ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА, РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Ігор Михайлович Крупка

Анотація


Крупка І. М. Економічна природа, роль та значення фінансового ринку в економічній системі.

 

Досліджено сутність, функції та роль фінансового ринку в сучасній економічній системі. Проаналізовано особливості впливу фінансового ринку на розвиток національної економіки в умовах глобалізації. Обґрунтовано необхідність першочергового відновлення довіри економічних суб’єктів до цього ринку, особливо в умовах обмеженого доступу інвесторів до джерел фінансових ресурсів в Україні.

 

Krupka I. Economic nature, role and importance of financial market in the economic system.

 

Essence, functions and role of financial market in the modern economic system are investigated. Peculiarities of financial market influence on development of national economy in the conditions of globalization are analysed. The necessity of primary renewal of economic subjects trust to this market particularly in the limited access of investors to financial resources in Ukraine is substantiated ground.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аналітична економія : макроекономіка і мікроекономіка : Підручник : У 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін. ; За ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – К.: Знання, 2009. – 732 с.

Базилевич В. Д. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 5–12.

Вахненко Т. П. Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 143–154.

Колодізєв О. М. Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки : Монографія. – Харків : ФОП Лібуркіна Л. М. ; ВД “ІНЖЕК”, 2009. – 240 с.

Крупка І. М. Макроекономічний аналіз інвестування у трансформаційній економіці України : Монографія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 465 с.

Лондар С. Л., Тимошенко О. В. Фінанси : Навч. посіб. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 384 с. – С. 26.

Мошенський С. З. Глобальний ринок акцій : основні тенденції в історичному контексті // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 76–83.

Петрашко Л. П. Міжнародні фінанси : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2003. – 221 с.

Теребух А. А. Компоненти та завдання фінансового ринку // Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні : проблеми, перспективи, ризики”. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 396 с. – С. 333–335.

Шелепало О. П. Сутність та поняття інвестиційної інфраструктури фінансового ринку України // Наукові записки. Серія “Економіка”. – 2008. – Випуск 10. – С. 440–448.

Шкодіна І. В. Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 58–64.

Абрамова М. А., Александрова Л. С. Финансы и кредит : Учебное пособие. – М. : ИД Юриспруденция, 2003. – 448 с.

Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами : Пер. с англ. / Гл. ред. Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 1999. – С. 34.

Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. – М. : Юристь, 2002. – 734 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019