НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ НАПОВНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Ірина Петрівна Сидор

Анотація


Сидор І. П. Неподаткові надходження в контексті наповнення Державного та місцевих бюджетів України.

 

Розглянуто теоретичні засади вітчизняної практики мобілізації неподаткових надходжень. Визначено та обґрунтовано можливість забезпечення зростання окремих видів неподаткових надходжень у доходах Державного і місцевих бюджетів України.

 

Sydor I. No tax receipts in the context of filling State and local budgets of Ukraine.

 

Theoretical principles of native practice of mobilization no tax receipts are considered. The possibility of providing growth separate types of no tax receipts is grounded in profits State and local budgets of Ukraine.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджет та економіка. Основні тенденції 2009 р. / І. Ф. Щербина, А. Ю. Рудик, В. В. Зубенко, І. В. Самчинська. – К. : ДГВПП Зовнішторгвидав України, 2010. – 12 с.

Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6 т. – Т. 3 : Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів : Монографія / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко та ін. – К. : НДФІ, 2004. – 308 с.

Бюджетний кодекс України від 23.12.2010 № 2856–VI // Відомості Верховної ради України. – 2010. – № 50-51- VI. – Ст. 572.

Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; За заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Дем’янишин В. Г. Неподатковий механізм мобілізації доходів бюджету // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка і право). – 2007. – № 4. – С. 56–62.

Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України : Монографія / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко та ін. – К. : НДФІ, 2004. – 712 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Львів : Центр Європи, 1997. – 576 с.

Закон України “Про систему оподаткування в Україні” від 25.06.1991 р. № 1251–ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.zakon.rada.gov.ua.

Звіти про виконання Державного і місцевих бюджетів України у період 2007-2010 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: www.budget.rada.gov.ua.

Огонь Ц. Г. Доходи бюджету України : теорія та практика : Монографія. – К. : КНТЕУ, 2003. – 580 с.

Петраков Я. В. Еволюція парадигми використання неподаткових бюджетних доходів як інструменту мобілізації фінансових ресурсів до державного бюджету // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Серія “Економічні науки”. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – № 43. – С. 210–218.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755–VI // Офіційний вісник України. – 2010. – Т. 1, № 92.– Ст. 9.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019