. – С. 43–53.

Коваленко В. В., Дмитров С. О., Єжов А. В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню терроризму : Монографія. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 112 с.

Міщенко В., Набок Р. Роль іноземного капіталу в банківському секторі країни // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 10. – С. 38–44.

Моисеев С. Р. Иностранные банки : стратегия проникновения на рынок // Международный бухгалтерский учет. – 2005. – № 6. – C. 44–51.

Основні показники діяльності банків України. – Режим доступу : http://www.bank.gov. ua/Bank_supervision/dynamics.htm.

Патрікац Л., Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 1. – С. 38–43.

Закон України Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14.

Росинский А. Иностранные банки в Украине : 15 лет истории // Финансовые риски. – 2008. –№ 1. – C. 44–49.

Сало І. В., Криклій О. А. Фінансовий менеджмент банку : Навчальний посібник. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2007. – 314 с.

Фінансовий моніторинг в банку : Навч. посібник / С. О. Дмитров, В. В. Коваленко. А. В. Єжов, О. М. Бережний ; За ред. С. О. Дмитрова, В. В. Коваленко. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2008. – 336 с.

Шпачук В. Найпоширеніші проблеми в банківській діяльності та першочергові заходи щодо їх вирішення // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 10. – С. 45–46.

OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises. - OECD. – 1976. – 21 June. – Режим доступу : http://www.oecd.org/document/53/0,3343, en_2649_34887_1933109_1_1_1_1,00.html.

Рrinciples for the Supervision of Banks’ Establishments. – BIS. – 1983. – May. Second Council Directive of 15 December 1989 (89/646/ EEC). Annex List. – Режим доступу : http://www.berr. gov.uk/fi les/fi le11504.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019