КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СТРУКТУРНА СКЛАДОВА МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

Наталія Володимирівна Дзюбановська

Анотація


Дзюбановська Н. В. Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку.

 

Визначено характерні риси, притаманні розвитку конкурентних відносин у банківському секторі України на сучасному етапі. Обґрунтовано умови існування рівноваги в конкурентній банківській системі. Розглянуто рівняння, що визначає стан рівноваги для випадку вільної конкуренції банків в економіці. Доведено доцільність існування філіальної мережі банків.

 

Dzyubanovs’ka N. The competition in a banking sector as a structural component modelling of a creditdeposit policy of the bank.


The characteristics in the development of competitive cooperation in the banking sector of Ukraine at the present stage are described. The existence of the balance in a competitive banking system is demonstrated. The equation that determines the state of the balance for the particular case of equal competition in the banking sector is explained. The proof that the network of branches in the banking sector is determined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Altman, Edward I., G. G Haldeman and P. Narayanan. ZETA Analysis : A New Model to Identify by Bankruptcy Risk of Corporations // Journal of Banking and Finance. – 1977 (June). – P. 29–54.

Gale D., Hellwig M. Incentive compatible debt contracts: The one-period problem // Review of Economic Studies. – 1985. – Vol. L11. – P. 647–663.

Money, Banking, and the Economy, Thomas Mayer, University of California, Davis, James S. Duesenberry, Harvard University, Robert Z. Aliber, University of Chicago, W•W•Norton & Company, New York • London.

Аушев М.Б. Проблемы устойчивости коммерческих банков в конкурентной среде. – М. : РАГС, 1998. – 112 c.

Банковское дело : стратегическое руководство / Под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. – М. : Консалтбанкир, 2001. – 432 с.

Егорова Н. Е., Смулов А. М. Математические методы финансового анализа банковской деятельности (на примере крупного сберегательного банка). – Режим доступу // http:// www.cfi n.ru/press/afa/98_2_080-151.pdf.

Економіко-математичне моделювання : Навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль : ТНЕУ “Економічна думка”, 2008.– 704 с.

Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.

Розен В. В. Математические модели принятия решений в экономике : Учебн. пособие. – М. : КД “Университет”, 2002. – 288 с.

Финансовая энциклопедия – словарь. – Режим доступу // http://fi nanse-slovar.int.ru/fi - nance/148.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019