ТЕОРЕТИЧНА ТА МЕТОДОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ

Тарас Ярославович Маршалок

Анотація


Маршалок Т. Я. Теоретична та методологічна концептуалізація перекладання податків.

 

Проведено ґрунтовний аналіз процесу перекладання податків. Вивчено наукові погляди різних історичних періодів, що стосуються руху податків та їх перекладання між суб’єктами економічних відносин. Встановлено, що дослідження даного процесу залежить від певних економічних умов, рівня розвитку економіки країни. Доведено, що перекладання податків залежить від ціни, попиту і пропозиції на товар.

 

Marshalok T. Theoretic and methodologic conseption of taxes setting.

 

The detailed analysis of setting taxes process is conducted. The scientific opinion of different historical periods which touch motion of taxes and their setting between the subjects of economic relations are studied. It is set that research of this process depends on certain economic terms, level of economy development. It is proved that setting of taxes depends on a price, demand and supply on a commodity.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Майбуров И. А. Теория и история на логообложения : Учебник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.

Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов : Учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 256 с. : ил.

Твердохлебовъ В. Теоріи переложенія налоговъ : Историко-литературный очеркъ. – С.-Петербургъ : Типография Шредера, 1914. – 43 с.

Андрущенко В. Л. Фінансова думка заходу в ХХ столітті : теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів : Монографія. – Львів : Каменяр, 2000. – 303 с.

Иловайский С. И. Финансового права : Учебник. – Одесса, 1904. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.allpravo.ru/library/ doc4396p0/.

Кулишер И. М. Очерки финансовой науки. – Петроград: Наука и школа, 1919. – 256 с.

Дитман Б. В. Переложение налогов. Налоги как ценообразующий фактор. – Ленинград : Государственное финансовое издательство СССР, 1930. – 170 с.

Соколов А. А. О развитии податного дела // Вестник финансов. – 1927. – № 6. – С. 107.

Knut Wicksell. Finanztheoretische Untersuchungen. – Jena : Verlag von Gustav Fischer, 1896. – 352 c.

Pantaleoni M. Skritti varii di economia. – Milano-Palermo-Napoli : REMO SANDROM – Editore Libraio della R. Casa, 1904. – 532 c.

Seligman E. R. A. The shifting and incidence of taxation. – New York : THE COLUMBIA UNIVERSITY PRESS, 1910. – 428 c.

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 974 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019