ТЕОРЕТИЧНІ ПОСТУЛАТИ ПРАКТИЧНОЇ РОЗБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ РИЗИКІВ

Оксана Миронівна Десятнюк

Анотація


Десятнюк О. М. Теоретичні постулати практичної розбудови податкової системи в умовах ризиків.

 

Виокремлено структурні елементи сфери поширення ризиків оподаткування, підтверджено наявність діалектичної об’єктивно-суб’єктивної структури цих ризиків, та на цій основі сформовано систему постулатів щодо ризиків розбудови податкової системи.

 

Desyatnyuk O. Theoretical postulates of practical constructions of tax system.

 

The structural elements of sphere of distribution of risks taxation are selected, the presence of dialectical is confirmed objectively subjective structures of these risks, and on this basis the system of postulates is formed in relation to the risks of constructions of the tax system.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків : Монографія. – Тернопіль : Економічна думка, Карт-бланш. – 2002. – С. 9.

Вітлінський В. В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 3.

Гнатишина Н. Д., Равлюк Д., Сименчук О. Дослідження основних теорій виникнення ризику [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/gnatishina-nd-ravlyukd-simenchuk-o-doslidzhennya-osnovnih-teoriyviniknennya-riziku/.

Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система : Підруч. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів : Підруч. – К. : НІОС, 2000. – 416 с.

Попрозман Н. В. Методологія економічного ризику в умовах ринку // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 81–85.

Долгий О. А. Механізми державного управління податковою службою України в умовах ризиків : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02. – Ірпінь, 2006. – 441 с.

Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. – К. : Знання-Прес, 2004. – 454 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019