ТИМЧАСОВІ КОШТИ В БАНКІВСЬКОМУ РЕСУРСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІПОТЕЧНИХ ПРОГРАМ

Анатолій Павлович Вожжов, Олена Миколаївна Василенко, Олена Леонідівна Гринько, Олександр Георгійович Омельченко

Анотація


Вожжов А. П., Василенко О. М., Гринько О. Л., Омельченко О. Г. Тимчасові кошти в банківському ресурсному забезпеченні іпотечних програм.

 

Обґрунтовано необхідність активізації іпотечних програм в Україні. Розкрито основні проблеми щодо формування та управління банківськими ресурсами у сфері іпотечного кредитування.

 

Vojjov A., Vasilenko O., Grin’ko O., Omel’chenko O. Temporal facilities in the bank resource providing of the mortgages programs.

 

Grounded necessity of activation of the mortgage programs in Ukraine. Basic problems are exposed in relation to forming and management by bank resources in the field of the mortgage crediting.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Євтух О. Т. Іпотека – механізм ефективного икористання ресурсів / О. Т. Євтух. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2001. – 316 с.

Лагутін В. Іпотечний кредит в Україні : перспективи і можливі наслідки / В. Лагутін // Банківська справа. – 2003. – № 4. – С. 42–51.

Паливода К. Проблеми іпотечного кредитування під заставу житла та програми фінансування масового будівництва житла в Україні // Вісник НБУ. – 2003. – № 11. – С. 44–50.

Кравченко В. І. Об’єктивні передумови формування іпотечного ринку в Україні // Наукові праці НДФІ. – 2002. – № 3. – С. 3–5.

Банківські операції : Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

Лепейко Т. И. Методология управления инвестиционными ресурсами финансового рынка : монография. – Харьков : Изд. ХГЭУ, 2002. – 288 с.

Алексєєнко М. Д. Капітал банку : питання теорії і практики : Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 276 с.

Васюренко О., Федосік І. Ресурсний потенціал комерційного банку // Банківська справа. – 2002. – № 1. – С. 58–61.

Про іпотеку : Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 38. – Ст. 313.

Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій : Постанова НБУ вiд 24.12.2003 № 584 // Офіційний вісник України № 4, том 1, с. 251, стаття 177 вiд 13.02.2004.

Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку : Навчальний посібник /Л. О. Примостка. – К.: КНЕУ, 1999. – 280 с.

Аналіз діяльності комерційного банку : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю “Банківський менеджмент” / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця та проф. А. М. Герасимовича. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 384 с.

Роуз П. С. Банковский менеджмент : Предоставление финансовых услуг / П. С. Роуз: Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Дело Лтд, 1995. – 743 c.

Доллан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно – кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. В. Лукашевича. – Л., 1991. – 448 с.

Карчева Г. Моделювання інвестиційної діяльності банків // Вісник НБУ. – 2004. – № 10. – С. 11–15.

Фабер С., Карчева Г. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 р. // Вісник НБУ. – 2005. – № 3. – С. 9–19.

Вожжов А. П. Про моделювання процесів трансформації ресурсів комерційного банку / А. П. Вожжов // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки : Економічні науки, 2001. – № 4. – С. 201–206.

Вожжов А. П. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 11. – С. 5–7.

Вожжов А. П. Формування ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 116–129. 20. Вожжов А. П. Використання змінної частини поточних пасивів банків як інвестиційних ресурсів // Вісник НБУ. – 2003. – № 12. – С. 18–21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019