КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Жанна Миколаївна Довгань

Анотація


Довгань Ж. М. Конкурентне середовище в банківській системі України в контексті забезпечення її фінансової стійкості.

 

Визначено поточні тенденції розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України з точки зору впливу на стійкість банківської системи. Обґрунтовано масштаби впливу іноземного капіталу на розвиток банківської конкуренції в контексті загроз її стійкості, проаналізовано результати основних індикаторів ринкової концентрації.

 

Dovgan’ Zh. Competition environment in banking system of Ukraine in context of providing of it financial stability.

 

The current progress of competition environment trends at the market of bank services of Ukraine are determined from a point of influence on the banking system stability. The scales of foreign capital influence on the development of bank competition in the context of threats of its firmness are grounded, the results of basic indicators of market concentration are analysed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Levine, R. Finance and Growth // NBER Working paper. – 2004. – № 7. – P. 30–44.

Валовий внутрішній продукт за 1990-2009 рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/bank_supervision/Dynamics/2001-last.htm.

Чорна О. Капіталізація банківської системи як механізм підвищення темпів економічного зростання країни // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – № 1 (8). – С. 235–242.

Шаповал А. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України // Вісник НБУ. – 2008. – № 8. – С. 2–7.

Царенко О. Класифікація факторів конкурентних переваг галузі регіонів // Економічний простір. – 2009. – № 22/2. – С. 13–25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019