ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ

Олег Орестович Луцишин

Анотація


Луцишин О. О. Організаційно-економічний механізм діяльності кредитних спілок у сфері кредитування.

 

Розкрито сутність і деталізовано особливості організаційно-економічного механізму діяльності кредитних спілок у сфері кредитування. Проаналізовано динаміку та якісну структуру кредитного портфеля кредитних спілок в Україні, виявлено проблемні аспекти й окреслено пропозиції щодо вдосконалення діяльності кредитних спілок у сфері надання кредитів.

 

Lutsyshun O. The organizational and economic mechanism of credit unions in lending.

 


The essence and features of the organizational and economic mechanism of credit unions in lending are detailed. The dynamics and structure of loan portfolio quality of credit unions in Ukraine are analysed, the aspects of the problem are revealed and proposals to improve the business of credit unions in providing loans are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрієнко С. Т. Фінансова погода у кредитних спілках // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 143–145.

Бабій В. Порівняльний аналіз ризиків кредитних спілок України, США та інших країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// members.multimania.co.uk /risks/pap/37.htm.

Бедринець М. Д. Кредитні спілки в системі фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу // Фінанси України. – 2001. – № 7. – C. 149–156.

Гончаренко В. В. Кредитні спілки як фінансові кооперативи // Финансовые услуги. – 2008. – № 1–2. – С. 13–33.

Закон України “Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001 року №2908-III // Урядовий кур’єр. – 2001. – 23 січня 2001 р. – № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ukrcu.kiev.ua/ main/lawfi nal.html.

Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ // Урядо- вий кур’єр. – 2001. – 15 вересня 2001 р. – № 123.

Коваленко В. М., Морако М. С. Організаційно-економічні аспекти розвитку кредитних спілок // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 104–110.

Козинець П. Кредитні спілки. Простежується випереджувальне зростання капіталу // Україна-business. – 2009. – № 45. – С. 11.

Коцовська Р. Р. Актуальні питання щодо діяльності кредитних спілок України в сучасних економічних умовах // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – К. : УБС НБУ. – 2009. – № 2 (5). – С. 129–131.

Коцовська Р. Р. Кредитна спілка – ефективна кооперативна установа парабанківської системи // Регіональна економіка. – 2003. – № 2. – C. 154–159.

Левицька О. Кредитна діяльність КС // Вісник бухгалтерії. – 2008. – № 30/1–2. – С. 48–51.

Луцишин О. О. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України : проблеми та пріоритети розвитку // Світ фінансів. – 2006. – № 3 (8). – С. 114–127.

Луцишин О. О., Юрій С. І.Ринок фінансових послуг як інституційна основ ринкової економіки // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 48–59.

Манилич М. І., Галушка Є. О. Кредитна спілка : банк чи каса взаємодопомоги ? // Фінанси України. – 2002. – № 6. – C. 95–99.

Ніколаєв Є. Б. Підвищення ролі небанківських фінансово-кредитних установ // Фінанси України. – 2002.– № 12. – C. 107–114.

Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp. gov.ua; www.dfp.gov.ua/fi leadmin/downloads/ dpn/ ks_1_kv_2010.pdf.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2004 р. за № 148/8747 // Про затвердження Положе ня про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dfp.gov.ua/fi leadmin/downloads/dpn/.

Стадник А. А. Розвиток кооперативного руху в Україні // Фінанси України. – 2004. – № 7. – C. 104–110.

Хоменко О. О. Кредитні спілки – важлива складова економіки України // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 5. – C. 23–28.

Чижевська М. Б. Кредитна кооперація на ринку споживчого кредитування // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 1. – C. 30–33.

Чулкова А. Кредити отримуємо у кредитних спілках // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 5. – C. 29–31.

Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 195 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019